Skip to content
Login E-loket

Onderzoeksproject JEZ!

In het kader van JEZ! stelt het FWO financiering ter beschikking ter ondersteuning van tweejarige onderzoeksprojecten rond het thema “ontwikkeling van jongeren op fysiek, artistiek of psychosociaal vlak”.

Status

Duur

Bekendmaking resultaten

Doel

In het kader van JEZ! stelt het FWO een toelage van maximaal € 896.226 (exclusief overhead) ter beschikking ter ondersteuning van tweejarige onderzoeksprojecten rond het thema “ontwikkeling van jongeren op fysiek, artistiek of psychosociaal vlak”. Projectvoorstellen zijn bij voorkeur gericht op het genereren van nieuwe kennis die kan bijdragen aan de ontwikkeling van hulpmiddelen om leerkrachten, sportclubs, culturele verenigingen of jeugdwerkers in staat te stellen om de ontwikkeling van jongeren optimaal te ondersteunen. Binnen JEZ!-onderzoeksprojecten dienen jongeren of hun vertegenwoordigers betrokken te worden als stakeholder, zowel tijdens de projectgenese als tijdens de uitvoering van het project.

JEZ! is het nieuwe jongerencollectief van VTM, Qmusic, HLN en Belfius. Het jongerencollectief JEZ! streeft ernaar om jongeren terug in het hart van de samenleving te plaatsen, hen te verbinden en hen een stem en gezicht te geven. Het JEZ! Fonds werd opgericht bij de Koning Boudewijnstichting om de opbrengsten van de fondsenwerving in het kader van JEZ! te beheren.

Met deze oproep wil JEZ!, samen met het FWO, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunen over de ontwikkeling van jongeren op fysiek, artistiek of psychosociaal vlak.

Belangrijke data

 • 15 januari 2024: oproep open
 • Maart 2024: interne deadlines (contacteer tijdig de verantwoordelijke dienst van de onthaalinstelling voor de overdracht van de aanvraag tussen promotor-woordvoerder en onthaalinstelling)
 • 2 april 2024 om 17 u.: oproep gesloten (uiterste indiendatum via FWO e-loket door de hoofdonthaalinstelling)
 • 9-20 september 2024: rebuttalfase (schriftelijk)
 • 20 september 2024 om 23u59: rebuttalfase gesloten (uiterste indiendatum via FWO e-loket door de promotor-woordvoerder)
 • Oktober 2024: juryvergadering
 • 19 december 2024: bekendmaking resultaten
 • 1 januari 2025: start project
 • januari 2025: feedback over de aanvraag bezorgd aan de promotor-woordvoerder

Kenmerken

 • Periode: 2 jaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen: minimum € 50.000 per jaar voor het hele project (alle partners inbegrepen) en maximum € 145.000 per jaar per deelnemende instelling, met uitzondering van de niet-Vlaamse partners die 10 % van het totale projectbudget kunnen ontvangen.
 • Uitrusting: maximum € 150.000 per project
 • Scope: ontwikkeling van jongeren op fysiek, artistiek of psychosociaal vlak
 • LET OP: de humanitaire onderzoeksprojecten, zoals deze in het kader van JEZ!, wijken op enkele belangrijke punten af van de onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek, m.n.:
  • geen onderscheid tussen junior- of senior-projecten; de anciënniteit van de (co)promotor(en) is hier niet van tel
  • de humanitaire onderzoeksprojecten tellen NIET mee voor het maximum van 2 projecten waarvan men in een aanvraagronde (co)promotor kan zijn (lopende projecten en in aanvraag)
  • voor deze projecten wordt een specifiek panel met wetenschappelijke experts samengesteld; de aanvrager moet dus geen expertpanel kiezen
 • Slaagpercentage 2023: 14,5%

Profiel en voorwaarden

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en/of personeelskredieten
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling, eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7); een niet-Vlaamse onderzoeksinstelling kan voor 10% delen in het onderzoeksbudget.
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co)promotor(en) (Artikel 10 - 12)
 • Emeriti met 10% bezoldigde aanstelling kunnen enkel optreden als copromotor
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit. Als jullie wensen gebruik te maken van core facilities bij de uitvoering van het project, zorg dan dat de vergoeding daarvoor correct begroot wordt onder de kostencategorie ‘werking’.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co)promotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van jullie instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend kunnen indicatieve bedragen worden gebruikt.
 • Jullie gaan akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • De promotor-woordvoerder dient jullie aanvraag in via de online applicatie
 • Er wordt op één van drie manieren toestemming gegeven voor de samenwerking tussen instellingen:
  • Partners die ook als hoofdonthaalinstelling kunnen optreden: de verklaring wordt rechtstreeks aan het FWO bezorgd.
  • Vlaamse partners die niet als hoofdonthaalinstelling kunnen optreden: de promotor-woordvoerder verzamelt de ondertekende consent form en laadt deze op als bijlage bij het aanvraagformulier. Bekijk het sjabloon voor deze verklaring.
  • Niet-Vlaamse partners: een samenwerkingsakkoord wordt afgesloten ten laatste 9 maanden na de start van het project en deze wordt bewaard door de Vlaamse hoofdonthaalinstelling.
 • Elke (co)promotor(-woordvoerder) dient ook een CV toe te voegen aan de aanvraag. Gelieve daarvoor het standaardsjabloon te gebruiken dat jullie in het formulier vinden.
 • Jullie aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Rebuttal: Jullie kunnen reageren op de bemerkingen van de externe referenten en interne evaluatoren van 9 tot 20 september 2024. De promotor-woordvoerder van de aanvraag ontvangt hiertoe aan het begin van de rebuttalfase een uitnodigingsmail op het (primaire) emailadres opgegeven in het e-loket, dat wil dus zeggen het e-mailadres waarmee de aanvraag is overgedragen aan de hoofdonthaalinstelling van de promotor-woordvoerder. Het is belangrijk na te gaan of het uitnodigingsbericht van het FWO niet terechtgekomen is in een spam-folder van de promotor-woordvoerder.

  Indien jullie op 9 september 2024 geen bericht hebt ontvangen dienen jullie het FWO daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.

  Leden van een aanvraagteam wordt aangeraden op voorhand afspraken te maken over het opstellen en indienen van de rebuttal in het geval dat de promotor-woordvoerder door overmacht verhinderd zou zijn dat zelf te doen. In elk geval dient ‘overmacht’ telkens aangetoond te worden met een medisch attest of een ander relevant officieel bewijsstuk.
 • Een specifieke jury van wetenschappelijke experten evalueert jullie aanvraag.
 • De jury brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur neemt de finale beslissing tot toekenning.
 • Jullie krijgen nadien feedback over deze beslissing.

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Bij vragen over het aanvraagsjabloon of de procedure: Voor de onderzoeker

Bij technische problemen met het e-loket en de aanvraagmodules kan je de IT helpdesk contacteren op FWOhelpdesk@fwo.be

Aanpassingen in het aanvraagformulier met het oog op een verruiming van het onderzoek(er)sprofiel en aspecten in verband met responsible research and innovation

Het aanvraagformulier voor dit ondersteuningsprogramma is sinds 2022 aangepast om ruimere aandacht te schenken aan diverse onderzoekersprofielen en onderzoeksresultaten.

Het gaat om de fusie van de subrubrieken betreffende peer reviewed articles tot één rubriek (dus zonder onderscheid Web of Science, VABB-SHW e.a.), meer duiding bij ‘other output and impact’ in het cv-sjabloon, de invoering van een ‘research statement’ waarbij ‘short cv’ en ‘career path’ samenvallen zodat de onderzoeker de mogelijkheid krijgt om een narratief toe te voegen, de optie om de vijf belangrijkste publicaties en/of prestaties van de laatste vijf jaar te vermelden en toe te lichten, en de opgave van de reeds verworven onderzoeksfinanciering gedurende de laatste vijf jaar.

Ook de evaluatieprocedure is in deze zin aangepast: in de scoreroosters zijn de descriptoren bij de scores aangevuld met de nieuwe elementen in de aanvraag. 

De bedoeling van deze aanpassingen bestaat er dus in om onderzoekers de gelegenheid te geven om een waaier aan wetenschappelijk relevante activiteiten, vaardigheden, ervaringen en verwezenlijkingen te tonen. Hiermee volgt het FWO een internationale evolutie weg van een eenzijdige focus op ‘klassieke’ outputcriteria (zoals publicaties, bibliometrie, patenten e.d.) en in de richting van een bredere kijk op wat wetenschap kan zijn en bewerkstelligen, met respect voor de specificiteit van elke discipline. De nieuwe aanvraagformulieren willen de aanvrager dus helpen om die veelzijdigheid te tonen. 

Verder zijn in het aanvraagformulier twee vragen toegevoegd over ‘responsible research and innovation’: één over de mate waarin rekening is gehouden met ‘gender/sex and diversity’ bij het onderzoeksopzet en één over het betrekken van maatschappelijke actoren bij het onderzoek. Voor beide vragen kan men het antwoord motiveren en desgevallend aangeven waarom die aspecten niet relevant zouden zijn voor de aanvraag. Ze zijn bedoeld om te sensibiliseren rond deze aspecten van wat als verantwoord onderzoek en innovatie wordt begrepen.