Skip to content
Login E-loket

Thematische oproep voor onderzoeksprojecten in het domein van de circulaire economie

De onderzoeksprojecten binnen de thematische oproep circulaire economie betreffen vernieuwend strategisch basisonderzoek. Het gaat om strategisch basisonderzoek in alle wetenschapsgebieden.

Status

Duur

Bekendmaking resultaten

Doel

De onderzoeksprojecten binnen de thematische oproep circulaire economie betreffen vernieuwend strategisch basisonderzoek. Het gaat om strategisch basisonderzoek in alle wetenschapsgebieden. Uit dit wetenschappelijk onderzoek moeten onderbouwde beleidsondersteuning en praktische oplossingen kunnen voortvloeien voor de samenleving. Het brede maatschappelijke aspect dat binnen deze oproep benadrukt wordt, is hierin belangrijk zodat de uiteindelijke impact de maatschappij als een geheel ten goede komt. Dit kan binnen de 6 thema’s van de circulaire economie met name bio-economie, chemie/kunststoffen, circulair bouwen, maakindustrie, voedselketen en waterkringlopen.

Kenmerken

 • Het beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 3 miljoen euro (budget van 2023 & 2024 samengevoegd)
 • Duur van het project: 2 jaar. Mits motivering kan een kortere uitvoeringstijd aanvaard worden.
 • Een project ontvangt maximaal 425.000 euro subsidie, exclusief overhead van 17%.
 • Subsidiepercentage: 100%.
 • Aanvaardbare kosten: personeelskosten, werkingskosten (inclusief onderaannemingen voor maximum 30% van het totale budget en kleine apparatuur van minder dan 20.000 euro).

Profiel aanvragers en voorwaarden

 • Een projectvoorstel wordt ingediend door een promotor verbonden aan één van de vijf universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of een Vlaams onderzoekscentrum (bvb. VITO, VIB, IMEC, VLIZ, Vlaamse hogescholen, Vlaamse wetenschappelijke instellingen met een dotatie van de overheid, …)
 • Naast deze instellingen kunnen niet-Vlaamse onderzoekscentra als partner deelnemen aan het consortium voor maximaal 20% van het budget mits motivatie dat de inbreng van deze partner noodzakelijk is voor de goede uitvoering van het project en om de utilisatiedoelstellingen van het project te bereiken.
 • Een projectvoorstel wordt uitgevoerd in consortiumverband (twee of meer ontvankelijke instellingen)
 • Iedere aanvragende rechtspersoon voldoet aan de definitie van onderzoekscentrum (een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding als vermeld in artikel 2, punt 83 van de verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014).
 • Een onderzoeker kan slechts in één consortium betrokken zijn als promotor of co-promotor. Uw naam in de hoedanigheid van promotor of co-promotor kan bijgevolg slechts éénmaal voorkomen in deze gehele oproep.

Verloop van de aanvraagprocedure.

De promotor van een aanvraag dient zich tegen uiterlijk 29 september 2023, 17 u. aan te melden. Voor deze vooraanmelding dienen in het aanvraagformulier tegen de vermelde datum volgende velden ingevuld te worden:

 • de projecttitel in Nederlands en Engels
 • een samenvatting van de projectdoelen
 • de namen en affiliatie van alle (co-)promotoren.

Deze vooraanmelding is verplicht voor een geldige aanvraag! Deze informatie wordt opgevraagd om de FWO-medewerkers toe te laten het evaluatieproces zo efficiënt mogelijk voor te bereiden. De informatie dient via het e-loket overgedragen te worden aan de hoofdonthaalinstelling.

Het finale projectvoorstel moet ingediend worden door de hoofdonthaalinstelling van de promotor bij het FWO tegen vrijdag 13 oktober 2023, 17u. (oproep gesloten)

Evaluatieprocedure

 • Gegeven de specifiek focus van de oproep wordt geopteerd voor een evaluatie door een expertenpanel (interne peer review) zonder externe peer review.
 • De projecten worden geëvalueerd door een panel van 12 experten. Om belangenconflicten zoveel mogelijk te vermijden wordt er geopteerd voor internationale experten.
 • Er wordt geopteerd voor academische experten met een translationele/toegepaste achtergrond in de domeinen van de oproep, indien mogelijk aangevuld met experten met een industriële/maatschappelijke achtergrond.
 • Iedere aanvraag wordt in principe door 3 panelleden geëvalueerd op basis van de vastgestelde evaluatiecriteria
 • Alle aanvragen worden besproken in een panelzitting, gevolgd door een ranking en voorstel tot steun. De panelzitting is voorzien in februari 2024.
 • De raad van bestuur van het FWO neemt aansluitend een beslissing over steunverlening.
 • Iedere aanvrager ontvangt feedback over de aanvraag.

Contact

Voor vragen met betrekking tot de modaliteiten van deze thematische oproep neemt u contact op via circulareconomy@fwo.be.