Skip to content
Login E-loket

Verslaggeving

Onderzoeksprojecten of individuele onderzoekers die het FWO steunt, ontvangen financiering die voor het grootste deel afkomstig is van de Vlaamse overheid. Om draagvlak te creëren voor wetenschappelijk onderzoek stimuleert het FWO om breed te communiceren over het door het FWO gefinancierd onderzoek. Daarnaast tracht het FWO de impact van het gesteunde onderzoek zo goed mogelijk in kaart te brengen aan de hand van een efficiënte verslaggeving door onderzoekers aan het FWO.

FRIS-databank

Het FWO vereist voor al haar financieringskanalen dat er een terugkoppeling plaatsvindt na, en in sommige gevallen ook tijdens, het onderzoek. Daarbij wordt in kaart gebracht welke output en impact de onderzoekers met de financiering konden verwezenlijken. De doelstelling van deze verslaggeving is nagaan of de middelen zorgvuldig aangewend werden. Daartoe worden verslagen aan experten voorgelegd, ter evaluatie van de bekomen resultaten. De verslaggeving dient echter evenzeer om het belang van onafhankelijk wetenschappelijk aan te tonen, door de resultaten van FWO-steun in kaart te brengen. Hiertoe verplicht het FWO tevens om alle relevante output te registreren in de FRIS-databank.

Verslaggevingsprocedure en -beleid

Tijdens de beleidsperiode 2019-2023 verscherpte het FWO haar verslaggevingsprocedure en -beleid. Enerzijds werden inspanningen gedaan om verslaggevingssjablonen beter te structureren met als doel om de verslaggeving te vereenvoudigen. Anderzijds werd ook de reglementering rond het niet indienen van verslagen strikter. Zo zullen onderzoekers die niet rapporteren over het gesteunde onderzoek (administratieve onvoldoende) geen nieuwe financieringsaanvragen meer kunnen doen tot een verslag ingediend en, waar van toepassing, beoordeeld werd. Ook een negatieve beoordeling van een verslag (inhoudelijke onvoldoende), bijvoorbeeld bij het niet naleven van de inspanningsverbintenis die onderzoekers afsluiten met het FWO, kan bij de evaluatie van een nieuwe financieringsaanvraag in rekening gebracht worden.

Het indienen van een verslag vormt een elementaire verplichting voor iedereen die ondersteuning van het FWO geniet of genoten heeft. Het gevolg voor wie het verslag niet indient, en dat zijn de nominatieve begunstigden van een mandaat en alle betrokken begunstigden van een project, is dan ook zwaar: nieuwe ondersteuning door het FWO is niet meer mogelijk tot die verplichting is nageleefd.

Hierbij benadrukt het FWO dat negatieve resultaten een inherent risico zijn bij het baanbrekend onderzoek dat het steunt en dat deze als zodanig geen reden kunnen zijn voor een negatieve ex post-evaluatie.

De verplichtingen met betrekking tot verslaggeving aan het FWO zijn opgenomen in het algemeen reglement. Voor de meeste financieringsinstrumenten van het FWO bevat de website ook informatie voor gesteund onderzoek, waarin onder andere de verslaggevingsmodaliteiten toegelicht worden. Het FWO communiceert tijdig wanneer verslagen verwacht worden, maar vraagt tevens aan onderzoekers om het FWO proactief te informeren wanneer omwille van overmacht niet kan worden voldaan aan de verslaggevingsverplichtingen voor financiering die men zelf ontving, of aan die van FWO-mandaathouders die men begeleidt.