Skip to content
Login E-loket

Organisatie

Bestuur en beleid

Het beheer van het FWO wordt uitgeoefend door een raad van bestuur, waarvan de leden worden aangesteld door de Vlaamse Regering. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door het directiecomité onder leiding van de secretaris-generaal. De werkgroep onderzoeksbeleid treedt op als beleidsvoorbereidend orgaan.

Raad van bestuur

Huidige samenstelling van de raad van bestuur

Naam Titel
Voorzitter
Blondé Bruno Professor - Universiteit Antwerpen
Ondervoorzitter
Van de Vel An Umicore
Leden
De Paepe Anne Prorector - Universiteit Gent
Delcour Jan Professor - KU Leuven
Dhaene Leon N2FINANCE
Durinx Christine Algemeen directeur - VIB
Meulemans Ann 2bridge
Sipido Karen Professor - KU Leuven
Van Bael Marlies Professor - Universiteit Hasselt
Vander Beken Tom Professor - Universiteit Gent
van Sas Jos Nokia Bell Labs
Vanderkerken Karin Vicerector Internationalisering - Vrije Universiteit Brussel
Lid met raadgevende stem
Andries Mark Leidend ambtenaar Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen
Hanssens Johan Leidend ambtenaar van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie
secretaris-generaal
Willems Hans secretaris-generaal - FWO
Regeringsafgevaardigden
Hermans Herwig Raadgever begroting, kabinet van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele
Lauwers Karl Raadgever wetenschap en innovatie Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Jo Brouns
Verslaggever
Huysmans Danny directeur operationeel beheer - FWO

Auditcomité van de raad van bestuur

Het Auditcomité heeft minstens de taken beschreven in artikel 7:99, § 4 van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019. 

Huidige samenstelling van het auditcomité van de raad van bestuur

Naam Titel
Voorzitter
van Sas Jos Nokia Bell Labs
Leden
Dhaene Leon N2FINANCE
Sipido Karin Professor - KU Leuven
Regeringsafgevaardigden
Hermans Herwig Raadgever begroting, kabinet van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele
Lauwers Karl Raadgever wetenschap en innovatie Viceminister-president, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Jo Brouns

Benoemings- en remuneratiecomité

Huidige samenstelling van het benoemings- en remuneratiecomité

Naam Titel
Voorzitter
Blondé Bruno Professor - Universiteit Antwerpen
Leden
Delcour Jan Professor - KU Leuven
Meulemans Ann 2Bridge
Van Bael Marlies Professor - Universiteit Hasselt
secretaris-generaal
Willems Hans Secretaris-generaal FWO

Raad van bestuur FFWO

De raad van bestuur van het FWO is verantwoordelijk voor het aanwenden van de middelen die hoofdzakelijk afkomstig zijn van de Vlaamse overheid, en in mindere mate van de federale overheid. In de Franse Gemeenschap bestaat -naar analogie met het FWO- het ‘Fonds de la Recherche Scientifique F.R.S.-FNRS’.

De raden van bestuur van beide instellingen besturen samen het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FFWO). Het FFWO beslist over de niet-verdeelbare middelen en over enkele welomlijnde bevoegdheden (beslissingen over de gemeenschappelijke ruimtes van gebouwen of over sommige prijzen, schenkingen en erfenissen).

Huidige samenstelling raad van bestuur FFWO – Vlaamse leden:

Naam Titel
Voorzitter
Blondé Bruno Professor - Universiteit Antwerpen
Leden
Delcour Jan Professor - KU Leuven
Meulemans Ann 2bridge
Van de Vel An Umicore
Van Bael Marlies Professor - Universiteit Hasselt
van Sas Jos Nokia Bell Labs
Vander Beken Tom Professor - Universiteit Gent
Vanderkerken Karin Vicerector Internationalisering - Vrije Universiteit Brussel
secretaris-generaal
Willems Hans secretaris-generaal - FWO

Raad van bestuur IIKW

Huidige samenstelling raad van bestuur IIKW – Vlaamse leden

Naam Titel
Voorzitter
Blondé Bruno Professor - Universiteit Antwerpen
Leden
Delcour Jan Professor - KU Leuven
Meulemans Ann 2bridge
Van de Vel An Umicore
Van Bael Marlies Professor - Universiteit Hasselt
van Sas Jos Nokia Bell Labs
Vander Beken Tom Professor - Universiteit Gent
Vanderkerken Karin Vicerector Internationalisering - Vrije Universiteit Brussel
secretaris-generaal
Willems Hans secretaris-generaal - FWO

Werkgroep onderzoeksbeleid

Huidige samenstelling van de werkgroep onderzoeksbeleid

Naam Titel
Voorzitter
Willems Hans secretaris-generaal - FWO
Leden
Ballon Pieter vice-rector onderzoek - VUB
Blust Ronny vice-rector onderzoek - UAntwerpen
Boehme Olivier Coördinator Cel Strategie en Beleid- FWO
D'hooge, Jan vice-rector onderzoek - KU Leuven
Haenen, Ken vice-rector onderzoek - UHasselt
Huysmans Danny directeur operationeel beheer - FWO
Lemahieu Ignace directeur onderzoeksaangelegenheden - UGent
Vanstraelen Marleen hoofd science policy - VIB
Verbaeys Isabelle hoofd internationale aangelegenheden - FWO

Dagelijks bestuur

Huidige samenstelling van het dagelijks bestuur

Naam Titel
Boehme Olivier coördinator cel strategie en beleid- FWO
Huysmans Danny directeur operationeel beheer - FWO
Verbaeys Isabelle hoofd internationale aangelegenheden - FWO
Willems Hans secretaris-generaal - FWO

Huishoudelijk reglement bestuurs- en beleidsorganen

Dit huishoudelijk reglement is op 23 mei 2023 vastgelegd door de raad van bestuur van de stichting Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen overeenkomstig artikel 5, eerste paragraaf van de statuten van de stichting en is een aanvulling op de bepalingen van de statuten omtrent de aspecten die hierin geregeld worden.

Lees hier het volledige huishoudelijk reglement

Charter deugdelijk bestuur

Het FWO onderschrijft de principes inzake deugdelijk bestuur voor privaatrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen. In onderstaand document kunt u het Charter Deugdelijk Bestuur raadplegen en leest u hoe het FWO invulling geeft aan de principes. Deze principes werden onder de koepel van MOVI en in samenwerking met Guberna, het Instituut voor Bestuurders, opgesteld.

Lees het volledige Charter deugdelijk bestuur.

Administratie

Het FWO-team staat altijd klaar voor de onderzoekers. Het zorgt voor de efficiënte organisatie van de verschillende evaluatieprocessen binnen het FWO, zodat de verschillende projecten en mandaten tijdig en op een kwalitatieve manier toegekend en opgevolgd worden. Onderzoekersvriendelijkheid is de rode draad binnen onze administratie.

Statuten

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)

Het FWO is een Stichting van Openbaar Nut die rechtspersoonlijkheid verkreeg bij Koninklijk Besluit van 20 januari 2006.

Het Decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid (BS 6/7/2009) erkent het FWO als privaatrechtelijk vormgegeven Extern Verzelfstandigd Agentschap.

Het ondernemingsnummer van het FWO is 0880.212.840. Lees de statuten.

Voorgeschiedenis

De oorspronkelijke statuten van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2/6/1928 (BBS 20/6/1928), de recentste statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5/3/1992 (BS 28/3/1992 en BBS 2/7/1992). Wijzigingen werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20/6/1997 (BS 17/7/1997 en BBS 13/11/1997, errata BBS 11/12/1997).
De drie Raden van Bestuur van het N.F.W.O./F.N.R.S., de Vlaamse, de Franstalige en de Federale zijn de voorlopers van de huidige drie Stichtingen van Openbaar Nut.

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) is samen met het Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS (F.R.S.- FNRS) en het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (F.F.W.O./F.F.R.S.) de rechtsopvolger ten algemene titel van het vroegere Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (N.F.W.O./F.N.R.S.).

Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (F.F.W.O. F.F.R.S.)

De gewijzigde statuten van het F.F.W.O./F.F.R.S. zijn goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 april 2007. Dit is de rechtspersoon die bestaat sinds de goedkeuring van de eerste statuten bij KB 2/6/1928 (BBS 20/6/1928). Het is eveneens een Stichting van openbaar nut.

Het ondernemingsnummer van dit fonds is 0408.367.030.

Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS (F.R.S.-FNRS)

Het F.R.S.-FNRS van de Franse Gemeenschap verkreeg rechtspersoonlijkheid op 8 december 2006.

Geassocieerde Fondsen

Het Koninklijk Besluit van 18/1/1965 (BS 5/2/1965) schiep de mogelijkheid geassocieerde fondsen op te richten voor de ondersteuning van collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek door onderzoeksprojecten die door onderzoeksploegen worden uitgevoerd. In dit kader werden met drie ministeries overeenkomsten afgesloten:

Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen (I.I.K.W./I.I.S.N.) via een overeenkomst van 12/4/1965 met het Ministerie voor Economische Zaken en Energie, nu de overeenkomstige FOD. Omwille van historische redenen is dit een fonds met rechtspersoonlijkheid waarvan de eerste statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6/9/1951 (BS 13/9/1951 en BBS 22/9/1951) en wijzigingen zijn o.m. goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17/5/1972 (BS 6/6/1972 en BBS 20/7/1972).

Op basis van de Wet van 8/8/1988 inzake de Financiering van Gemeenschappen en Gewesten werd 80% van de middelen gecommunautariseerd en werd het Vlaamse aandeel in de basistoelage van het FWO opgenomen.

De huidige statuten van de Stichting van Openbaar Nut zijn goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 oktober 2007. Het ondernemingsnummer is 0850.890.334.

Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijke Onderzoek (F.G.W.O.) via een overeenkomst met het Ministerie (nu FOD) Volksgezondheid van 7/11/1969, aangepast in augustus 1971. Dit fonds heeft geen rechtspersoonlijkheid.

Op basis van de wet van 8/8/1988 inzake de financiering van gemeenschappen en gewesten werd 80% van de middelen gecommunautariseerd en werd het Vlaamse aandeel in de basistoelage van het FWO opgenomen.

Ingevolge het arrest van de 21e kamer van het hof van beroep te Brussel, gekend onder rolnummer 2021/AR/683 werd het rechtsgeding tussen FWO/F.R.S.-FNRS en de Belgische Staat afgesloten en dit op basis van de dading afgesloten tussen de partijen. Ingevolge deze dading kwamen partijen overeen dat de onderliggende subsidieovereenkomst van 7 november 1969 m.b.t. het vorderen van de federale toelagen, zal ophouden uitwerking te hebben. Ingevolge dit arrest heeft het FGWO dan ook opgehouden te bestaan.

Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek- initiatief der navorsers (het vroegere F.K.F.O.) via een overeenkomst met het toenmalige Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur van 8/4/1965, aangepast op 1/1/1971. Dit fonds richtte zich op onderzoek dat niet door het F.G.W.O. en het I.I.K.W. werd bestreken. Dit fonds had geen rechtspersoonlijkheid. Daar onderwijs gecommunautariseerd werd, behoort deze toelage op basis van de wet 1988 volledig tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. Het Vlaamse aandeel van de betrokken toelage werd bij de basistoelage van het FWO gevoegd waarin het F.K.F.O. opging.

Sinds 1/1/1997 werden de specifieke wetenschappelijke commissies, van deze geassocieerde fondsen geïntegreerd in het geheel van de wetenschappelijke commissies van het FWO. Tevens worden de beslissingen inzake specifieke toekenningen en afwijzingen genomen door de bestuursorganen van het FWO, maar ter bekrachtiging voorgelegd aan de bestuursorganen van de geassocieerde fondsen.
Aldus worden samenhangende beslissingen genomen en versterken de acties van de verschillende overheden elkaar om een groter coherent effect te bekomen.

Verwerking persoonsgegevens – privacy

Het FWO respecteert de internationale en nationale wetgeving aangaande de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van de persoonsgegevens, waaronder de AVG/GDPR.

Lees onze privacyverklaring.