SBO (Strategisch Basis Onderzoek) projecten

Doel?

Het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO) betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen (in de vorm van een nieuwe generatie van producten, processen en/of diensten).

Het SBO-programma is opgedeeld in twee finaliteitsdelen: een economisch programmadeel voor projecten met een primaire economische finaliteit en een maatschappelijk programmadeel voor projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit.

Het beschikbare budget voor deze SBO-oproep bedraagt circa € 38 M.

Kenmerken?

 • Periode: 4 jaar. Mits motivering kan een kortere uitvoeringstijd aanvaard worden
 • Subsidieerbare organisaties: onderzoekscentra (zoals universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra)
  • 20% van de begroting naar niet-Vlaamse onderzoekscentra
  • IMEC, VITO, VIB, Flanders’ Make, VLIZ, Vlaamse hogescholen en Vlaamse wetenschappelijke instellingen met een dotatie van de overheid moeten het voorstel tezamen met minstens één ander Vlaams onderzoekscentrum indienen
 • Aanvaardbare kosten:
  • personeel, werking, uitrusting, onderaannemingen (volgens regels kostenmodel)
  • €500.000/jaar (incl. overhead), dit is €425.000/jaar exclusief overhead, per projectjaar en per deelnemende rechtspersoon met een aandeel van minimaal 15% van de totale projectbegroting
  • richtlijn grootteorde projectbegroting: € 1,7 M (excl. overhead)
 • Subsidiepercentage: 100%
 • Beschikbaar budget (inclusief overhead) voor deze oproep:  ̴€ 38 M (waarvan 2,5 M€ geoormerkt is voor SBO-E projecten in het kader van ERA-net)
 • Call open: 10 mei 2021
 • Indiening van projectvoorstellen via het e-loket van FWO
 • Deadline transfer van het project-in-opmaak door de promotor naar de ‘instelling van de promotor’ (= hoofdaanvrager): 15 september 2021 om 17u
 • Deadline indiening finaal projectvoorstel door hoofdaanvrager: 1 oktober 2021 om 17u
 • Bekendmaking resultaten: eind mei 2022

De resultaten van de in evaluatie zijnde projecten (oproep 2020) worden bekend gemaakt op 27 mei 2021. Deze projecten zullen starten op 1 oktober 2021.

Profiel aanvragers en voorwaarden

 • Als ploeg van onderzoekers wensen jullie, in nauwe dialoog met potentiële economische en/of maatschappelijke actoren, vernieuwend onderzoek uit te voeren dat een vooruitzicht biedt op gewenste economische of maatschappelijke toepassingen. Hiertoe is de oprichting van een begeleidingscommissie (met relevante actoren uit de beoogde waardeketen en eindgebruikers) verplicht (uitzondering: bij projecten met spin-off creatie is een begeleidingscommissie optioneel).
 • Jullie hebben hiervoor nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • De organisatie(s) waartoe jullie behoren, voldoe(t)(n) aan de definitie van een onderzoekscentrum.
 • De uitvoerders van het project worden eigenaar van de bekomen resultaten. Een eventuele overdracht van intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van een onderzoekscentrum naar een economisch actor dient steeds te gebeuren onder marktconforme condities.

Verloop van de aanvraag- en selectieprocedure

 • Als promotor van het project bereid je de aanvraag voor via het e-loket van FWO en draag je tegen vrijdag 15 september 2021, 17u de aanvraag-in-opmaak over naar je instelling (= de hoofdaanvrager van het voorstel).

Deze preliminaire aanmelding dient ten minste de volgende informatie te bevatten: 1) de volledige samenstelling van het projectconsortium, 2) een samenvatting van de wetenschappelijke en valorisatiedoelstellingen, 3) keuze onderzoekstopic en thematisch SBO-expertpanel en 4) de eventueel te wraken deskundigen (max. 3).

 • Je instelling dient het finale projectvoorstel in bij FWO tegen vrijdag 1 oktober 2021, 17u. Gelieve voor interne deadlines en praktische modaliteiten contact op te nemen met de dienst onderzoekscoördinatie en/of TechTransfer Offices (TTO) van je onderzoeksinstelling.
 • Jullie projectaanvraag wordt aan een aantal externe internationale deskundigen voorgelegd.
 • Je ontvangt op maandag 10 januari 2021 de adviezen van deze externe deskundigen en krijgt 7 werkdagen om hierop feedback te geven.
 • De interne peer review binnen het SBO-evaluatieproces gebeurt via een tweetrapsproces door respectievelijk i) thematische SBO-expertpanels en ii) een overkoepelende commissies per finaliteit (SBO-E en SBO-M). De thematische expertpanels quoteren de wetenschappelijke en utilisatie kwaliteit van de verschillende projectvoorstellen binnen hun wetenschappelijk expertisegebied op basis van het projectvoorstel, de externe referentverslagen en de rebuttal. De overkoepelende commissies brengen hun advies uit over alle projectaanvragen binnen hun finaliteit (SBO-E en SBO-M) en stellen een rangschikking voor van de projectaanvragen.
 • De raad van bestuur van FWO beslist tijdens de zitting van mei 2022 over de steunverlening binnen de beschikbare SBO-middelen.
 • Jullie krijgen nadien feedback over deze beslissing en de gronden waarop deze werd gemaakt.

Ondersteuning van potentiële indieners

Potentiële indieners kunnen een verkennend gesprek aanvragen met FWO medewerkers. Ze dienen hiertoe een korte abstract  (max. 1 A4) en een aantal data (dag en gewenst uur) waarop dit overleg zou kunnen plaatsvinden te mailen (SBO@fwo.be ) De informatie die tijdens een dergelijke overleg wordt verstrekt, dient geïnterpreteerd te worden als niet-bindend advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Omwille van het coronavirus en de ermee samenhangende restrictieve maatregelen, zal een verkennend gesprek tot nader order enkel mogelijk zijn via videoconferentie.

Reglement en downloads

Contact

Voor vragen met betrekking tot de modaliteiten van het SBO-programma neemt u contact op via sbo@fwo.be.

Voor vragen met betrekking tot de werking van het e-loket kan u terecht bij de FWO-helpdesk via fwohelpdesk@fwo.be.