Skip to content
Login E-loket

Reglement Fundamenteel klinische mandaten

Art. 1. (zoals gewijzigd bij beslissing van de raad van bestuur van 27/10/2021)

De kandidaten moeten een omstandig wetenschappelijk onderzoeksprogramma voorleggen voor de periode van 5 jaar waarvoor ze het mandaat aanvragen.

Een kandidaat kan per aanvraagronde slechts één mandaataanvraag indienen. Vanaf de oproep 2020 kan een kandidaat maximaal tweemaal postuleren voor dit mandaat.

Art. 2. (zoals gewijzigd bij beslissing van de raad van bestuur van 27/10/2021)

De kandidaten moeten arts-specialist, huisarts of apotheker-specialist zijn en een doctoraat op proefschrift bezitten (*). Tevens moeten ze op 1 oktober, bij de start van het mandaat, in België erkend zijn als geneesheer-specialist, huisarts of erkend zijn door het ministerie van Volksgezondheid als apotheker-specialist in de klinische biologie. Bij de start van het mandaat mogen ze niet langer dan 20 jaar geleden hun doctoraatsdiploma behaald hebben. Hierbij wordt gerekend in kalenderjaren, terugtellend vanaf de startdatum van het mandaat.

* Ten laatste op 1 juni, het mandaat voorafgaand, moet de openbare verdediging hebben plaatsgevonden.

Art. 3.

Bij aanvang van het mandaat (1 oktober), moeten de kandidaten aangesteld zijn met een contract van onbepaalde duur in een academisch ziekenhuis verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, alwaar ze minstens voor 80% exclusief een klinische functie uitoefenen. Indien de kandidaten erkend zijn als huisarts, moeten zij van bij de start van het contract en tot het einde van het mandaat zijn aangesteld aan een Vlaamse universitaire afdeling huisartsgeneeskunde en tegelijkertijd klinisch werkzaam zijn in de huisartsgeneeskunde voor het overige percentage.

Art. 4.

De houders van een Fundamenteel Klinisch Mandaat moeten het FWO mid-term (2,5 jaar na de start van het project) en op het einde van hun mandaat een verslag over hun wetenschappelijk onderzoek voorleggen. 

Indien een hernieuwing wordt aangevraagd voor een volgende periode van 5 jaar (zie artikel 5), maakt het eindverslag deel uit van de aanvraag voor hernieuwing. In dit geval wordt er dus gerapporteerd over een periode van ca 4,5 jaar en niet over de volledige periode van 5 jaar. Dit eindverslag wordt mee in rekening gebracht bij de beoordeling over de toekenning van de hernieuwing.

Art. 5. (zoals gewijzigd bij beslissing van de raad van bestuur van 27/10/2021)

Het mandaat vangt aan op 1 oktober en duurt 5 jaren. Het kan eventueel tweemaal met 5 jaar worden verlengd, mits positieve beoordeling door het expertpanel. Deze verlenging dient onmiddellijk aan te sluiten bij de voorgaande periode. De hernieuwing dient, ongeacht eventuele schorsingen, te worden aangevraagd tijdens het laatste mandaatjaar van het lopende mandaat en uiterlijk op de indiendatum zoals vermeld in de oproep.

De beneficianten dienen te kiezen uit één van volgende opties: (i) een halftijdse onderzoeksfunctie die niet gedelegeerd kan worden, of (ii) een onderzoeksfunctie voor 20% van een normale werkweek met daarnaast de aanstelling van een wetenschappelijk en/of technisch medewerker (bijv. voltijdse PhD student of een halftijdse postdoc of een technicus; men kan dit flexibel invullen in functie van de noden). Een cumulatie met een ZAP mandaat van 50% of meer is uitgesloten.

Het Fundamenteel Klinisch Mandaat kan in principe niet gecumuleerd worden met een leidinggevende functie binnen de bestuurs- of administratieve organen van de universiteit of academisch ziekenhuis. Mandaathouders kunnen echter steeds op basis van een gemotiveerde brief een uitzondering aanvragen op deze regel.

Art. 6. (zoals gewijzigd bij beslissing van de raad van bestuur van 27/10/2021)

Het bedrag aan het mandaat verbonden, is:

  • indien gekozen wordt voor de halftijdse onderzoeksfunctie (optie 1 uit artikel 5), bedoeld ter vervanging voor 50% van de klinische taken van de kandidaat, met een maximum van 60.000 EUR per jaar.
  • indien in uitzonderlijke gevallen en gemotiveerd gekozen wordt voor de 20% onderzoeksfunctie, aangevuld met een wetenschappelijk/technisch medewerker (optie 2 uit artikel 5), bedoeld als de som van (i) het bedrag dat nodig is om wetenschappelijk/technisch medewerker aan te stellen en (ii) het bedrag dat bedoeld is voor de 20% vervanging van de klinische taken van de kandidaat. Ook in deze optie bedraagt het maximum bedrag 60.000 EUR per jaar.

Dit bedrag wordt aan het universitair ziekenhuis (of universiteit in geval van een huisarts) gestort, na voorlegging door het universitair ziekenhuis van

  • een gedetailleerde weddeafrekening van de mandaathouder (en in optie 2 ook van de betrokken PhD of postdoc, die op de payroll van de universiteit of het ziekenhuis staan)
  • een verklaring (ondertekend door mandaathouder, directeur van het betrokken universitair ziekenhuis en voorzitter van het betrokken departement) dat de mandaathouder voor 50% (optie 1) of 20% (optie 2) van zijn klinische taken werd vrijgesteld om aan onderzoek te doen voor het fundamenteel klinisch mandaat. In deze verklaring wordt ook vermeld wie de vervanging van de klinische taken voor zijn/haar rekening nam.

Het door het FWO aan de instelling terugbetaalde bedrag van max. 60.000 EUR/jaar moet integraal besteed worden aan de uitvoering van het klinisch mandaat volgens de in dit reglement beschreven modaliteiten en opties.

Naast deze 60.000 EUR per jaar wordt er enkel tijdens de eerste termijn van het fundamenteel klinisch mandaat een bedrag van maximum 100.000 EUR (voor de ganse periode van 5 jaar) of 20.000 EUR per jaar voorzien voor overige kosten (werking, uitrusting,…) die aan het mandaat verbonden zijn. Het reglement voor werkingstoelage van FWO- mandaathouders is van toepassing.

Art. 7.

Iedere kandidatuur moet vergezeld zijn van een attest van de directeur van het betrokken universitair ziekenhuis, de voorzitter van het betrokken departement, en van de decaan van de betrokken faculteit, waarin wordt bevestigd dat betrokkene, zo hem een mandaat wordt toegekend, halftijds (of uitzonderlijk 20%) zal worden vrijgesteld van zijn huidige opdracht, om zich aan translationeel klinisch onderzoek te wijden (dit artikel is niet van toepassing indien de kandidaat een huisarts is).

Art. 8.

Iedere kandidatuur moet eveneens vergezeld van de schriftelijke garantie van het universitair ziekenhuis en/of de faculteit geneeskunde dat betrokkene, bij het einde van zijn mandaat, terug voltijds in zijn oorspronkelijke functie zal worden opgenomen. (dit artikel is niet van toepassing indien de kandidaat een huisarts is). Bij de laatste hernieuwing (aanvang derde mandaat) moet tevens in de aanvraag de toekomstige planning worden omschreven m.b.t. de uitgebouwde onderzoekslijn(en) en m.b.t. de betrokken onderzoeker na het beëindigen van de laatste FKM-termijn.

Art. 9.

Alle aanvragen en alle verslagen worden door de kandidaat bij het FWO ingediend in het Engels en door middel van de online formulieren “Fundamenteel Klinische Mandaten”. De betrokken formulieren dienen uiterlijk op de indiendatum en indienuur zoals vermeld in de oproep te worden ingediend.