Skip to content
Login E-loket

FWO als aanspreekpunt voor COST

FWO is het Vlaamse aanspreekpunt voor COST - European Cooperation in Science and Technology.

COST financiert de coördinatie van Europese onderzoeksnetwerken, COST-acties genaamd.

Het FWO is verantwoordelijk voor:

 • het verspreiden van informatie over de open oproepen tot het indienen van voorstellen voor nieuwe COST-acties;
 • het ondersteunen ven Vlaamse onderzoekers die een aanvraag tot een nieuwe COST-actie willen indienen;
 • het informeren en begeleiden van Vlaamse onderzoekers die willen deel uitmaken van een nieuwe of lopende COST-actie.

Over COST

COST – European Cooperation in Science and Technology – ontstond in 1971 als eerste Europees intergouvernementeel kader voor de coördinatie van nationaal of regionaal gefinancierd onderzoek. COST heeft vandaag 38 lidstaten en 1 samenwerkingsstaat.

COST speelt een belangrijke rol in de uitbouw van de Europese onderzoeksruimte. Het heeft als missie het versterken van het Europees wetenschappelijk en technologisch onderzoek door het ondersteunen van samenwerking en interactie tussen Europese onderzoekers.

COST is een EU gefinancierd programma* dat onderzoeksnetwerken financiert, de zogenaamde COST-acties. Deze netwerken zijn open voor alle wetenschappelijke domeinen, voor alle type actoren (academisch, publieke instellingen, KMOs, bedrijven, etc.) en voor alle loopbaanfasen (jong en ervaren). Een COST-actie loopt vier jaar en heeft een gemiddelde werkingsbudget van 134.000 euro per jaar. COST financiert enkel de kosten voor het opzetten van netwerkactiviteiten (vergaderingen, conferenties, seminaries, workshops) en de organisatie van uitwisselingsactiviteiten (wetenschappelijke uitwisselingen van korte duur, training schools, publicaties en verspreidingsactiviteiten). Het onderzoek zelf wordt via andere (nationale of regionale) kanalen gefinancierd.

*onder Horizon Europe zal het COST Programma volledig door het Widening Werkprogramma gefinancierd worden.

COST in België

Elke lidstaat heeft een afgevaardigde in de COST Committee of Senior Officials (CSO), het belangrijkste beslissingsorgaan verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van COST en een COST Nationale Coördinator, die de nationale deelnemers benoemt in het management comité van de COST-acties. In België, zijn beide mandaten toegekend aan POD Wetenschapsbeleid (Belspo). Daarnaast werden nog Belgische contactpunten aangesteld binnen de verschillende regio’s en gemeenschappen.

Voor Vlaanderen treedt het FWO op als eerste aanspreekpunt voor COST. FWO staat in voor informatieverspreiding, vragen en begeleiding van alle actoren in Vlaanderen (aanvragen vanuit de onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, industrie en kmo’s). Het FWO is ook verantwoordelijk voor de opvolging van Vlaamse benoemingen in de management comités van COST-acties.

Een nieuwe COST-actie voorstellen

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. COST werkt met een continue ‘open oproep’ en mikt op twee collectiedata per jaar: één in het voorjaar en één in het najaar.

Wie?

Individuele onderzoeker of onderzoeksgroep van een instelling uit één van de COST-lidstaten.

Wanneer?

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. COST werkt met een continue ‘open oproep’ en mikt op twee collectiedata per jaar: één in het voorjaar en één in het najaar. Voorstellen die na een bepaalde collectiedatum zijn ingediend, worden bewaard voor de volgende collectiedatum.

Hoe?

Een aanvraag wordt elektronisch ingediend via de COST-website en verloopt in één fase.

De hoofdaanvrager dient een aanvraag in namens een netwerk van aanvragers (minstens 7 COST lidstaten waarvan minimum 50% uit de zogenaamde Inclusiveness Target Countries).

De volledige procedure, van collectiedatum tot start van de actie, beslaat in de regel een negental maanden.

Voor algemene vragen over de procedure en technische problemen kan u terecht bij opencall@cost.eu.

Meer informatie over de COST aanvraagprocedure is ook hier te vinden.

Beoordelingscriteria

De aanvragen worden geëvalueerd op basis van de volgende criteria:

S&T EXCELLENCE

NETWORKING EXCELLENCE

IMPACT

IMPLEMENTATION

Total marks for
the section
= 15 points

Total marks for
the section
= 15 points

Total marks for
the section
= 15 points

Total marks for
the section
= 5 points

TOTAL MARKS AWARDED = 0 – 50 points
OVERALL TRESHOLD = 34 points

Voorstellen die de algemeen drempel niet behalen, komen sowieso niet in aanmerking voor financiering.

Slaagkans verbeteren?

 • Right for COST? Denk niet enkel aan wat COST voor u kan betekenen, maar ook aan wat u kan betekenen voor COST. COST vraagt naar maatschappelijke relevantie, zichtbaarheid, …
 • Omschrijf duidelijk en concreet de wetenschappelijke probleemstelling en verwachte impact.
 • Denk na hoe u interdisciplinaire competenties kan betrekken in het voorstel.
 • Verwar een COST-actie niet met een onderzoeksvoorstel: het gaat om een netwerkvoorstel (coördinatie).
 • Betrek enkel partners met een excellente reputatie in het domein.
 • Vermijd overlapping met bestaande COST-acties.
 • Omschrijf de state-of-the-art wetenschappelijk en in het licht van het netwerkaspect.
 • Heb aandacht en concrete plannen voor ‘gender balance’, de promotie van jonge onderzoekers, de Inclusiveness Target Countries en de verspreiding van de resultaten.

Deelnemen aan een nieuwe of lopende COST-actie

Als Vlaamse onderzoeker kan u deelnemen aan een nieuwe of lopende COST-actie via het management comité of via een werkgroep.

Algemeen

Er zijn verschillende manieren om aan een COST-actie deel te nemen. Een overzicht van de lopende COST-acties kan u vinden op de COST-website. Aanvragen tot deelname aan een COST-actie kunnen in principe op elk ogenblik worden ingediend, maar bij voorkeur bij de start van een actie.

Alle COST-lidstaten maken reeds deel uit van een COST-actie eens goedgekeurd door het COST Committee of Senior Official (CSO). De goedkeuring door het CSO wordt beschouwd als ondertekening van het Memorandum of Understanding (MoU). Alle individuen verbonden aan een legale entiteit uit een COST-lidstaat kunnen dus meteen deelnemen aan de COST-actie, ofwel via het management comité dat een nationale aanvraagprocedure volgt of via de werkgroepen waarbij deelname op het niveau van de COST-actie wordt beslist of via andere COST-activiteiten. Hieronder vindt u meer informatie met betrekking tot de verschillende manieren voor deelname aan een COST-actie.

Deelname aan het management comité (MC)

Elke COST-actie heeft een management comité (MC), samengesteld uit de officieel aangeduide afgevaardigden van de COST-lidstaten. Het management comité superviseert en coördineert de goede uitvoering en het beheer van de betrokken COST-actie.

Elk COST-land kan maximum 2 afgevaardigden in het management comité aanduiden. Hierbij wordt bij voorkeur gestreefd naar een regionaal en institutioneel evenwicht.

Als u interesse heeft om deel te nemen aan het management comité van een COST-actie, dan vult u het deelnameformulier in en stuurt het elektronisch op naar cost@fwo.be. Het is sterk aangeraden dat de kandidaat vooraf contact opneemt met de Action Chair of Main Proposer om de deelname aan de COST-actie te bespreken.

Meer informatie over de rol en verantwoordelijkheden van het management comité is te vinden op pagina van 5 van dit document.

Deelname aan een werkgroep (WG)

De uitvoering van een COST-actie verloopt via verschillende werkgroepen (meestal 3 tot 5) waarbinnen een groep onderzoekers werken rond specifieke taken om de doelstellingen van de COST-actie te vervullen.

Hierin zetelen niet alleen de leden van het management comité, maar kunnen ook nog andere onderzoekers van de COST-lidstaten participeren.

Voor deelname aan een werkgroep kan u zich rechtstreeks wenden tot de voorzitter van de COST-actie of werkgroep leider en is onderworpen aan de goedkeuring van het management comité. U hoeft geen aanvraagformulier bij het FWO in te dienen. Voortaan kunnen onderzoekers reeds deelnemen aan een werkgroep ook indien er nog geen nationale afgevaardigde in het management comité is aangeduid.

Deelname aan een activiteit van de COST-actie

Doorheen de looptijd van de COST-actie, kan men ook gewoon als deelnemer (eenmalig) deelnemen aan bepaalde activiteiten van de COST-actie zoals training schools, korte termijn uitwisselingen, workshops, conferenties, etc. Deze activiteiten staan meestal gepubliceerd op de website van de betrokken COST-actie. Bij interesse volstaat het dat men contact opneemt met de voorzitter of de nationale vertegenwoordigers in het management comité van de COST-actie.

Financiering

COST financiert enkel de kosten voor het opzetten van netwerkactiviteiten en de organisatie van uitwisselingsactiviteiten. Het onderzoek zelf wordt via andere (nationale of regionale) kanalen gefinancierd.

COST vergoedt in principe de reis- en verblijfkosten van deelnemers aan COST-acties in de volgende gevallen:

 • de deelname van (maximaal twee) afgevaardigden aan vergaderingen van het management comité;
 • de deelnemers aan de vergaderingen van werkgroepen van een actie.

Ook sommige voorbereidende activiteiten van nieuwe COST-acties, publicaties, de organisatie van workshops of conferenties, korte verblijven bij een buitenlandse onderzoekpartner binnen COST-activiteiten,... kunnen door COST worden ondersteund.

Meer informatie over de kosten die in aanmerking komen en de voorwaarden voor de terugbetaling vindt u op de COST Website en in het COST Vademecum.

Documentatie en oproepen

Meer informatie over de COST Open Oproep is beschikbaar op de COST Website.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle nuttige documenten voor de COST-actie deelnemers en aanvragers.

Contact

COST Contactpunt voor Vlaanderen
FWO
Mevr. Man Hei To
Tel: 02 550 15 55
cost@fwo.be

COST Coördinator voor Vlaanderen
EWI
Mr. Paris Van Paesschen
Tel: 0476 86 30 22
paris.vanpaesschen@vlaanderen.be
http://www.ewi-vlaanderen.be/cost

COST Nationale Coördinator voor België
Federaal Wetenschapsbeleid
Mevr. Pascale Van Dinter
Tel: 02 238 37 43
pascale.vandinter@belspo.be
http://www.belspo.be/cost/