Skip to content
Login E-loket

The European Partnership on Animal Health & Welfare (EUP AH&W)

Deze eerste transnationale oproep focust zich op innovatieve onderzoeksprojecten die de gezondheid en het welzijn van dieren trachten te verbeteren d.m.v. nieuwe en verbeterde technologieën

Status

Bekendmaking resultaten

Aankondiging ‘EUP AH&W’ cofund-oproep 2024 “Supporting the Future of Animal Health and Welfare”

Op 8 mei 2024 opende een eerste cofund-oproep voor projectfinanciering in kader van het nieuwe Horizon Europe partnerschap rond ‘Animal Health and Welfare’. Dit partnerschap zal een waaier aan activiteiten gaan initiëren de komende jaren, waarvan ‘open’ oproepen voor onderzoeksprojecten integraal deel uitmaken. Het FWO zal zich voor Vlaanderen als onderzoeksfinancier binnen deze zogenaamde ‘externe’ onderzoeksoproepen trachten engageren, waarbij de nadruk voor het FWO ligt op het financieren van Vlaamse onderzoeksinstellingen.

EUP AH&W -oproep 2024

Deze eerste transnationale oproep focust zich op innovatieve onderzoeksprojecten die de gezondheid en het welzijn van dieren trachten te verbeteren d.m.v. nieuwe en verbeterde technologieën, evenals het trachten beantwoorden van fundamentele en sociaaleconomische wetenschapsvragen, die verband houden met de preventie, opsporing, beoordeling en het beheer van diergezondheid en welzijnskwesties, dit zowel van terrestrische als aquatische diersoorten.

De meer specifieke objectieven/topics van deze oproep betreffen:

 • Topic 1: Novel Technologies for Prevention, Detection, Assessment, and Management of Animal Health and Welfare;
 • Topic 2: Fundamental Research for Animal Health and Welfare;
 • Topic 3: Animal Health and Welfare and Society. 

Uitgebreide duiding bij deze topics en de oproep als geheel kan worden geraadpleegd in het oproepdocument (call text), die beschikbaar is - samen met andere nuttige info – op het EUP AH&W-indienplatform. Daarnaast kan men ook terecht op de EUP AH&W-website voor informatie rond het partnerschap, en waar ook de informatie rond de onderzoeksoproepen raadpleegbaar is. 

In het oproepdocument worden de algemene deelnamerichtlijnen en ontvankelijkheidscriteria vermeld van deze ‘tweestaps-oproep’ (i.e. pre-proposal en full proposal fase). Daarnaast zijn de ‘nationale/regionale’ FWO-ontvankelijkheidscriteria eveneens van toepassing, die eveneens worden opgenomen in het oproepdocument (zie pagina’s 40-41) en die van belang zijn voor de ontvankelijkheid van het Vlaamse deelproject met FWO-financiering.

Deadline voor pre-proposal indiening EN nationale/regionale vooraanmelding via het FWO e-loket: 8 juli 2024, 15.00 CEST (Brussel)

FWO-modaliteiten

Het FWO integreert twee nationale/regionale financieringskanalen in deze multilaterale oproep. Meer specifiek, de FWO-deelname en -financiering richt zich hier zowel tot het fundamenteel- (‘FO’) als het financieringskanaal Strategisch Basisonderzoek (SBO), wat impliceert dat er projecten binnen beide FWO-kanalen financierbaar zijn. Het dient sterk te worden benadrukt dat de keuze van financieringskanaal afhankelijk is van het type onderzoeksproject dat men wenst uit te voeren (e.g. eerder fundamenteel van aard, of eerder gericht op economische/maatschappelijke valorisatie). Niet-naleving van de specifieke vereisten per financieringskanaal kan leiden tot onontvankelijkheid.

Let wel, dit wordt bekeken op individuele basis: Europese- en/of internationale partners binnen eenzelfde consortium kunnen hun type onderzoek vrij kiezen, naargelang de eigen nationale/regionale reglementering. Enkel het ‘karakter’ (i.e. ‘FO’ of ‘SBO’) van het deelproject van de Vlaamse partner - die bij FWO financiering aanvraagt - is van belang, wat FWO betreft.

Voor het fundamentele financieringskanaal is de desbetreffende regelgeving van toepassing. Voor het SBO-financieringskanaal dient de SBO-reglementering in overweging te worden genomen. Dit laatste betreffen projecten met een primaire economische- en/of maatschappelijke finaliteit, waarvan valorisatie een essentieel en verplicht onderdeel is.

Indiening

Onderzoeksvoorstellen worden bij het EUP AH&W-oproepsecretariaat ingediend, door gebruik te maken van het daarvoor bestemde pre-proposal-sjabloon en het indienplatform, door consortia van Europese- en internationale onderzoekers, volgens de geldende procedures en ontvankelijkheidscriteria conform opgenomen in de bovengenoemde oproepdocumenten.

NIEUW: administratieve FWO-vooraanmelding

Onderzoekers uit Vlaanderen die financiering bij het FWO aanvragen dienen naast het EUP AH&W-projectvoorstel eveneens een éénmalige (i.e. pre-proposal fase) administratieve aanvraag in te dienen via het FWO e-loket. Dit gebeurt door de promotor(-woordvoerder) zelf, door gebruik te maken van het persoonlijk e-loket.

 • Voor FO-projecten dient het aanvraagtype ‘Research projects – European programme fundamental research’ te worden gekozen.
 • Voor SBO-projecten dient het aanvraagtype ‘strategic basic research projects (SBO)’ te worden gekozen.

Wanneer verschillende Vlaamse instellingen samenwerken in eenzelfde consortium, die bij het FWO financiering aanvragen, dient er maar één gezamenlijk formulier te worden ingediend met alle info van de betrokken Vlaamse partijen, conform de ‘reguliere’ projecten. De deadline van indiening loopt gelijk

met de oproepdeadline (pre-proposals). Het wordt sterkt aangeraden om de FWO-administratie ten laatste een week voor indiening te contacteren hieromtrent, om de ontvankelijkheid te kunnen verifiëren.

Oproepbudget

Het FWO ondersteunt in het kader van een internationaal consortium minstens twee Vlaamse projecten tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 350.000 EUR (inclusief overhead) per project, voor 36 maanden. De FWO budgettaire regels worden eveneens verduidelijkt in het oproepdocument (zie pagina’s 40-41).

De cofund-partnerschappen onder het kaderprogramma Horizon Europe voorzien naast nationale/regionale middelen in cofinanciering door de Europese Commissie. Dat kan bij de financieringsbeslissing op basis van de finale rangschikking, en na internationale peer review, resulteren in extra ondersteuning, wat bijkomende projecten - ook voor Vlaanderen - kan opleveren.

Enkele kernpunten en/of afwijkingen op het reguliere FWO-deelnamekader om rekening mee te houden:

 • Deelname in kader van de Europese cofund-partnerschappen interfereert niet met de ‘reguliere’ FWO-projectdeelname en wordt dus niet mee in rekening gebracht voor wat betreft het maximum aantal aanvraagbare/lopende projecten. Belangrijke kanttekening is wel dat men aan maximaal 2 verschillende projecten/consortia kan deelnemen per oproep, mits het verschillende onderwerpen betreffen.
 • Er is een verschillende overheadregeling van toepassing, voor wat betreft het fundamentele- en het SBO-financieringskanaal, wat in het oproepdocument (zie pagina’s 40-41) wordt verduidelijkt.
 • SBO-projecten gericht op de ontwikkeling van een ‘spin off’ zijn niet ontvankelijk in deze context.
 • Projecten hebben een maximale looptijd van 36 maanden en dienen zo te worden gebudgetteerd. Automatische verlengingen worden binnen dit deelnamekader niet toegestaan. Bijgevolg worden artikel 28 van het reglement FWO-onderzoeksprojecten en artikel 14 van het reglement SBO-projecten expliciet uitgesloten.
 • Onderzoekers dienen over een ontvankelijke aanstelling te beschikken die de volledige projectduur dekt. Voor wat betreft ‘FO’-projecten, en meer specifiek m.b.t. de emeritusregeling (artikel 10, §7): die is niet van toepassing in deze context.
 • Het FWO focust zich op basisonderzoek.

Onderzoekers worden sterk aangeraden om het FWO voor indiening te contacteren omtrent de ontvankelijkheidscriteria. Dit om de onontvankelijkheid van de Vlaamse onderzoeker(s) individueel, en het consortium als geheel, te vermijden.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Toon Monbaliu (FO)
europe@fwo.be
+32 (0)2 550 15 70

Kristien Peeters (SBO)
europe@fwo.be
+32 (0)2 550 15 95