Skip to content
Login E-loket

Internationale Coördinatieactie

Met dit financieringskanaal steunt het FWO coördinatieacties van internationale samenwerkingsverbanden.

Status

Bekendmaking resultaten

Doel?

Met dit financieringskanaal steunt het FWO coördinatieacties van internationale samenwerkingsverbanden. De financiële middelen zijn bestemd voor de algemene wetenschappelijke coördinatie en het administratief beheer van het samenwerkingsverband (met uitsluiting van het wetenschappelijk onderzoek zelf). Het gaat om samenwerkingsverbanden in het kader van multilaterale en supranationale instanties zoals - maar niet beperkt tot - EU, VN, OESO, UNESCO of WHO.

Het voorstel moet de ondersteuning en verankering van een internationale coördinatiefunctie in Vlaanderen helpen verzekeren. De uitoefening van deze functie kan meerdere takenpakketten omvatten, waaronder de algemene coördinatie en beheer van het samenwerkingsverband (met uitzondering van de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek), databeheer en disseminatie, en de uitbouw van een portaalsite.

Belangrijke data

 • Januari 2024: oproep open
 • 2 april 2024 (17u00): oproep gesloten (Aangezien 1 april 2024 een feestdag is, wordt de deadline verschoven naar dinsdag 2 april 2024)
 • Juni 2024: Het Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP) voert de evaluatie uit van de ingediende voorstellen.
 • Juni 2024: De GOP adviseert de raad van bestuur die in juni de finale beslissing neemt.
 • 1 januari 2025: De internationale Coördinatie-actie kan in januari van start gaan.

Kenmerken?

 • Periode: 3 jaar, eventueel verlengbaar.
 • Maximaal een jaarlijks bedrag van 75.000 EUR.
 • Toegekende middelen kunnen gebruikt worden voor kosten direct gerelateerd aan de coördinatie van het samenwerkingsverband: kosten voor administratief personeel betrokken bij de coördinatie en coördinatiekosten zelf, inclusief de verplaatsingskosten naar en van het buitenland en de kosten voor een CO2-bijdrage gekoppeld aan deze verplaatsing per vliegtuig, het daarbij horend databeheer en disseminatie, en de uitbouw van een portaalsite. In geen geval kunnen de middelen worden aangewend voor het financieren van onderzoeksactiviteiten. De subsidietoelage kan ook niet worden aangewend voor kosten gefinancierd door andere financieringsinstanties (bijv. het coördinatorschap in een excellentienetwerk of een geïntegreerd project binnen het Europees Kaderprogramma).
 • Een maximale inbedding in de Vlaamse Gemeenschap van dergelijke internationale coördinatie-acties is een belangrijk aandachtspunt. Het voorstel dient dan ook te streven naar maximale samenwerking tussen onthaalinstellingen. Om dit te bereiken wordt aangeraden om in jouw aanvraag andere, in Vlaanderen actief zijnde, stakeholders in jouw onderzoeksgebied op te nemen.

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent voor minstens 50% aangesteld:
  • als zelfstandig academisch personeel aan:
   • een Vlaamse universiteit, of aan
   • de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven, of aan
   • de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel.
  • of als (hoofd)docent of (gewoon) hoogleraar (of functies met equivalente Engelstalige benamingen) met doctoraat, verbonden aan:
   • de Hogere Zeevaartschool, of aan
   • de Vlerick Management School, of aan
   • de Antwerp Management School, of aan
   • het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
 • Een multilaterale of supranationale organisatie/consortium verzocht je om de coördinatiefunctie op te nemen.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Neem het Reglement Ondersteuning Internationale coördinatie actie grondig door.
 • Dien jouw aanvraag in via e-mail aan interprog@fwo.be, rekening houdende met de hogerop vermelde deadline en gebruik makend van onderstaand aanvraagformulier (zie ‘Reglementen en downloads’). Let op, het is noodzakelijk om jouw FWO E-loket profiel te actualiseren bij elke nieuwe FWO-aanvraag die je indient.
 • Alle ontvankelijke aanvragen worden binnen het FWO beoordeeld door het Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP) dat ter finale ratificatie een advies formuleert aan de FWO raad van bestuur.