Junior en Senior Onderzoeksproject

Doel?

De onderzoeksprojecten komen er op initiatief van de onderzoekers. Twee types van onderzoeksproject kunnen worden toegekend: junior en senior-onderzoeksprojecten. Met deze projecten wil het FWO het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Dit gebeurt op initiatief van de onderzoekers in alle wetenschappelijke disciplines.

Kenmerken?

 • Periode: in principe 4 jaar, minimum 2 jaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000 per jaar, voor projectpartners is een budget van € 0 of € 20.000 per jaar mogelijk
 • Uitrusting: maximum € 150.000 per project
 • Het overheadpercentage dat wordt uitgekeerd aan de onthaalinstelling bedraagt 6 procent. 
 • Twee procent op de personeelskosten kan verrekend worden in de personeelsbudgetten voor de personeelsadministratie in de aanvraag.
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 16 december 2021
 • Start project: 1 januari 2022

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling, eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7), maar een niet-Vlaamse onderzoeksinstelling kan voor 10% delen in het onderzoeksbudget.
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12).
 • Een onderzoeker kan per aanvraagronde voor maximum twee projecten optreden als (co-)promotor. Deze bepaling omvat ook de projectaanvragen ingediend in het kader van WEAVE .
 • Je kan slechts aanvragen als je niet betrokken bent bij meer dan twee projecten die nog lopen of aangevraagd zijn. Deze bepaling omvat ook de Lead Agency Procedure (LAP) projecten en de nieuw aangevraagde WEAVE projecten. Voor (co-)promotoren van een partnerinstelling binnen een instelling-overschrijdend project zonder eigen budget telt het project niet mee voor dit totaal. Projecten gestart voor 1 januari 2019 tellen evenmin mee.
 • Voor junior-projecten moet een promotor-woordvoerder en (co)promotor zijn eerste doctoraatsdiploma maximaal 12 jaar voor de uiterste indiendatum van het project verworven hebben.
 • Voor senior-projecten moet een promotor-woordvoerder of (co)promotor zijn eerste doctoraatsdiploma meer dan 12 jaar voor de uiterste indiendatum van het project verworven hebben.
 • Emeriti met 10% bezoldigde aanstelling kunnen enkel optreden als copromotor.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie.
 • De promotor-woordvoerder dient voor alle niet-hoofdonthaalinstellingen die betrokken zijn bij de projectaanvraag de consent form te verzamelen, behalve voor de niet-Vlaamse partnerinstellingen. Met die verklaring verbinden die instellingen zich ertoe te zullen optreden als onthaalinstelling voor het project, meer bepaald met betrekking tot het onderzoekswerk dat door hun onderzoekers in dat project zal geleverd worden. De hoofdonthaalinstellingen bezorgen hun verklaring rechtstreeks aan het FWO. De verklaringen m.b.t. niet-hoofdonthaalinstellingen moeten opgeladen worden als bijlage bij het aanvraagformulier. Bekijk het sjabloon voor deze verklaring.
 • Elke (co-)promotor(-woordvoerder) dient ook een CV toe te voegen aan de aanvraag. Gelieve daarvoor het standaardsjabloon te gebruiken dat je in het formulier vindt.
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Rebuttal: Je kan reageren op de bemerkingen van de externe referenten en interne evaluatoren (leden FWO-expertpanels) van 9 tot 23 september 2021. De promotor-woordvoerder van de aanvraag ontvangt hiertoe aan het begin van de rebutalfase een uitnodigingsmail op het (primaire) emailadres opgegeven in het e-loket, dat wil dus zeggen het e-mailadres waarmee de aanvraag is overgedragen aan de hoofdonthaalinstelling van de promotor-woordvoerder. Het is belangrijk na te gaan of het uitnodigingsbericht van het FWO niet beland is in een spam-folder van de promotor-woordvoerder en indien deze op 9 september geen bericht heeft ontvangen dient hij/zij het FWO daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen
 • De FWO-expertpanels buigen zich over de aanvragen. 
 • Niet meer dan de helft van het beschikbare budget van eenzelfde expertpanel kan worden toegekend aan projecten waaraan uitsluitend (co)promotoren met een affiliatie aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) participeren. Deze regel geldt niet voor aanvragen die (co)promotoren met VIB-affiliatie indienen in samenwerking met één of meerdere (co)promotoren zonder VIB-affiliatie.
 • De expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur neemt de finale beslissing tot toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Het correcte Expertpanel

Het FWO doet voor de evaluatie van de projecten fundamenteel onderzoek beroep op 30 discipline-specifieke expertpanels en één interdisciplinair panel. De aanvrager is steeds zelf verantwoordelijk voor de keuze van het expertpanel dat zijn aanvraag moet evalueren. Een handig middel om te bepalen binnen welk panel jouw onderzoek thuis hoort, zijn de scopes die per panel werden gedefinieerd. Een overzicht van de scopes kan je hier terugvinden..

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.
 • Reglement inzake Onderzoeksproject (geldig vanaf oproep 2019)
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures,... voor het aanvragen van een onderzoeksproject bij het FWO.
 • Reglement interne en externe peer review
  Dit reglement beschrijft de vereisten voor de samenstelling van de Expertpanels en de gedragscode voor de experten, evenals de score- en selectiemethodiek (besluitvormingsproces). De samenstelling van de expertpanels projecten wordt begin mei 2020 op de FWO-website gepubliceerd.

Documenten en toelichting voor aanvragers

Presentatie infosessie

Contact

Algemene toelichting

 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies.
 • Voorbeeld aanvraagformulier: bevat een aantal screen shots van de online aanvraagformulieren en de project outline template

Specifieke ondersteunende documenten