Skip to content
Login E-loket

Onderzoeksresultaten

Het in kaart brengen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Flanders Research Information Space (FRIS)

Het departement economie, wetenschap en innovatie van de Vlaamse overheid heeft de ‘Flanders Research Information Space’ gecreëerd; dit is een metadatabase waarin gegevens over onderzoek, dat minstens gedeeltelijk gefinancierd wordt met Vlaamse middelen, samengebracht worden. FRIS bevat informatie over onderzoekers, organisaties, projecten en onderzoeksresultaten, nl. publicaties, datasets, patenten en infrastructuur. De onderzoeksresultaten zijn gekoppeld aan de projecten waarin ze gegenereerd werden en op die manier ook aan de gepaste financieringsbron(nen). De informatie in FRIS betreft niet de resultaten zelf maar de metadata; dit zijn de beschrijvende gegevens geassocieerd met de onderzoeksresultaten. Deze informatie is publiek toegankelijk en doorzoekbaar via het online FRIS-portaal. Op deze manier beoogt de Vlaamse overheid het stimuleren van samenwerkingen tussen diverse belanghebbenden (zoals onderzoeksinstellingen, industrie, media en overheden), het vergroten van de zichtbaarheid van onderzoek in Vlaanderen en een meer effectieve coördinatie van het Vlaamse onderzoeksbeleid. FRIS doet daarnaast ook dienst als instrument voor het meten van de impact van het Open Science beleid rond Open Access publicaties en databeheer.

Onderzoekers en onthaalinstellingen als leverancier van onderzoeksinformatie

Om een correcte en volledige aanlevering van informatie aan FRIS te verzekeren, heeft de Vlaamse overheid afspraken gemaakt met de vijf universiteiten, de twaalf hogescholen, de strategische onderzoekscentra, verschillende andere onderzoeksinstellingen en de Vlaamse financiers (inclusief het FWO). Hiervoor hebben de onderzoeksinstellingen informatiesystemen en repositories gebouwd waarin de vereiste informatie verzameld wordt en vanwaar de informatie wordt doorgestuurd naar FRIS. Een volledige lijst van onderzoeksinstellingen die zich verbonden hebben tot het doorsturen van informatie naar FRIS kan hier teruggevonden worden.

Het FWO verplicht dat alle informatie over onderzoeksresultaten aangeleverd wordt aan FRIS als deze resultaten voortkomen uit een project dat minstens gedeeltelijk gefinancierd wordt met FWO-middelen. Elke mandaathouder en (co)promotor betrokken bij een FWO project is verantwoordelijk voor het ingeven van de correcte en volledige metadata van diens onderzoek in de informatiesystemen van diens respectievelijke instelling(en). Onderzoekers dienen niet enkel de vereiste informatie in te geven maar moeten ook de koppelingen maken (of de koppelingen valideren) tussen hun onderzoeksresultaten en gerelateerde onderzoeksprojecten.

Welke informatie wordt gevraagd?

Momenteel is het verplicht om drie types onderzoeksresultaten aan te leveren: 1) peer-reviewed tijdschriftartikelen, 2) datasets en 3) onderzoeksinfrastructuur. Het FWO vraagt aan zijn onderzoekers om de informatie in de instellingseigen systemen en repositories op regelmatige basis te actualiseren. Vanaf 2024 zal voor de evaluatie van de wetenschappelijke verslagen enkel rekening gehouden worden met publicaties die geregistreerd werden in FRIS (zoals vastgelegd in het FWO algemeen reglement artikel 2, §4). Dit geldt in 2024 enkel voor A1-publicaties. Andere publicatietypes zullen nog niet via FRIS worden opgevraagd en zullen apart kunnen worden toegevoegd aan het verslag.

Publicaties

Metadata van alle peer-reviewed tijdschriftartikelen (A1-publicaties) dienen ingegeven te worden in het informatiesysteem van de betrokken onthaalinstelling(en). De minimale metadata die aangeleverd moeten worden zijn:

 • een persistent identifier, bij voorkeur een digital object identifier (DOI);
 • de titel en datum van de publicatie;
 • de auteurs en hun affiliatie;
 • het ISSN-nummer van het tijdschrift, jaargang en aflevering, paginanummers;
 • koppelingen met alle gerelateerde onderzoeksprojecten en mandaten;
 • informatie over de Open Access status van de publicatie.

Wanneer een mandaathouder de onthaalinstelling verlaat, wordt de verantwoordelijkheid voor het koppelen van het mandaat aan nieuwe publicaties, waarvan de voormalige mandaathouder auteur is, overgedragen aan de promotor.

Naast de aanlevering van bovenstaande informatie, verplicht het FWO dat onderzoekers op hun publicaties steeds alle FWO-dossiernummers (XxxxxxxN) van de betrokken projecten en mandaten vermelden.

Datasets

Metadata van datasets die gegenereerd werden binnen de context van een project of mandaat dienen ingegeven te worden in het informatiesysteem van de betrokken onthaalinstelling(en). De minimale metadata die aangeleverd moeten worden zijn:

 • een persistent identifier, bij voorkeur een DOI;
 • de titel van de dataset en het publicatiejaar;
 • de personen die hebben bijgedragen aan de dataset en hun affiliatie;
 • de naam van de repository waarin de dataset wordt bewaard;
 • kernwoorden die de dataset beschrijven;
 • het technisch formaat;
 • koppelingen met één of meerdere gerelateerde publicaties, die op hun beurt gekoppeld zijn met gerelateerde projecten of mandaten; in het geval dat een dataset niet onderliggend is aan een publicatie, dient de dataset rechtstreeks gekoppeld te worden aan het betrokken project of mandaat;
 • informatie over de toegankelijkheid van de dataset.

Onderzoeksinfrastructuur

De aanlevering van metadata die de onderzoeksinfrastructuur beschrijft, is verplicht wanneer de infrastructuur gefinancierd wordt door één van volgende financieringskanalen: 1) zware infrastructuur, 2) middelzware infrastructuur of 3) internationale onderzoeksinfrastructuur (IRI). De minimale metadata die aangeleverd moeten worden zijn:

 • een persistent identifier;
 • de naam van de infrastructuur;
 • de contactgegevens van personen verwant aan de infrastructuur;
 • informatie van de deelnemers (in het geval van een consortium);
 • één of meerdere adressen van de locatie(s) van de infrastructuur;
 • de (verwachte) datum waarop de infrastructuur in gebruik genomen zal worden;
 • de datum waarop de infrastructuur uit dienst wordt genomen (enkel wanneer van toepassing);
 • website URL (enkel verplicht voor zware en internationale onderzoeksinfrastructuur);
 • een beschrijving van de infrastructuur (in het Nederlands en het Engels)
 • een beschrijving van de manier waarop de infrastructuur gebruikt kan worden (enkel verplicht voor zware en internationale onderzoeksinfrastructuur; in het Nederlands en het Engels);
 • informatie over de toegankelijkheid van de infrastructuur;
 • de koppelingen tussen de infrastructuur en gerelateerde projecten;

Nuttige links voor onderzoekers