Skip to content
Login E-loket

Reglement tot regeling van het mandaat postdoctoraal onderzoeker Marie Skłodowska-Curie Actions - Seal of Excellence

Goedgekeurd bij beslissing van de raad van bestuur van 26 september 2018

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen en toepassingsgebied

Art. 1.

Krachtens artikel 18 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 2011 betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen verleent de Vlaamse Regering het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen een toelage ter ondersteuning van individuele onderzoekers.

Art. 2.

§1. Dit reglement regelt de ontvankelijkheid van de kandidatuur, de aanstelling, schorsing en beëindiging, de berekening en storting van het salaris, de rechten en plichten, de regeling bij arbeidsongevallen, de aansprakelijkheid, de kinderbijslag en de jaarlijkse vakantie van houders van het mandaat postdoctoraal onderzoeker Marie Skłodowska-Curie Actions - Seal of Excellence FWO, verder ‘MSCA SoE FWO’ genoemd.

§2. Het postdoctoraal mandaat MSCA SoE FWO geldt voor wat de reglementaire bepalingen betreft niet als equivalent met het postdoctoraal mandaat junior en senior van het FWO, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

§3. Onderhavig reglement geldt onverminderd het algemeen reglement van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen.

§4. Uitgebreide informatie, volledige reglementen en formulieren zijn online beschikbaar.

Hoofdstuk 2. Ontvankelijkheid kandidaturen

Art. 3.

Het FWO kent jaarlijks maximum acht mandaten postdoctoraal onderzoeker MSCA SoE FWO toe aan de kandidaten met affiliatie aan een hoofdonthaalinstelling genoemd in art. 4, §1 die het hoogst gerangschikt staan op de reservelijst van Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral European Fellowships (MSCA PF EF).

Het FWO doet jaarlijks een oproep om hiertoe een aanvraag in te dienen.

Art. 4. (zoals gewijzigd bij beslissing van de raad van bestuur van 26/06/2019)

§1. De mandaathouders postdoctoraal onderzoek MSCA SoE FWO dienen hun initiële aanvraag voor een Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral European Fellowship (MSCA PF EF) zoals vermeld in artikel 3, te hebben ingediend met als affiliatie één van de volgende hoofdonthaalinstellingen en aan minstens één daarvan verbonden te zijn voor de duur van het MSCA SoE FWO-mandaat:

  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap of aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel, aan beide laatste voor zover het onderzoek in godsdienstwetenschappen of godgeleerdheid betreft;
  • de Hogere Zeevaartschool voor zover het wetenschappelijk onderzoek in de nautische wetenschappen betreft;
  • de Vlerick Management School of de Antwerp Management School voor zover het onderzoek in de managementwetenschappen betreft;
  • het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor zover het onderzoek in tropische geneeskunde, dierengeneeskunde of in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden betreft;

eventueel in samenwerking met een Vlaamse of federale wetenschappelijke instelling of een Vlaamse hogere onderwijsinstelling waar de mandaathouder zijn onderzoek uitvoert.

§2. In afwijking op paragraaf 1 van dit artikel komen voor een MSCA SoE FWO ook kandidaten in aanmerking die een aanvraag voor een Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral European Fellowship (MSCA PF EF), zoals vermeld in artikel 3, hebben ingediend met als affiliatie het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Het MSCA SoE FWO dient ook dan geaffilieerd te worden aan één van de hoofdonthaalinstellingen vermeld in paragraaf 1 van dit artikel.

§3. De mandaathouders ressorteren in de hoofdonthaalinstelling onder een diensthoofd of gelijkgesteld daaraan.

Art. 5.

Aan de houder van een mandaat MSCA SoE FWO wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden voor de duur die aangevraagd was bij de Europese Commissie, met een maximum van twee jaar.

Art. 6.

Houders van een mandaat MSCA SoE FWO kunnen gebruikmaken van een werkingstoelage van 4.000 euro per mandaatjaar volgens de modaliteiten vastgelegd in het reglement van het FWO betreffende werkingstoelage van mandaathouders.

Dit bedrag wordt samen met het mandaat toegekend zonder dat daartoe een afzonderlijke aanvraag moet worden ingediend.

Art. 7.

De vragenlijst betreffende ethische aspecten van het voorgestelde onderzoek, die deel uitmaakt van de aanvraagformulieren van het FWO, dient ook door de houders van een mandaat MSCA SoE FWO voor de aanvang van hun mandaat aan het FWO ingevuld te worden bezorgd. Indien hun aanvraagdossier van de Europese Commissie een gelijklopende lijst bevat, kan het FWO deze als equivalent aanvaarden, onverminderd de verplichting tot indiening van een ethisch advies zoals volgens de FWO-lijst en bijhorende toelichting opgelegd.

Art. 8.

Voor het overige zijn ook voor de houders van een mandaat MSCA SoE FWO artikel 10 en de artikels ressorterend onder de hoofdstukken 4 tot en met 11 van het reglement van het FWO tot regeling van het mandaat postdoctoraal onderzoeker van toepassing.