Junior en Senior Onderzoeksproject

Doel?

De onderzoeksprojecten komen er op initiatief van de onderzoekers. Twee types van onderzoeksproject kunnen worden toegekend: junior en senior-projecten. Met deze projecten wil het FWO het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Dit gebeurt op initiatief van de onderzoekers in alle wetenschappelijke disciplines.

Kenmerken?

 • Periode: in principe 4 jaar, minimum 2 jaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000 per jaar, voor projectpartners is een budget van € 0 of € 20.000 per jaar mogelijk
 • Uitrusting: maximum € 150.000 per project
 • Het overheadpercentage dat wordt uitgekeerd aan de onthaalinstelling bedraagt 6 procent. 
 • Twee procent op de personeelskosten kan verrekend worden in de personeelsbudgetten voor de personeelsadministratie in de aanvraag
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 7 december 2022
 • Start project: 1 januari 2023

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling, eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7), maar een niet-Vlaamse onderzoeksinstelling kan voor 10% delen in het onderzoeksbudget.
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12).
 • Een onderzoeker kan per aanvraagronde voor maximum twee projecten optreden als (co-)promotor. Deze bepaling omvat ook de projectaanvragen ingediend in het kader van WEAVE .
 • Je kan slechts aanvragen als je niet betrokken bent bij meer dan twee projecten die nog lopen of aangevraagd zijn. Deze bepaling omvat ook de Lead Agency Procedure (LAP) projecten en de nieuw aangevraagde WEAVE projecten. Voor (co-)promotoren van een partnerinstelling binnen een instelling-overschrijdend project zonder eigen budget telt het project niet mee voor dit totaal. Projecten gestart voor 1 januari 2019 tellen evenmin mee.
 • Voor junior-projecten moet een promotor-woordvoerder en (co)promotor zijn eerste doctoraatsdiploma maximaal 12 jaar voor de uiterste indiendatum van het project verworven hebben.
 • Voor senior-projecten moet een promotor-woordvoerder of (co)promotor zijn eerste doctoraatsdiploma meer dan 12 jaar voor de uiterste indiendatum van het project verworven hebben.
 • ZAP-leden die in het jaar van de indiening van de aanvraag of tijdens de looptijd van het daarop toegekende project op emeritaat gaan, kunnen nog twee aanvragen indienen (zijnde het voor alle aanvragers bepaalde maximum). Zij dienen zich vanaf het emeritaat wel te laten vervangen als promotor(-woordvoerder) door een ZAP-lid dat als copromotor aan dezelfde hoofdonthaalinstelling mee de projectaanvraag indiende en zij kunnen vanaf dan als ‘emeritus met opdracht’ in het project participeren als copromotor, ook op onbezoldigde basis.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie.
 • De promotor-woordvoerder dient voor alle niet-hoofdonthaalinstellingen die betrokken zijn bij de projectaanvraag de ‘consent form’ te verzamelen, behalve voor de niet-Vlaamse partnerinstellingen. Met die verklaring verbinden die instellingen zich ertoe te zullen optreden als onthaalinstelling voor het project, meer bepaald met betrekking tot het onderzoekswerk dat door hun onderzoekers in dat project zal geleverd worden. De hoofdonthaalinstellingen bezorgen hun verklaring rechtstreeks aan het FWO. De verklaringen m.b.t. niet-hoofdonthaalinstellingen moeten opgeladen worden als bijlage bij het aanvraagformulier. Bekijk het sjabloon voor deze verklaring.
 • Elke (co-)promotor(-woordvoerder) dient ook een CV toe te voegen aan de aanvraag. Gelieve daarvoor het standaardsjabloon te gebruiken dat je in het formulier vindt.
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Rebuttal: Je kan reageren op de bemerkingen van de externe referenten en interne evaluatoren (leden FWO-expertpanels) van 8 tot 19 september 2022. De promotor-woordvoerder van de aanvraag ontvangt hiertoe aan het begin van de rebutalfase een uitnodigingsmail op het (primaire) emailadres opgegeven in het e-loket, dat wil dus zeggen het e-mailadres waarmee de aanvraag is overgedragen aan de hoofdonthaalinstelling van de promotor-woordvoerder. Het is belangrijk na te gaan of het uitnodigingsbericht van het FWO niet beland is in een spam-folder van de promotor-woordvoerder. Indien je op 8 september geen bericht hebt ontvangen dien je het FWO daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.
 • De FWO-expertpanels buigen zich over de aanvragen. 
 • Niet meer dan de helft van het budget van eenzelfde expertpanel kan worden toegekend aan projecten waaraan uitsluitend (co)promotoren met een affiliatie aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) participeren. Deze regel geldt niet voor aanvragen die (co)promotoren met VIB-affiliatie indienen in samenwerking met één of meerdere (co)promotoren zonder VIB-affiliatie.
 • De expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur neemt de finale beslissing tot toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Het correcte Expertpanel

Het FWO doet voor de evaluatie van de projecten fundamenteel onderzoek beroep op 30 discipline-specifieke expertpanels en één interdisciplinair panel. De aanvrager is steeds zelf verantwoordelijk voor de keuze van het expertpanel dat zijn aanvraag moet evalueren. Een handig middel om te bepalen binnen welk panel jouw onderzoek thuis hoort, zijn de scopes die per panel werden gedefinieerd. Een overzicht van de scopes kan je hier terugvinden.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.
 • Reglement inzake Onderzoeksproject fundamenteel onderzoek
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures,... voor het aanvragen van een onderzoeksproject bij het FWO.
 • Reglement interne en externe peer review
  Dit reglement beschrijft de vereisten voor de samenstelling van de Expertpanels en de gedragscode voor de experten, evenals de score- en selectiemethodiek (besluitvormingsproces). De samenstelling van de expertpanels projecten wordt begin mei 2020 op de FWO-website gepubliceerd.

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Algemene toelichting

 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies.
 • Voorbeeld aanvraagformulier: bevat een aantal screen shots van de online aanvraagformulieren en de project outline template

Specifieke ondersteunende documenten

NIEUW: aanpassingen in het aanvraagformulier met het oog op een verruiming van het onderzoek(er)sprofiel en responsible research and innovation

Het aanvraagformulier voor dit ondersteuningsprogramma is aangepast om ruimere aandacht te schenken aan diverse onderzoekersprofielen en onderzoeksresultaten.

Het gaat om de fusie van de subrubrieken betreffende peer reviewed articles tot één rubriek (dus zonder onderscheid Web of Science, VABB-SHW e.a.), meer duiding bij ‘other output and impact’ in het cv-sjabloon, de invoering van een ‘research statement’ waarbij ‘short cv’ en ‘carreer path’ samenvallen zodat de onderzoeker de mogelijkheid krijgt om een narratief toe te voegen, de optie om de vijf belangrijkste publicaties en/of prestaties van de laatste vijf jaar te vermelden en toe te lichten, en de opgave van de reeds verworven onderzoeksfinanciering gedurende de laatste vijf jaar.

Ook de evaluatieprocedure is in deze zin aangepast: in de scoreroosters zijn de descriptoren bij de scores aangevuld met de nieuwe elementen in de aanvraag. 

De bedoeling van deze aanpassingen bestaat er dus in om onderzoekers de gelegenheid te geven om een waaier aan wetenschappelijk relevante activiteiten, vaardigheden, ervaringen en verwezenlijkingen te tonen. Hiermee volgt het FWO een internationale evolutie weg van een eenzijdige focus op ‘klassieke’ outputcriteria (zoals publicaties, bibliometrie, patenten e.d.) en in de richting van een bredere kijk op wat wetenschap kan zijn en bewerkstelligen, met respect voor de specificiteit van elke discipline. De nieuwe aanvraagformulieren willen de aanvrager dus helpen om die veelzijdigheid te tonen. 

Verder zijn in het aanvraagformulier twee vragen toegevoegd over ‘responsible research and innovation’: één over de mate waarin rekening is gehouden met ‘gender and diversity’ bij het onderzoeksopzet en één over het betrekken van maatschappelijke actoren bij het onderzoek. Voor beide vragen kan men het antwoord motiveren en desgevallend aangeven waarom die aspecten niet relevant zouden zijn voor de aanvraag. Ze zijn bedoeld om te sensibiliseren rond deze aspecten van wat als verantwoord onderzoek en innovatie wordt begrepen.

Aandachtspunt voor het ingeven van de publicaties: de voormalige rubrieken A.1.1. en A.1.2. in de publicatielijsten zijn dus gefuseerd tot één rubriek: ‘peer reviewed articles in journals’. A2 gaat over ‘non-peer reviewed articles in journals’. De publicaties die reeds voorheen waren ingegeven in A.1.1. en A.1.2. zijn bij de overgang van het oude naar het nieuwe schema reeds in chronologische volgorde samengevoegd in de nieuwe rubriek A1. Elke aanvrager is echter zelf verantwoordelijkheid voor de informatie in de personalia, aanvraagformulieren e.a. en de goede orde waarin die wordt geleverd. Daarom doet elke aanvrager er goed aan ook de samengevoegde publicaties in A1 nog eens na te kijken.