Skip to content
Login E-loket

Statuten FWO

TITEL I – RECHTSVORM EN BENAMING, BELANGELOOS DOEL EN VOORWERP (ACTIVITEITEN), EN ZETEL VAN DE STICHTING

Artikel 1             

De stichting draagt de naam “FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – VLAANDEREN”, verkort ook “FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – VLAANDEREN” of afgekort “FWO”. Het FWO is een privaatrechtelijke stichting van openbaar nut, onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: het “WVV”), met inachtneming van de aanvullingen op, en afwijkingen vervat in, de Vlaamse regelgeving die van toepassing is op het FWO.

Zij heeft tot belangeloos doel het wetenschappelijk onderzoek in de Vlaamse Gemeenschap van België te bevorderen. Tot de concrete activiteiten waarmee het belangeloos doel van de stichting wordt verwezenlijkt (zijnde het “voorwerp” van de stichting), behoren, onder meer, de steun aan onderzoekers, om hen toe te laten zich aan wetenschappelijk onderzoek te wijden, en aan instellingen om onderzoekseenheden uit te rusten of te laten functioneren. De stichting mag overgaan tot alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met, of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van, haar belangeloos doel en daarbij alle middelen gebruiken die geschikt zijn om bij te dragen tot dit doel.

Zij belijdt geen enkele wijsgerige of politieke leer.

Zij maakt tussen geleerden en onderzoekers geen onderscheid op grond van geloof of gezindheid.

Artikel 2

Het FWO heeft zijn zetel in de Leuvenseweg 38 te 1000 Brussel, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze kan overgebracht worden naar elke andere plaats in België bij beslissing van de raad van bestuur, binnen de maand in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en mee te delen aan de bevoegde overheid.

TITEL II - DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 3

De raad van bestuur van het FWO bestaat uit maximaal twaalf leden, die worden benoemd door de Vlaamse regering met inachtneming van de navolgende voordrachtsrechten:

1° twee leden worden benoemd op voordracht van de raad van bestuur van de KU Leuven;

2° twee leden worden benoemd op voordracht van de raad van bestuur van de Universiteit Gent;

3° één lid wordt benoemd op voordracht van de raad van bestuur van de Universiteit Antwerpen;

4° één lid wordt benoemd op voordracht van de raad van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel;

5° één lid wordt benoemd op voordracht van de raad van bestuur van de UHasselt;

6° één lid wordt benoemd uit een dubbeltal, gezamenlijk voorgedragen door de raden van bestuur van de strategische onderzoekscentra; en

7° vier onafhankelijke bestuurders worden voorgedragen door de raad van bestuur zelf onder de voorwaarden en op basis van de procedure vermeld in de alinea’s 4 tot en met 7 van dit artikel, met dien verstande dat van deze vier leden hoogstens twee van hetzelfde geslacht mogen zijn.

Ten hoogste vijf van de leden, vermeld in het artikel 3, eerste alinea, punt 1 tot en met 5, mogen van hetzelfde geslacht zijn. Als aan die voorwaarde niet voldaan is, dragen de universiteiten die geen kandidaat van het ondervertegenwoordigde geslacht hadden voorgedragen, een bijkomende kandidaat van dat geslacht voor.

De Vlaamse regering kan nadere regels bepalen voor de voordrachtenregelingen, vermeld in artikel 3, eerste alinea, punt 1 tot 6.

De onafhankelijke bestuurders, vermeld in artikel 3, eerste alinea, punt 7, beschikken over deskundigheid op het vlak van het algemeen bestuur van het FWO en over specifieke deskundigheid met betrekking tot de missie en de taken van het FWO. De onafhankelijke bestuurders zijn bovendien afkomstig uit het bedrijfsleven of de social profit sector en zijn vertrouwd met het wetenschaps- en innovatiebeleid. Ze zijn onafhankelijk ten aanzien van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de universiteiten, de strategische onderzoekscentra en de secretaris-generaal. Om die onafhankelijkheid te bepalen, zijn de criteria uit de corporate governance code voor beursgenoteerde bedrijven richtinggevend.

De raad van bestuur stelt de vereisten vast waaraan kandidaten voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring en doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder. Die oproep bevat een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd.

De raad van bestuur vergelijkt de respectieve verdiensten van de kandidaten.

De onafhankelijke bestuurders worden door de Vlaamse regering benoemd, op voordracht van de raad van bestuur, door middel van twee lijsten van telkens vier kandidaten. Eén lijst bevat de vier mannelijke kandidaten en één lijst bevat de vier vrouwelijke kandidaten.

De leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en de leidend ambtenaar van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie wonen de vergaderingen van de raad van bestuur van het FWO bij met raadgevende stem.

Artikel 4

De leden van de raad van bestuur worden door de Vlaamse regering benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar die in beginsel aanvangt zes maanden na de beëdiging van een nieuwe Vlaamse regering na algehele vernieuwing van het Vlaams Parlement. Wanneer tussen de beëdiging van twee opeenvolgende regeringen minder of meer dan vijf jaar is verlopen, wordt deze termijn overeenkomstig aangepast.

Artikel 5

De raad van bestuur vaardigt een intern reglement uit met betrekking tot zijn werking, de werking van de andere bestuursorganen binnen het FWO alsmede de vergoedingen van de leden van de bestuursorganen binnen het FWO. De laatste goedgekeurde versie van het intern reglement is te allen tijde beschikbaar op de officiële website van het FWO.

De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter behorend tot de categorie vermeld in artikel 3, eerste alinea, punt 1 tot en met 5 en een ondervoorzitter behorend tot de categorie vermeld in artikel 3, eerste alinea, punt 7.

De functies van voorzitter en ondervoorzitter worden toegewezen voor een duurtijd die gelijkloopt met die van het bestuursmandaat van de bestuurder die als voorzitter dan wel ondervoorzitter wordt verkozen.

Artikel 6

Zoals bepaald in artikel 11:7, § 1 van het WVV, is de raad van bestuur bekleed met de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het belangeloos doel en het voorwerp van de stichting.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten toekennen aan één of meer personen van haar keuze.

Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van één of meer andere, al dan niet adviserende, comités of commissies, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft. De leden van dergelijke comités of commissies worden aangesteld door de raad van bestuur, die tevens de voorwaarden van hun aanstelling, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze en opdracht van het comité of commissie bepaalt.

Artikel 7

De raad van bestuur vergadert na oproeping van de voorzitter telkens het belang van de stichting dit vereist en minstens acht keer per jaar. Hij moet worden samengeroepen indien één vijfde van de bestuurders dit aanvragen. Behalve in geval van hoogdringendheid geschiedt de oproeping minstens acht dagen vóór de vergadering, dit per brief, fax of e-mail. De oproeping bepaalt de plaats, het uur en de dagorde van de vergadering. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Enkel de voorzitter is tot bijeenroeping bevoegd. De bestuurder(s) (andere dan de voorzitter zelf) die een vergadering wenst (wensen) bijeen te roepen, richt(en) per brief, fax of e-mail een verzoek tot de voorzitter.

Het secretariaat van de raad van bestuur houdt de documenten met betrekking tot de aan zijn raad voorgelegde agendapunten ter beschikking van de leden, en dit met ingang van de dag waarop de uitnodigingen voor de vergadering van de raad verstuurd zijn.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de stichting of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of – uitzonderlijk – in het buitenland.

Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie.

Artikel 8

Bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen bij de beraadslagingen door een volmacht te geven aan een ander bestuurder. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één enkele volmacht.

Onverminderd de toepassing van bijzondere statutaire en/of dwingende wettelijke bepalingen ter zake, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en dienen beslissingen van de raad van bestuur te worden genomen met een gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend), waarbij iedere ter vergadering aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurder beschikt over één (1) stem. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Zo tijdens de zitting géén beslissing kan worden genomen omdat onvoldoende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn om geldig te beraadslagen, wordt binnen de maand volgend op deze zitting een nieuwe raad van bestuur samengeroepen, waarop de agendapunten worden hernomen, en waarbij die raad van bestuur over die agendapunten kan beslissen ongeacht het aantal leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij schriftelijk akkoord van de bestuurders voor zover het WVV geen authentieke akte vereist. Voor doeleinden van het voorgaande heeft de term “schriftelijk” betrekking op handschrift of machinaal getypt of gedrukt geschrift, evenals alle andere technieken om woorden in een leesbare vorm weer te geven, zoals (zonder beperking) brieven, faxen en e-mails; brieven gelden als geschrift ongeacht de wijze van verzending door de afzender of bestelling aan de bestemmeling, daaronder (zonder beperking) begrepen de verzending per (al dan niet aangetekende) post, koerier of persoonlijke afgifte.

De procedure voor een schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur wordt georganiseerd door de voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter circuleert schriftelijk het voorstel van besluit aan de overige bestuurders, met het verzoek aan hen om schriftelijk en onherroepelijk te bevestigen of ze al dan niet akkoord gaan met het voorstel, binnen een door de voorzitter gestelde termijn die niet korter mag zijn dan 5 kalenderdagen.

Indien de voorzitter binnen de voormelde termijn een bevestiging krijgt van alle overige bestuurders, en een gewone meerderheid van alle bestuurders zich akkoord verklaart met het voorgestelde besluit, geldt het voorgestelde besluit als aangenomen.

Indien er geen reactie is van een bestuurder binnen de door de voorzitter voorgestelde termijn, wordt die omstandigheid als een onthouding aanzien.

De schriftelijk genomen besluiten worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder schriftelijk bevestigt al dan niet akkoord te gaan met het voorgestelde besluit, behoudens uitdrukkelijk andersluidende regeling in het schriftelijk besluit zelf.

Artikel 9

Van de beraadslagingen van de raad van bestuur wordt verslag uitgebracht in notulen die door de voorzitter en de secretaris-generaal ondertekend worden. Een exemplaar van deze notulen wordt aan de ministers, die toelagen aan het FWO onder hun bevoegdheid hebben, toegestuurd.

De notulen worden door toedoen van de secretaris-generaal in een bijzonder register opgenomen. De volmachten, net als alle andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De in rechte of anderszins over te leggen afschriften, uittreksels of kopieën van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door twee uit de raad aangewezen leden.

TITEL V - SECRETARIAAT

Artikel 10

De raad van bestuur stelt een secretaris-generaal aan, voor een periode van 6 jaar, eventueel hernieuwbaar.

De secretaris-generaal neemt het secretariaat waar van de zittingen van de raad van bestuur en alle andere commissies van het FWO.

De secretaris-generaal staat daarnaast in, onder voorwaarden bepaald door de raad van bestuur, voor het dagelijks bestuur van het FWO, met inbegrip van de dagelijkse leiding van de FWO-administratie en legt verantwoording af aan de raad van bestuur.

De secretaris-generaal kan op elk moment afgezet worden bij gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur.

TITEL VI - BEGROTING EN REKENINGEN

Artikel 11

Binnen de raad van bestuur wordt een Auditcomité opgericht. De raad van bestuur wijst minimum twee onafhankelijke bestuurders aan die samen met een bestuurder die door de raad van bestuur wordt verkozen uit zijn leden behorend tot de categorie vermeld in artikel 3, eerste alinea, punt 1 tot en met 6 het Auditcomité vormen.

Het Auditcomité heeft minstens de taken beschreven in artikel 7:99, §4 WVV.

Het Auditcomité stelt een reglement op m.b.t. de werking van het comité en legt dit reglement ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur.

Artikel 12

Een boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Ieder jaar, en ten laatste zes maand na afsluiting van het boekjaar, stelt de raad van bestuur de rekeningen over het afgelopen dienstjaar op, alsmede de begroting van zijn ontvangsten en uitgaven van het volgende boekjaar.

Artikel 13

De raad van bestuur brengt aan de bevoegde Overheid verslag uit over het gebruik van de toelagen die hij heeft verleend. Hij voegt er een staat bij van de middelen van alle aard, die voor het bereiken van de doelstellingen van de stichting werden aangewend.

Artikel 14

De inkomsten worden voor de volgende doelstellingen gebruikt:

1°    toelagen aan onderzoekers, om hen in staat te stellen hun werkzaamheden voort te zetten;

2°    toelagen aan onderzoekers die, om hun kwaliteit, de belangstelling van de raad verdienen en die zich aan wetenschappelijk onderzoek willen wijden;

3°    toelagen voor de werking en de uitrusting van onderzoekseenheden;

4°    daarenboven mag de raad, naar goeddunken, toelagen verlenen voor ieder doeleinde dat in nauw verband staat met de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek in de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 15

De raad van bestuur wint advies in van Wetenschappelijke Commissies. De raad bepaalt het aantal en de samenstelling van zijn Wetenschappelijke Commissies en benoemt de leden ervan.

De Wetenschappelijke Commissies brengen aan de raad verslag uit over de uitvoering van de opdrachten die hun werden toevertrouwd.

Artikel 16

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen.

De commissarissen worden benoemd onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de raad van bestuur worden ontslagen.

TITEL VII - VERTEGENWOORDIGING VAN HET FWO TEN OVERSTAAN VAN DERDEN

Artikel 17

De stichting wordt voor alle handelingen, met inbegrip van deze waarvoor een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte (met inbegrip van het indienen van een schorsings- en/of vernietigingsberoep bij de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof), geldig vertegenwoordigd door de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur samen handelend. Zij moeten daartoe geen voorafgaand besluit van de raad van bestuur voorleggen.

De stichting wordt tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

De stichting wordt in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door de secretaris-generaal, alleen tekenend.

TITEL VIII - DIVERSE BESCHIKKINGEN

Artikel 18

De functies van lid van de raad van bestuur en van het Auditcomité van het FWO zijn onbezoldigd, behoudens de vergoedingen, inclusief een vergoeding die hun reis- en verblijfkosten dekt, die worden vastgelegd in het intern reglement van het FWO.

Indien een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de stichting, bij een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Hij zal niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur en zal niet stemmen bij deze aangelegenheid. De betrokken bestuurder mag verder niet tussenkomen als vertegenwoordiger van de stichting voor wat de uitvoering van het genomen besluit betreft.

De andere bestuurders omschrijven in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de stichting en verantwoorden het genomen besluit. In het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd, wordt dit deel van de notulen of dit verslag in zijn geheel opgenomen. De notulen of het verslag worden aan de commissaris van de stichting meegedeeld. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de leden van het Auditcomité.

De in dit artikel vermelde procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

TITEL IX - WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN HET FWO

Artikel 19

De statuten van het FWO kunnen door de raad van bestuur worden gewijzigd. Geen wijziging wordt aangenomen zo er niet tweemaal over beraadslaagd werd, en waarbij de tweede beraadslaging, gehouden na een tussentijd van drie maanden, de eerste bevestigt.

De statuten van het FWO en de wijzigingen die daaraan worden aangebracht, moeten worden goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Artikel 20

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen over wijzigingen als tenminste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en een wijziging is enkel aangenomen als ze de meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders behaalt.

Beraadslagingen over de voorgestelde wijzigingen van de statuten van het FWO worden, een maand vóór de opening van de desbetreffende debatten, op de agenda geplaatst.

Artikel 21

In geval van ontbinding van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek -Vlaanderen, wat daar ook de oorzaak van moge zijn, worden zijn goederen, zonder enige uitzondering, door de Vlaamse regering, besteed ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.

Artikel 22

Alles wat niet in deze statuten is bepaald, zal geregeld worden overeenkomstig de bepalingen van het WVV, rekening houdende met de aanvullingen en afwijkingen voorzien in Vlaamse regelgeving die van toepassing is op het FWO.

TITEL X - STICHTER

Artikel 2

De Stichter van het FWO is de stichting van openbaar nut “NATIONAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK” afgekort “N.F.W.O.”, in het Frans “FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE”, afgekort “F.N.R.S.”, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Egmontstraat 5.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd:

  • bij onderhandse akte de dato 22 november 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2007, onder nummer 07013212; en
  • bij proces-verbaal opgesteld door Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 14 november 2012 (o.a. aanneming van een nieuwe tekst van statuten), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2013, onder nummer 13019288.
  • bij proces-verbaal opgesteld door Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 25 maart 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 april 2015, onder nummer 15058097.
  • bij proces-verbaal opgesteld door Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 25 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2016, onder nummer 16138674.  De statuten werden door Vlaamse regering goedgekeurd op 23 september 2016.

  • voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 28 september 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 november 2022, onder nummer 22375880. De statuten werden door Vlaamse regering goedgekeurd op 10 november 2022.

Het FWO is de rechtsopvolger ten algemene titel van de Vlaamse Raad van Bestuur van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek waarvan de eerste statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2/6/1928 (BBS 20/6/1928), de recentste statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5/3/1992 (BS 28/3/1992) en verschenen in de BBS op 2/7/1992. Wijzigingen werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van  20/6/1997 (BS 17/7/1997 en BBS 13/11/1997 + errata BBS 11/12/1997).