Skip to content
Login E-loket

TBM-projecten (Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit)

Het TBM-programma beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van (nieuwe) therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -ten gevolge van een gebrek aan industriële interesse- zonder overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken.

Status

Bekendmaking resultaten

Nieuw

Het TBM-programma wordt hervormd vanaf de oproep 2024. Het doel van het programma, de ontvankelijkheidscriteria en de vorm van het aanvraagformulier blijven behouden. De voornaamste wijzigingen betreffen:

 • Evaluatieprocedure. De evaluatie gebeurt door vaste panels bestaande uit wetenschappelijke evaluatoren met diverse expertise in de biomedische sector en ruime ervaring met klinische studies. Daarnaast wordt beroep gedaan op externe (schriftelijke) evaluatoren met expertise in de specifieke discipline van het projectvoorstel. 
 • Scorerooster. Het scorerooster is vereenvoudigd. De volgende criteria worden beoordeeld: (1) de “fit”, i.e. overeenstemming met de TBM-voorwaarden (4 criteria, ja/nee-score); (2) wetenschappelijke kwaliteit (4 criteria, score op 10 punten); (3) utilisatieperspectieven (4 criteria, score op 10 punten).
 • Rebuttal. Het interview is vervangen door een schriftelijke rebuttal.
 • Tijdslijn. De oproep zal worden gelanceerd in februari (i.p.v. december) met de indiendeadline in april. In september zal de mogelijkheid worden geboden om een rebuttal in te dienen als antwoord op de schriftelijke evaluaties. De panelvergaderingen zullen plaatsvinden in november. De resultaten worden meegedeeld eind november en toegekende projecten zullen starten op 1 januari van het daaropvolgende jaar.
 • Vooraanmelding. Aangezien nog strenger dan voorheen zal worden beoordeeld of het projectvoorstel voldoet aan de voorwaarden van het programma, is het ten stelligste aangeraden om de “fit” van het projectidee af te toetsen bij de FWO-administratie. Hiervoor kan men ruim vooraf (tot ten laatste één week voor de deadline) een vooraanmelding doen via tbm@fwo.be. Ook zullen sommige onthaalinstellingen specifieke contactmomenten organiseren waarop een voorbespreking met de FWO-administratie mogelijk is. Contacteer de verantwoordelijke dienst van de onthaalinstelling voor meer informatie.

Doel

Het TBM-programma beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van (nieuwe) therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -ten gevolge van een gebrek aan industriële interesse- zonder overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken.

Kenmerken

 • Subsidieerbare organisaties: onderzoekscentra (zoals o.a. universiteiten, universitaire ziekenhuizen, hogescholen, strategische onderzoekscentra)
  • maximum 20% van de begroting naar niet-Vlaamse onderzoekscentra
  • minstens 10% van de begroting naar een Vlaams ziekenhuis of ITG (gezien de klinische finaliteit)
 • Projectduur: 2 tot 4 jaar
 • Budget:
  • 215.000 – 850.000 euro (voor grote of multicentrische trials worden uitzonderlijk budgetten tot 1.275.000 euro toegestaan)
  • Aanvaardbare kosten: personeel, werking, uitrusting, onderaannemingen (volgens regels kostenmodel)
  • Subsidiepercentage: 100%
  • Beschikbaar budget voor de oproep 2024: 13.626.744 euro (inclusief 17% overhead)
 • Slaagpercentage 2023: 26%

Kalender

Behoudens wijzigingen omwille van de nieuwe procedure ziet de tijdslijn voor 2024 er als volgt uit:

 • Oproep open: vanaf 19 februari 2024
 • Vooraanmelding/advies FWO: steeds mogelijk (ook vóór openen oproep), uiterlijk één week voor indiendeadline
 • Deadline indiening via FWO e-loket: 22 april 2024 om 17u (NB: de finale indiening wordt uitgevoerd door de hoofdonthaalinstelling. Contacteer tijdig de verantwoordelijke dienst van de onthaalinstelling over de afspraken rond interne deadlines voor de overdracht van de aanvraag tussen promotor en onthaalinstelling)
 • Mogelijkheid tot schriftelijke rebuttal: 9-20 september 2024
 • Panelvergaderingen: november 2024 !!! GEEN interview met de aanvragers meer
 • Bekendmaking resultaten: 29 november 2024
 • Start project: 1 januari 2025

Profiel en voorwaarden

 • Je project voldoet aan elk van volgende 4 voorwaarden:
 1. Een TBM-project beoogt de ontwikkeling van een nieuwe therapie, diagnose en/of specifieke preventie van een bepaalde humane ziekte/medisch probleem ofeen vergelijking van bestaande therapieën, diagnostische methoden of preventiemaatregelen, die uitsluitsel geeft over de relatieve effectiviteit en kostenefficiëntie.
 2. Een TBM-project is gericht op onderzoek dat zich reeds ver in het trajectvan ontdekking naar toepassing bevindt en zich eerder richt op vertaling en uitwerking van wetenschappelijke bevindingen naar klinische toepassingen dan op de novo kenniscreatie. Anderzijds situeert het project zich ook niet te ver in het traject van ontdekking naar toepassing: het bestaat niet uit implementatie-activiteiten, zonder dat hier nog onderzoek aan te pas komt.
 3. Een TBM-project biedt een duidelijke toepasbaarheid met een meerwaarde voor de Vlaamse gezondheidssituatie, met ten minste een positieve medische impactvoor een bepaalde patiëntengroep of een kostenbesparing in de gezondheidszorg.
 4. Op het ogenblik van indiening (of in de nabije toekomst) bestaat er -omwille van een commerciële reden- geen industriële interesse in het TBM-project.
 • Voor de uitvoering van het project heb je nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • De organisatie(s) waartoe jullie behoren, zijn onderzoekscentra die voldoen aan de definitie van ‘research and knowledge-dissemination organisation’ zoals vermeld in Art. 2, sec. 83 van de Europese wetgeving no. 651/2014. Bij twijfel over deze voorwaarde, neem contact op met het FWO via tbm@fwo.be.
 • De projectuitvoerders zijn eigenaar van de eigen resultaten.

Aanvraagprocedure

 • Vooraanmelding. Aan alle onderzoekers met een nieuw TBM-projectidee wordt ten stelligste aangeraden om advies in te winnen bij de FWO-administratie. Dit gebeurt via een vooraanmelding met een kort abstract van het voorstel (volgens dit sjabloon) via tbm@fwo.be. Het is ook mogelijk om een mondeling overleg met de FWO-medewerkers aan te vragen. Bovendien organiseren sommige onthaalinstellingen informatie- en contactmomenten in samenwerking met het FWO. Voor meer info contacteer je de verantwoordelijke dienst van jouw onthaalinstelling. De vooraanmelding dient het FWO te bereiken ten laatste één week voor de indiendeadline.
 • Indiening. Als promotor van het project bereid je de aanvraag voor via jouw FWO e-loket en dien je het volledige voorstel tijdig in bij je onthaalinstelling. Als hoofdaanvrager dient je onthaalinstelling het projectvoorstel vervolgens in bij het FWO en dit ten laatste op de bovenvermelde deadline.
 • Evaluatie. Je projectaanvraag wordt aan (inter)nationale deskundigen voorgelegd, die het voorstel eerst schriftelijk zullen evalueren. De evaluatoren zijn de leden van de TBM-expertpanels en ook externe referenten met specifieke expertise in het domein van het projectvoorstel. Je krijgt de mogelijkheid om te reageren op hun bemerkingen via een schriftelijke rebuttal. Vervolgens zullen de TBM-panelleden je projectvoorstel bespreken en evalueren op een vergadering bij het FWO.
 • Rebuttal. De promotor-woordvoerder van de aanvraag ontvangt een uitnodigingsmail op het primaire emailadres opgegeven in het e-loket, nl. het e-mailadres waarmee de aanvraag is overgedragen aan de hoofdonthaalinstelling. Het is belangrijk na te gaan of het uitnodigingsbericht van het FWO niet is beland in een spam-folder. Indien je geen bericht hebt ontvangen op 9 september dien je het FWO zo snel mogelijk te verwittigen. Het is aangeraden dat aanvragers op voorhand afspraken maken over het opstellen en indienen van de rebuttal als de promotor-woordvoerder door overmacht verhinderd is. In elk geval dient overmacht aangetoond te worden met een medisch attest of een ander relevant officieel bewijsstuk.
 • Beslissing. Het expertpanel brengt verslag uit aan de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist over het toekennen van de subsidie.
 • Feedback. Na de bekendmaking van de resultaten ontvangt elke promotor-woordvoerder feedback over de beslissing.

Reglementen en downloads

TBM-informatievideo

Aanvraagsjabloon en Excel-sjabloon voor de indiening van de begroting (zie e-loket)

Nieuw

De evaluatoren gebruiken een vereenvoudigd scorerooster om de wetenschappelijke kwaliteit en utilisatieperspectieven van het projectvoorstel te beoordelen. Daarnaast zullen de evaluatoren uitdrukkelijk nagaan of het voorstel voldoet aan de strikte voorwaarden van het TBM-programma.

Contact

Voor vragen in verband met de modaliteiten van het TBM-programma kan je contact opnemen met het FWO via tbm@fwo.be. Met vragen over de functionaliteit van het e-loket kan je terecht bij fwohelpdesk@fwo.be.

Hernieuwing van lopende projecten

Omwille van de klinische finaliteit is het TBM-programma uitzonderlijk hard getroffen door de COVID-19 pandemie. Daarom heeft het FWO beslist om bepaalde lopende TBM-projecten een uitzonderlijke verlenging toe te staan. Een aanvraag tot verlenging moet vooraf besproken worden met de FWO-administratie. Voor meer info en voorwaarden, zie lopende projecten.