Skip to content
Login E-loket

SBO (Strategisch Basis Onderzoek) projecten

Het SBO-programma richt zich op basisonderzoek in nauw overleg met het werkveld om wetenschappelijke resultaten te genereren die economische en/of maatschappelijke behoeften kunnen oplossen.

Status

Duur

Bekendmaking resultaten

Doel

De doelstelling van het SBO (Strategisch BasisOnderzoek) financieringskanaal is om wetenschappelijke ideeën te vertalen naar innovaties. Het is dus gericht op vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen (in de vorm van een nieuwe generatie van producten, processen en/of diensten).

De term “Strategisch” verwijst naar de probleemgestuurde en toepassingsgerichte focus van het programma om een specifieke economische en/of maatschappelijke behoefte of probleem aan te pakken. “Basisonderzoek” verwijst naar de nood om internationaal vernieuwende inzichten te vergaren om de beoogde toepassing te realiseren, waarbij het wetenschappelijk risico dat bij deze kenniscreatie betrokken is, aanzienlijk hoger is dan gebruikelijk in industrieel onderzoek. Het verschil met nieuwsgierigheidsgedreven (fundamenteel) onderzoek ligt in het feit dat kennisgeneratie als zodanig (d.w.z., het verwerven van nieuwe kennis zonder enige concrete praktische toepassing of enig gebruik in het vooruitzicht) niet het doel is van dit financieringsprogramma.

Het SBO-programma is opgedeeld in twee toepassingsgebieden: een economisch programmadeel voor projecten met hoofdzakelijk een economische finaliteit en een maatschappelijk programmadeel voor projecten met een maatschappelijke doelstelling. Indien succesvolle onderzoeksresultaten voornamelijk bedoeld zijn voor absorptie door economische stakeholders is het economische luik van het SBO-programma aangewezen. Gaat het daarentegen voornamelijk om maatschappelijke belanghebbenden, dan is het maatschappelijk programmadeel de voor de hand liggende keuze.

Een projectdefinitie door het onderzoeksconsortium in dialoog met de belanghebbenden binnen de beoogde waardeketen en engagementen tot een duurzame implementatie van de resultaten zijn dan ook kenmerken van succesvolle SBO projecten.

Belangrijke data

Procedure Datum
Opening oproep Maandag 20 mei 2024
Vooraanmelding Vrijdag 13 september 2024, 17u
Finale indiening Vrijdag 27 september 2024, 17u
Start rebuttal Woensdag 8 januari 2025, 10u
Einde rebuttal Donderdag 16 januari, 23u59
Bekendmaking resultaten Eind mei 2025

Kenmerken

 • Periode: 4 jaar. Mits motivering kan een kortere uitvoeringstijd aanvaard worden
 • Subsidieerbare organisaties: onderzoekscentra (zoals universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra)
  • maximaal 20% van de begroting naar niet-Vlaamse onderzoekscentra
  • IMEC, VITO, VIB, Flanders Make, VLIZ, Vlaamse hogescholen en Vlaamse wetenschappelijke instellingen met een dotatie van de overheid moeten het voorstel tezamen met minstens één ander Vlaams onderzoekscentrum indienen
 • Aanvaardbare kosten:
  • personeel, werking, uitrusting, onderaannemingen (volgens de regels van het kostenmodel)
  • maximaal €500.000/jaar (incl. overhead), dit is €425.000/jaar exclusief overhead, per projectjaar en per deelnemende rechtspersoon met een aandeel van minimaal 15% van de totale projectbegroting
  • richtlijn grootteorde projectbegroting: € 1,7 M (excl. overhead)
 • Subsidiepercentage van de aanvaardbare kosten: 100%
 • Beschikbaar budget (inclusief overhead) voor deze oproep: € 40 M (waarvan 2,5 M€ geoormerkt is voor SBO-E projecten in het kader van ERA-net)
 • Oproep open: 20 mei 2024
 • Indiening van projectvoorstellen via het e-loket van FWO
 • Deadline transfer van het project-in-opmaak door de promotor naar de “instelling van de promotor” (= hoofdaanvrager): 13 september 2024 om 17u
 • Deadline indiening finaal projectvoorstel door hoofdaanvrager: 27 september 2024 om 17u. Daar de projecten worden ingediend door de onthaalinstellingen, wijken de interne indientermijnen hiervan af. Contacteer hiervoor de verantwoordelijke diensten in de onthaalinstelling van de promotor.
 • Bekendmaking resultaten: eind mei 2025

Profiel aanvragers en voorwaarden

 • Als ploeg van onderzoekers wensen jullie, in nauwe dialoog met potentiële economische en/of maatschappelijke actoren, vernieuwend onderzoek uit te voeren dat een vooruitzicht biedt op gewenste economische of maatschappelijke toepassingen. Hiertoe is de oprichting van een begeleidingscommissie (met relevante actoren uit de beoogde waardeketen en eindgebruikers) verplicht (uitzondering: bij projecten met spin-off creatie is een begeleidingscommissie optioneel).
 • Jullie hebben hiervoor nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • De organisatie(s) waartoe jullie behoren, voldoe(t)(n) aan de definitie van een onderzoekscentrum.
 • De uitvoerders van het project worden eigenaar van de bekomen resultaten. Een eventuele overdracht van intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van een onderzoekscentrum naar een economisch actor dient steeds te gebeuren onder marktconforme condities.

Verloop van de aanvraag- en selectieprocedure

 • Als promotor van het project bereid je de aanvraag voor via het e-loket van FWO en draag je tegen vrijdag 13 september 2024, 17u de aanvraag-in-opmaak over naar je instelling (= de hoofdaanvrager van het voorstel).
  • Deze vooraanmelding dient minimaal de volgende informatie te bevatten: 1) projecttitel & looptijd (tabblad “General”) 2) niet-vertrouwelijke samenvatting en beschrijving van de wetenschappelijke & valorisatie innovatiedoelstellingen (tabblad “Samenvatting”), 3) volledige samenstelling van het projectconsortium (tabblad “Applicants”); 4) specificatie van de onderzoekstopic, keuze van het thematisch SBO-expertpanel en eventueel te wraken deskundigen (max. 3) (tabblad “Peer Review”). Daarnaast dient toestemming gegeven te worden door de aanvaarding van de verklaring (tabblad “Consent”)
 • Je instelling dient het finale projectvoorstel in bij FWO tegen vrijdag 27 september 2024, 17u. Gelieve voor interne deadlines en praktische modaliteiten contact op te nemen met de dienst onderzoekscoördinatie en/of Tech Transfer Offices (TTO) van je onderzoeksinstelling.
 • Jullie projectaanvraag wordt aan een aantal externe internationale deskundigen voorgelegd.
 • Je ontvangt op woensdag 8 januari 2025 de adviezen van deze externe deskundigen en krijgt 7 werkdagen om hierop feedback te geven. Dit gebeurt via een uitnodigingsmail naar de promotor, alsook via een melding in het corresponderende e-loket. Het is belangrijk om na te gaan of het uitnodigingsbericht van het FWO niet beland is in een spam-folder. Indien je op 8 januari 2025 geen bericht hebt ontvangen dien je het FWO daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.
 • De interne peer review binnen het SBO-evaluatieproces gebeurt via een tweetrapsproces door respectievelijk i) thematische SBO-expertpanels en ii) een overkoepelende commissies per finaliteit (SBO-E en SBO-M). De thematische expertpanels quoteren de wetenschappelijke en utilisatie kwaliteit van de verschillende projectvoorstellen binnen hun wetenschappelijk expertisegebied op basis van het projectvoorstel, de externe referentverslagen en de rebuttal. De overkoepelende commissies brengen hun advies uit over alle projectaanvragen binnen hun finaliteit (SBO-E en SBO-M) en stellen een rangschikking voor van de projectaanvragen.
 • De raad van bestuur van FWO beslist tijdens de zitting van mei 2025 over de steunverlening binnen de beschikbare SBO-middelen.
 • Jullie krijgen nadien feedback over deze beslissing en de gronden waarop deze werd gemaakt.

Een aanvraag indienen

Als promotor van het project bereid je de aanvraag voor via het e-loket van FWO en draag je tegen vrijdag 13 september 2024, 17u de aanvraag-in-opmaak over naar je instelling (= de hoofdaanvrager van het voorstel).

Ondersteuning van potentiële indieners

Potentiële indieners kunnen een verkennend (online) gesprek aanvragen met FWO medewerkers. Ze dienen hiertoe een korte abstract (max. 1 A4) en een aantal data (dag en gewenst uur) waarop dit overleg zou kunnen plaatsvinden te mailen (SBO@fwo.be) De informatie die tijdens een dergelijke overleg wordt verstrekt, dient geïnterpreteerd te worden als niet-bindend advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Contact

Voor vragen met betrekking tot de modaliteiten van het SBO-programma neemt u contact op via sbo@fwo.be.

Ondersteuning lopende SBO projecten

Begunstigden van een SBO-subsidie vinden hier een overzicht van de belangrijkste praktische en administratieve informatie m.b.t. contract, rapportering en andere aspecten van de uitvoering en opvolging van hun SBO-project.