Skip to content
Login E-loket

Reglement Ondersteuning Internationale coördinatie actie

ALGEMEEN REGLEMENT

Het algemeen reglement is van toepassing.

DOELSTELLING

Art. 1.

§ 1. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen kan coördinatie-acties van internationale samenwerkingsverbanden ondersteunen met financiële middelen, bestemd voor de algemene wetenschappelijke coördinatie en het administratief beheer van het samenwerkingsverband (met uitsluiting van het wetenschappelijk onderzoek zelf).

§ 2. Bedoelde samenwerkingsverbanden zijn deze die ingesteld worden in het kader van multilaterale en supranationale instanties zoals, maar niet beperkt tot, EU, VN, OESO, UNESCO, WHO.

Indienen van aanvragen

Art. 2.(zoals gewijzigd bij beslissing van de raad van bestuur van 18/09/2019 en 08/02/2023)

§ 1. De voorstellen voor de ondersteuning van de internationale coördinatie-acties dienen jaarlijks te worden aangevraagd ten laatste op 1 april om 17u00 (Belgische tijd) bij het FWO aan de hand van de daarvoor bestemde FWO-formulieren. Zo deze datum op een zaterdag of een zondag valt, dan wordt de indienlimiet verdaagd tot de daaropvolgende maandag om 17u00 (Belgische tijd)

§ 2. De aanvrager dient minstens één van volgende types aanstelling (bezoldigd) te hebben:

  • zelfstandig academisch personeel van een Vlaamse universiteit;
  • zelfstandig academisch personeel van de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven voor zover het onderzoek in godsdienstwetenschappen of godgeleerdheid betreft;
  • zelfstandig academisch personeel van de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel voor zover het onderzoek in godsdienstwetenschappen of godgeleerdheid betreft;
  • (hoofd)docent of (gewoon) hoogleraar met doctoraat, verbonden aan de Hogere Zeevaartschool voor zover diens aanvraag wetenschappelijk onderzoek in de nautische wetenschappen betreft;
  • een (hoofd)docent of (gewoon) hoogleraar (of functies met equivalente Engelstalige benamingen) met doctoraat, verbonden aan de Vlerick Management School voor zover diens aanvraag wetenschappelijk onderzoek in de managementwetenschappen betreft:
  • (hoofd)docent of (gewoon) hoogleraar met doctoraat, verbonden aan de Antwerp Management School voor zover diens aanvraag wetenschappelijk onderzoek in de managementwetenschappen betreft;
  • een (hoofd)docent of (gewoon) hoogleraar met doctoraat, verbonden aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor zover diens aanvraag wetenschappelijk onderzoek in tropische geneeskunde en diergeneeskunde en in gezondheidszorg in ontwikkelingslanden betreft.

De omvang van deze aanstelling dient minstens 50% te bedragen.

§ 3. De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij/zij gesolliciteerd werd door een multilaterale of supranationale organisatie/consortium om deze coördinatiefunctie op te nemen.

§ 4. Het voorstel moet tot doel hebben de ondersteuning en verankering van een internationale coördinatiefunctie in Vlaanderen. De uitoefening van deze functie kan meerdere takenpakketten omvatten, waaronder de algemene coördinatie en beheer van het samenwerkingsverband (met uitzondering van de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek), databeheer en disseminatie, en de uitbouw van een portaalsite.

§ 5. Het voorstel moet passen in een multilateraal samenwerkingsverband (bijv. OESO, EU, VN, WHO, UNESCO).

§ 6. Het voorstel streeft, waar relevant, naar een maximale samenwerking tussen onthaalinstellingen.

EVALUATIE

Art. 3.

§ 1. Het FWO organiseert de evaluatie van de ingediende voorstellen. Het Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP) voert deze evaluatie uit.

§ 2. De GOP adviseert de raad van bestuur, die de beslissingen neemt

§ 3. De GOP zal aan de hand van een verslag de uitvoering van het initiatief toetsen, beoordelen en/of bijsturen. Een eerste verslag wordt vereist na twee jaar, een tweede bij afloop van het krediet, telkens ingediend ten laatste op 30 april om 17u00 (Belgische tijd). Zo deze datum op een zaterdag of een zondag valt, dan wordt de indienlimiet verdaagd tot de daaropvolgende maandag om 17u00 (Belgische tijd).

OMVANG VAN DE TOELAGEN

Art. 4. (zoals gewijzigd bij beslissing van de raad van bestuur van 18/09/2019)

§ 1. De aanvrager kan maximaal een jaarlijks bedrag van 75.000 EUR  ontvangen en dit gedurende 3 jaar, eventueel verlengbaar. De subsidietoelage kan niet aangewend voor kosten gefinancierd door andere financieringsinstanties (bijv. het coördinatorschap in een excellentienetwerk of een geïntegreerd project binnen het Europees Kaderprogramma).

§ 2. Een vervolgfinanciering kan worden toegekend indien een voorstel tot verlenging wordt ingediend in het kader van de permanente oproep en via eenzelfde procedure als de eerste ondersteuning.

§ 3. De Vlaamse overheid stelt hiervoor vanaf 2007 een bedrag van 700.000 EUR ter beschikking van het FWO. Binnen de budgettaire mogelijkheden kan dit bedrag ook in de volgende jaren worden toegekend en eventueel verhoogd.

AANWENDING VAN DE MIDDELEN

Art. 5. (zoals gewijzigd bij beslissing van de raad van bestuur van 27/11/2019 en 23/11/2021)

§ 1. De middelen kunnen enkel worden aangewend voor kosten direct gerelateerd aan de coördinatie van het samenwerkingsverband: kosten voor administratief personeel betrokken bij de coördinatie en coördinatiekosten, inclusief de verplaatsingskosten naar en van het buitenland en de kosten voor een CO2-bijdrage gekoppeld aan deze verplaatsing per vliegtuig, het daarbij horend databeheer en disseminatie, en de uitbouw van een portaalsite. In geen geval kunnen de middelen worden aangewend voor het financieren van onderzoeksactiviteiten.

§ 2. Eenzelfde overhead als op alle andere onderzoeksprojecten wordt door het FWO uitgekeerd aan de onthaalinstellingen. Op dit ogenblik bedraagt deze 6%. Deze wordt geheven op de betrokken toelage van de Vlaamse overheid.

OVEREENKOMST EN VERANTWOORDING

Art. 6.

De overeenkomsten en de verantwoordingen dienen te beantwoorden aan dezelfde bepalingen en vereisten voor de reguliere onderzoeksprojecten van het FWO en volgen dus de betrokken reglementering, tenzij hier anders aangegeven.

Tevens zijn de algemene beschikkingen van het FWO ook op deze kredieten van toepassing.