Skip to content
Login E-loket

Privacyverklaring

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), gevestigd te Leuvenseweg 38, B-1000 Brussel, is beheerder van deze website en bijgevolg verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld worden.

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en de eerbiediging van jouw privacy. De meeste informatie op deze website is dan ook beschikbaar zonder dat daarvoor persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Als je vragen hebt over het wanneer, waarom of de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek door te mailen naar dpo@fwo.be. Je kan ook met opmerkingen en suggesties bij de functionaris terecht en om je rechten uit te oefenen (zie hieronder).

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jou kunnen identificeren of die een band leggen met jou als natuurlijke persoon.

Wanneer het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek je persoonsgegevens verzamelt, verwerken we die gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

We verzamelen je persoonsgegevens enkel om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of dienstverlening te realiseren:

 • wanneer je je registreert op het e-loket verzamelen we je voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum en wetenschappelijke onderzoeksvelden. Eens je geregistreerd bent, kan je een aanvraag indienen in een van de verschillende financieringskanalen die we aanbieden. Afhankelijk van het kanaal waarin je indient, vragen we bijkomende gegevens op over jou en je onderzoek om je aanvraag te kunnen evalueren
 • wanneer je je inschrijft op één van onze nieuwsbrieven verzamelen we je voornaam, achternaam en e-mailadres zodat we onze nieuwsbrief naar jou kunnen versturen;
 • wanneer je je inschrijft voor een evenement verzamelen we je voornaam, achternaam, e-mailadres, organisatie en eventueel dieetwensen zodat we je in de deelnemerslijst kunnen opnemen, je op de hoogte kunnen houden over het evenement en — indien van toepassing — de juiste lunch kunnen voorzien;
 • wanneer je wenst te reageren op een vacature verzamelen we je voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van het verdere verloop van de oproep;
 • wanneer je een vraag of klacht hebt over ons verzamelen we je voornaam, achternaam, e-mailadres en je bericht om jouw vraag of klacht te kunnen beantwoorden.

Het verwerken van jouw gegevens op deze website is gerechtvaardigd door de aanwezigheid van één van volgende verwerkingsgronden:

 • vanwege een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • omdat we daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.

Hoe verzamelen we je persoonsgegevens?

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek verwerft je persoonsgegevens rechtstreeks via jou:

 • wanneer je contact met ons opneemt via het e-loket, per e-mail of per telefoon;
 • wanneer je een aanvraag tot financiering indient;
 • wanneer je een kandidatuur indient voor een wetenschappelijke prijs;
 • wanneer je je inschrijft op een van onze nieuwsbrieven;
 • wanneer je je inschrijft voor een evenement;
 • wanneer je bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek werkt.

Of onrechtstreeks via een andere overheid:

 • uitsluitend wanneer het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek daartoe gemachtigd is of een protocol heeft afgesloten.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek houdt je persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden. We stellen alles in het werk om irrelevante, verouderde of foutieve persoonsgegevens tijdig aan te passen of te verwijderen.

Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen?

Het is mogelijk dat we voor bepaalde diensten een beroep doen op derden die je gegevens verwerken. We bezorgen je gegevens aan die verwerkers, zodat ze de gevraagde dienst kunnen verlenen. Het is ook mogelijk dat deze derden in onze opdracht en in onze naam persoonsgegevens of andere informatie verzamelen.

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek geeft je persoonsgegevens enkel door in de volgende gevallen:

 • wanneer we beroep doen op een verwerker waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten;
 • wanneer we volgend op een machtiging of protocol de gegevens mogen delen met een andere overheid;
 • wanneer we daartoe verplicht zijn vanwege instructies van een gezaghebbende autoriteit.

Worden je persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven je gegevens in principe niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties. Indien we dit uitzonderlijk toch zouden doen, zullen we alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd zoals bepaald in de vigerende Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn je rechten?

Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens. Je hebt het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen. De mogelijkheden tot uitoefening van deze rechten gelden in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Je hebt tevens de mogelijkheid om op elk moment uit te schrijven op onze nieuwsbrief.

Om je rechten uit te oefenen, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door te mailen naar dpo@fwo.be.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

We nemen de nodige passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies of misbruik.

Confidentialiteit en geheimhouding van persoonsgegevens en andere informatie

We zijn ons bewust van het mogelijk gevoelige karakter van de informatie die je ons in vertrouwen bezorgt. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek zorgt er voor dat alle persoonsgegevens en andere informatie die je ons bezorgt met de hoogste confidentialiteit wordt behandeld en garandeert de geheimhouding ervan. We leggen strikte geheimhouding op als een absolute verplichting aan alle personen waarmee we samenwerken en we delen geen informatie met andere derden dan hierboven beschreven, zowel mondeling als schriftelijk, zonder jouw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming.