Skip to content
Login E-loket

Thematische oproep voor onderzoeksprojecten in het domein van “Innovatie in de landbouw- en voedingssector”

Om onderzoek en innovatie in de landbouw en voedingssector te stimuleren en de transitie naar een duurzame landbouw en een flexibel voedselsysteem te versnellen worden extra middelen voorzien voor het FWO voor het organiseren van een thematische oproep naar onderzoek in het domein van “Innovatie in de landbouw- en voedingssector”.

Status

Bekendmaking resultaten

Doel

Om onderzoek en innovatie in de landbouw en voedingssector te stimuleren en de transitie naar een duurzame landbouw en een flexibel voedselsysteem te versnellen worden extra middelen voorzien voor het FWO voor het  organiseren van een thematische oproep naar onderzoek in het domein van “Innovatie in de landbouw- en voedingssector”. Het beschikbare budget voor deze eerste oproep bedraagt 10 miljoen euro (budget van 2023 en 2024 samengevoegd).

Een onderzoeksproject binnen de thematische oproep “Innovatie in de landbouw- en voedingssector” betreft vernieuwend strategisch basisonderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen (in de vorm van een nieuwe generatie van producten, processen en/of diensten). Het wetenschappelijk onderzoek wordt verwacht praktische oplossingen of beleidsondersteuning te kunnen bieden ter ondersteuning van de transformatie van en innovatie binnen de landbouw- en voedingssector, onder meer op vlak van rendabiliteit, milieudruk, klimaat, agro-ecologie, korte keten, biodiversiteit en schaalverandering.

Ontvankelijke onderzoeksdomeinen

Gebaseerd op de resultaten van de “FIT4Food” onderzoeksagenda en de doelstellingen van de “Vlaamse Voedselstrategie” werden onderstaande onderzoeksthema’s gedefinieerd door het departement Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie. Deze ontvankelijke thema’s zijn geclusterd onder drie overkoepelende domeinen.  

 1. Voedselsystemen binnen ecologische grenzen: duurzame landbouwpraktijken en teelten en dierenwelzijn
  Systeemdenken; Ecologische duurzame landbouwpraktijken; Alternatieve eiwitbronnen; Alternatieve landbouwsystemen; Circulaire voedselsystemen; Dierenwelzijn; Wateropslag door landbouwsystemen
 1. Gezonde en duurzame voeding voor iedereen
  Voedselomgevingen; Criteria en labelling; Vertrouwen van burgers; Burgerwetenschapsprojecten
 1. Veerkrachtige voedseleconomie
  Nieuwe businessmodellen; Prijszetting; Eerlijke en duurzame handel.

Deze thema’s worden nader toegelicht in de handleiding voor de aanvrager

Kenmerken

Deze thematische oproep volgt het programma ‘Strategisch basisonderzoek’ wat betreft het type onderzoek, de looptijd, het budget en de evaluatieprocedure. Looptijd: 4 jaar. Mits motivering kan een kortere uitvoeringstijd aanvaard worden

 • Aanvaardbare kosten:
  • Aanvaardbare kosten: personeelskosten, werkingskosten (inclusief onderaannemingen voor maximum 30% van het totale budget en kleine apparatuur van minder dan 20.000 euro).
  • Maximaal €425.000/jaar (exclusief 17% overhead) per projectjaar en per deelnemende rechtspersoon met een aandeel van minimaal 15% van de totale projectbegroting
  • richtlijn grootteorde projectbegroting: € 1,7 M (excl. 17% overhead)
  • Subsidiepercentage van de aanvaardbare kosten: 100%

Het beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 10 miljoen euro (budget van 2023 & 2024 samengevoegd)

Profiel aanvragers en voorwaarden

 • Een projectvoorstel kan worden ingediend door een promotor verbonden aan één van de vijf universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of een promotor verbonden aan een Vlaamse onderzoekscentrum (bvb. VITO, VIB, IMEC, VLIZ, Vlaamse hogescholen, Vlaamse wetenschappelijke instellingen met een dotatie van de overheid, …).
 • Naast deze instellingen kunnen niet-Vlaamse onderzoekscentra als partner deelnemen aan het consortium voor maximaal 20% van het budget mits motivatie dat de inbreng van deze partner noodzakelijk is voor de goede uitvoering van het project en om de utilisatiedoelstellingen van het project te bereiken.
 • Iedere aanvragende rechtspersoon voldoet aan de definitie van onderzoekscentrum (een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding als vermeld in artikel 2, punt 83 van de verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014).

Verloop van de aanvraagprocedure

De promotor van een aanvraag dient zich tegen uiterlijk 6 november 2023, 17 u. aan te melden. Deze vooraanmelding dient minimaal de volgende informatie te bevatten: 1) projecttitel & looptijd (tabblad 'General') 2) niet-vertrouwelijke samenvatting en beschrijving van de wetenschappelijke & valorisatie innovatiedoelstellingen (tabblad 'Samenvatting'), 3) volledige samenstelling van het projectconsortium (tabblad 'Applicants-Requested funding'); 4) specificatie van de onderzoekstopic, en eventueel te wraken deskundigen (max. 3) (tabblad ‘Peer Review’). Daarnaast dient toestemming gegeven te worden door de aanvaarding van de verklaring (tabblad ‘Consent’).

Deze vooraanmelding is verplicht voor een geldige aanvraag! Deze informatie wordt opgevraagd om de FWO-medewerkers toe te laten het evaluatieproces zo efficiënt mogelijk voor te bereiden. De informatie dient via het e-loket overgedragen te worden aan de hoofdonthaalinstelling.

Het finale projectvoorstel moet ingediend worden door de hoofdonthaalinstelling van de  promotor bij het FWO tegen maandag 20 november 2023, 17u.

Evaluatieprocedure

 • Elke projectaanvraag wordt aan een aantal externe internationale deskundigen voorgelegd.
 • De aanvrager heeft de mogelijkheid een feedback te geven op de inhoud van deze externe evaluatierapporten (binnen een termijn van 7 werkdagen na het ontvangen van de rapporten). De uitnodiging gebeurt 26/2 via een uitnodigingsmail naar de promotor.
 • De interne peer review gebeurt door een thematisch expertpanel die de wetenschappelijke en valorisatie kwaliteit van de verschillende projectvoorstellen quoteert op basis van het projectvoorstel, de externe evaluatieverslagen en de rebuttal.
 • De raad van bestuur van FWO beslist tijdens de zitting van mei 2024 over de steunverlening.
 • Jullie krijgen nadien feedback over deze beslissing en de gronden waarop deze werd gemaakt.

Contact

Voor vragen met betrekking tot de modaliteiten van deze thematische oproep neemt u contact op via agrifood@fwo.be