Skip to content
Login E-loket

Statuten IIKW

Goedgekeurd bij beslissing van de raad van bestuur van het I.I.K.W. op 23 april 2024

DOEL EN ZETEL VAN DE STICHTING

Artikel 1

De stichting van openbaar nut draagt in het Nederlands de naam “Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen”, afgekort I.I.K.W. en in het Frans “Institut Interuniversitaire des Sciences Nucleaires”, afgekort I.I.S.N.(hierna aangeduid als de “stichting”).

Deze stichting werd opgericht door de stichting van openbaar nut “Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek” volgens akte, verleden voor notaris Scheyven, met standplaats te Brussel, op 26 juli 1951. De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad op 13 september 1951, bladen. 7307 en volgende.

Artikel 2

De stichting heeft tot doel wetenschappelijke studies en onderzoek die verband houden met de kernwetenschappen - met uitzondering van de toepassingen - in België uit te lokken, te bevorderen en te coördineren door steun aan onderzoekers te verlenen, om hen toe te laten zich aan wetenschappelijk onderzoek te wijden, en aan instellingen om onderzoekseenheden uit te rusten of te laten functioneren.

Het belijdt geen enkele wijsgerige of politieke leer.

Het maakt onder geleerden en onderzoekers geen onderscheid om reden van geloof of gezindheid.

Het eerbiedigt en waarborgt de verbondenheid van iedere onderzoeker met zijn taalgemeenschap.

Artikel 3

Zijn zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze kan naar iedere andere plaats in België worden overgebracht door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die binnen de maand wordt bekend gemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

TITEL II - DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 4

De samenstelling van de raad van bestuur van de stichting is te allen tijden identiek aan de samenstelling van de raad van bestuur van het F.F.W.O./F.F.R.S. Vanaf hun benoeming binnen de raad van bestuur van het F.F.W.O./F.F.R.S. zetelen de bestuurders automatisch en van rechtswege eveneens in de raad van bestuur van de stichting. Het mandaat als bestuurder van de stichting neemt een aanvang op het moment van de benoeming van de bestuurder binnen de raad van bestuur van het F.F.W.O./F.F.R.S en eindigt van rechtswege bij de beëindiging van hun mandaat als bestuurder van het F.F.W.O./F.F.R.S.

De bestuurders zijn opgedeeld in twee reeksen: de “reeks A”, en de “reeks B”. De indeling van deze reeksen correspondeert met de indeling van de reeksen van bestuurders binnen het F.F.W.O./F.F.R.S.

Indien het F.F.W.O./F.F.R.S. zou ophouden te bestaan, en deze een rechtsopvolger heeft, dan geldt het in paragraaf 1 gestelde mutatis mutandis met betrekking tot deze rechtsopvolger. Indien het F.F.W.O./F.F.R.S. zou ophouden te bestaan zonder dat deze een rechtsopvolger heeft, blijven de alsdan zetelende bestuurders in functie en zullen zij een statutenwijziging doorvoeren waarbij de samenstelling van de raad van bestuur anderszins wordt geregeld.

Artikel 5

Het secretariaat van de raad van bestuur houdt de documenten met betrekking tot de aan zijn raad van bestuur voorgelegde agendapunten ter beschikking van de leden, en dit met ingang van de dag waarop de uitnodigingen voor de vergadering van de raad van bestuur verstuurd zijn.

Artikel 6

De raad van bestuur kan alle daden stellen die nodig zijn of nuttig geacht worden voor de realisatie van het doel van de stichting.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten.

Iedere bestuurder beschikt over één stem.

Iedere bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen bij de beraadslagingen door een volmacht te geven aan een ander bestuurder van dezelfde reeks. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één enkele volmacht.

Tenzij deze statuten anders vermelden, zijn de besluiten van de raad van bestuur aangenomen indien zij de meerderheid van de stemmen van de leden aanwezig of vertegenwoordigd van de reeks A en de meerderheid van de stemmen van de leden aanwezig of vertegenwoordigd van de reeks B verwerven en op voorwaarde dat de meerderheid der leden van beiden reeksen aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zo tijdens de vergadering géén beslissing kan worden genomen omdat onvoldoende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn om geldig te beraadslagen, wordt binnen de maand volgend op deze vergadering een nieuwe raad van bestuur samengeroepen met zelfde agenda, die kan beslissen ongeacht het aantal leden van beide reeksen dat aanwezig of vertegenwoordigd is, maar zonder af te wijken van de meerderheid van stemmen der leden van beide reeksen, zoals bepaald in het derde lid van dit artikel.

In geval van staking van stemmen binnen een reeks van bestuurders, heeft de voorzitter van die desbetreffende reeks een doorslaggevende stem.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie.

De Raad van Bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

Artikel 7

De functies van de bestuurders zijn onbezoldigd. Nochtans wordt aan de bestuurders die zich moeten verplaatsen, een vergoeding toegekend die hun reis- en verblijfkosten dekt.

In overeenstemming met artikel 11:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wanneer de Raad van Bestuur wordt opgeroepen om een beslissing te nemen of te beslissen over een verrichting binnen zijn bevoegdheid waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de stichting, moet die bestuurder de andere bestuurders op de hoogte brengen alvorens de Raad van Bestuur een beslissing neemt. Zijn verklaring en uitleg over de aard van het tegenstrijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur waarin het besluit wordt genomen. De Raad van Bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

Een bestuurder met een belangenconflict in de zin van de eerste alinea mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over dergelijke besluiten of transacties, noch aan de stemming hierover.

Indien alle bestuurders een belangenconflict hebben, mogen zij zelf het besluit nemen of de transactie uitvoeren.

De voorgaande leden zijn niet van toepassing indien de besluiten van de raad van bestuur  betrekking hebben op gebruikelijke transacties die onder normale marktvoorwaarden worden gesloten en op waarborgen voor transacties van dezelfde aard.

De procedure van artikel 11:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is van toepassing.

Artikel 8

Van de beraadslagingen van de raad van bestuur wordt verslag uitgebracht in notulen die door de twee voorzitters en de twee secretarissen ondertekend worden. Een exemplaar van deze notulen wordt aan de bevoegde Minister toegestuurd.

De notulen worden in een bijzonder register opgenomen.

De in rechte of anderszins over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitters van de raad van bestuur of bij ontstentenis door twee uit de raad van bestuur aangewezen leden, één uit de reeks A, de ander uit de reeks B.

TITEL III - DE VOORZITTERS

Artikel 9

De voorzitters van de raad van bestuur van het F.F.W.O./F.F.R.S. zijn van automatisch en van rechtswege eveneens de voorzitters van de stichting.

Hun mandaat als voorzitter van de stichting eindigt van rechtswege bij de beëindiging van hun mandaat als voorzitter van het F.F.W.O./F.F.R.S.

Artikel 10

De raad van bestuur wordt door de voorzitters samengeroepen.

Indien een voorzitter verhinderd is, wordt deze vervangen door een bestuurder uit dezelfde reeks van bestuurders die op de vergadering wordt aangeduid door de bestuurders van de desbetreffende reeks.

TITEL IV - SECRETARIAAT

Artikel 11

De secretarissen-generaal van het FNRS en het FWO worden door de Raad van Bestuur benoemd tot secretarissen van de Stichting.

Hun mandaat als secretaris van de stichting eindigt van rechtswege bij de beëindiging van hun mandaat als secretaris-generaal van respectievelijk het FNRS dan wel het FWO.

De secretarissen verzorgen gezamenlijk het dagelijks bestuur van de stichting onder de voorwaarden die door de raad van bestuur worden opgelegd en waaraan ze verslag uitbrengen over het uitvoeren van hun taak.

Zij nemen tevens gezamenlijk het secretariaat van de vergaderingen van de raad van bestuur op zich.

TITEL V - BEGROTINGEN EN REKENINGEN

Artikel 12

Het boekjaar van de stichting begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Ieder jaar en ten laatste zes maanden na afsluiting van het boekjaar, stelt de raad van bestuur de rekeningen over het afgelopen boekjaar op, alsmede de begroting van zijn ontvangsten en uitgaven.

Artikel 13

De raad van bestuur brengt aan de bevoegde overheden verslag uit over het gebruik van de toelagen die hij heeft verleend.

Artikel 14

De raad van bestuur wint advies in van wetenschappelijke commissies.

De wetenschappelijke commissies brengen aan de raad van bestuur verslag uit over de uitvoering van de opdrachten die hun werden toevertrouwd.

TITEL VI - VERTEGENWOORDIGING VAN DE STICHTING TEN OVERSTAAN VAN DERDEN

Artikel 15

De briefwisseling wordt ondertekend door de voorzitters van de raad van bestuur of de secretarissen van de stichting onverminderd elke delegatie van handtekeningsbevoegdheid.

De andere stukken dan die inzake het dagelijks bestuur, worden gezamenlijk ondertekend door de voorzitters van de raad van bestuur en door de secretarissen van de stichting.

Artikel 16

De stichting wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door de twee voorzitters van de raad van bestuur.

TITEL VII - WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN VANDE STICHTING

Artikel 17

De statuten van de stichting kunnen door de raad van bestuur worden gewijzigd. Geen wijziging wordt aangenomen zo er niet tweemaal over beraadslaagd werd, en waarbij de tweede beraadslaging gehouden wordt na een tussentijd van drie maanden.

Artikel 18

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen over wijzigingen als tenminste de meerderheid van de leden van beide reeksen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Zo tijdens de vergadering géén beslissing kan worden genomen omdat onvoldoende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn om geldig te beraadslagen, wordt binnen de maand volgend op deze vergadering een oproeping verstuurd teneinde een nieuwe raad van bestuur bijeen te laten komen met zelfde agenda, die kan beslissen ongeacht het aantal leden van beide reeksen dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Voorstellen over de wijzigingen aan de statuten worden op de agenda van de raad van bestuur geplaatst. De agenda en de uitnodiging voor de vergadering worden ten minste één maand vóór de vastgestelde vergaderdatum verstuurd.

Een wijziging is enkel aangenomen als ze de meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders uit elk van de reeksen bepaald in artikel 4 behaalt.

TITEL VIII – ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19

In geval van ontbinding van de stichting., wat daar ook de oorzaak van moge zijn, worden zijn goederen ofwel door de Belgische Federale Regering, en in de door haar te bepalen verhoudingen, toegekend aan de Belgische universiteiten en universitaire instellingen, ten einde er het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen, ofwel, op voorwaarde dat deze fondsen bestaan als stichtingen van openbaar nut, toegewezen voor de helft aan het “Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen” en voor de helft aan het “Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS”, of in een andere onder de begunstigden af te spreken verhouding.

TITEL IX – DIVERS

Artikel 20

Alles wat niet in deze statuten is bepaald, wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.