Skip to content
Login E-loket

FWO - Excellentieprijzen

De prestigieuze FWO Excellentieprijzen bekronen de wetenschappelijke carrière van eminente Vlaamse onderzoekers. De prijzen worden om de vijf jaar uitgereikt.

Status

Salaris

Bekendmaking resultaten

Doel

De prestigieuze FWO Excellentieprijzen bekronen de wetenschappelijke carrière van eminente onderzoekers verbonden aan een Vlaamse universiteit of ontvankelijke onderzoeksinstelling. De Excellentieprijzen worden om de vijf jaar uitgereikt. De huidige oproep omvat de periode 2021-2025.

 • 2 prijzen A. De Leeuw-Damry-Bourlart:
  • 1 prijs voor de exacte wetenschappen
  • 1 prijs voor de toegepaste wetenschappen
 • 2 prijzen Ernest-John Solvay:
  • 1 prijs voor de cultuurwetenschappen
  • 1 prijs voor de gedrags- en maatschappijwetenschappen
 • 2 prijzen Joseph Maisin:
  • 1 prijs voor de fundamenteel biomedische wetenschappen
  • 1 prijs voor de klinisch biomedische wetenschappen

Kenmerken

 • Elke prijs bedraagt € 100.000
 • Kandidaten worden voorgedragen door een gevestigd onderzoeker; het is niet mogelijk jezelf kandidaat te stellen.

Profiel en voorwaarden

De prijzen omvatten het geheel van de wetenschappen en zijn bestemd voor onderzoekers die reeds vijf jaar bezoldigd verbonden zijn aan:

 • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap;
 • de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven;
 • de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel voor zover het onderzoek in godsdienstwetenschappen of godgeleerdheid betreft;
 • de Hogere Zeevaartschool voor zover het wetenschappelijk onderzoek in de nautische wetenschappen betreft;
 • de Vlerick Business School en de Antwerp Management School voor zover het onderzoek in de managementwetenschappen betreft;
 • het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor zover het onderzoek in tropische geneeskunde, diergeneeskunde of gezondheidszorg in ontwikkelingslanden betreft.

De Excellentieprijzen zijn bedoeld voor individuele onderzoekers; onderzoeksgroepen kunnen niet voorgedragen worden. Evenmin kunnen de prijzen gedeeld worden tussen meerdere onderzoekers. Kandidaten mogen niet eerder een Excellentieprijs hebben ontvangen.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je kan jezelf niet kandidaat stellen; je moet worden voorgedragen door een gevestigd onderzoeker.
 • De voordrager maakt voor de kandidaatstelling gebruik van het nominatieformulier dat beschikbaar is op het FWO e-loket.
 • De kandidaatstelling bevat een voordracht van maximaal 5 pagina’s die de wetenschappelijke verwezenlijkingen van de kandidaat toelicht, gedetailleerd CV en volledige publicatielijst van de kandidaat.
 • Voor de evaluatie van de voordracht in het kader van de excellentieprijzen worden 3 externe evaluatierapporten opgevraagd en toegevoegd aan het dossier dat aan de jury wordt bezorgd. Het FWO zoekt en contacteert de experts met betrekking tot de thematiek van de aanvraag die optreden als externe referent.
 • Aan de voordragers is het toegestaan om in het voordrachtformulier maximum drie namen op te geven van experts die worden uitgesloten als externe referent wegens een aantoonbaar belangenconflict dat een objectieve evaluatie van de kandidatuur in het gedrang kan brengen of wegens een aantoonbaar risico op misbruik van de informatie in de voordracht door de genoemde expert. Voordragers dienen elk verzoek tot uitsluiting te motiveren. Enkel tegen personen kan een reserve worden geformuleerd, niet tegen organisaties en instellingen of onderdelen daarvan.
 • Voor de wetenschappelijke evaluatie van de voorgedragen kandidaten stelt de raad van bestuur van het FWO drie jury’s samen:
  • één jury voor het gebied van wetenschap en technologie voor de prijzen A. De Leeuw-Damry-Bourlart;
  • één jury voor het gebied van de cultuur-, gedrags- en maatschappijwetenschappen voor de prijzen Ernest-John Solvay;
  • één jury voor het gebied van de biomedische wetenschappen voor de prijzen Joseph Maisin.

De samenstelling van de jury’s gebeurt na het verstrijken van de indiendatum teneinde de expertise van de juryleden te kunnen afstellen op de ontvangen dossiers.

De drie jury’s omvatten uitsluitend wetenschappers die niet verbonden zijn aan een Belgische universiteit of wetenschappelijke instelling. Een jury bestaat uit zeven leden. De personen die kandidaten voordragen kunnen geen lid zijn van de jury die over de kandidaten dient te beraadslagen.

 • De raad van bestuur beslist over de toekenning.

Draag een kandidaat voor

Als voordrager maak je  gebruik van het nominatieformulier dat beschikbaar is op het E-loket