Skip to content
Login E-loket

Advies, selectie- en evaluatiecriteria Krediet voor een kort studieverblijf in het buitenland

Advies

  • Je voegt een uitnodiging van de buitenlandse onthaalinstelling toe.
  • Indien je doctoraatsstudent bent, wordt het advies van je promotor of van het hoofd van je onderzoekseenheid gevraagd. Laattijdig indienen van dit advies resulteert in onontvankelijkheid van de aanvraag.
  • Je aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) die over de toekenningen beslist.

Selectie

  • Kwaliteit van het voorgestelde onderzoek en meerwaarde van de gekozen buitenlandse onderzoeksgroep.
  • Intrinsieke noodzaak/meerwaarde van het voorgestelde verblijf binnen het onderzoek (stage, aanleren nieuwe technieken, archiefonderzoek, veldwerk, expedities, …).
  • Wetenschappelijke prestaties van de aanvrager tot nu toe, rekening houdend met de specificiteit van het domein en de leeftijd.
  • Indien een keuze moet gemaakt worden: voorkeur voor junior vorsers voor zover ze reeds tenminste één peer-reviewed publicatie hebben.

Evaluatie

De beneficianten moeten binnen de drie maanden na hun terugkeer in België aan het FWO een beknopt verslag sturen over hun verblijf.