Skip to content
Login E-loket

Fundamenteel klinisch mandaat

Dit mandaat ondersteunt postdoctorale artsen en apothekers-specialisten die een carrière als translationeel onderzoeker nastreven.

Status

Duur

Salaris

Bekendmaking resultaten

Doel

Het fundamenteel klinisch mandaat ondersteunt postdoctorale artsen en apothekers-specialisten die een carrière als translationeel onderzoeker nastreven. Translationeel onderzoek is de schakel tussen het fundamenteel biomedisch onderzoek, van kapitaal belang voor elke vooruitgang, en het klinisch onderzoek, gericht op patiënten. Mandaathouders worden deeltijds vrijgesteld van de klinische taken in functie van het onderzoek.

Belangrijke data

 • 7 december 2023: oproep open
 • 1 maart 2024 om 17u: oproep gesloten (uiterste indiendatum)
 • 27 juni 2024: bekendmaking resultaten
 • 1 oktober 2024: start mandaat

Kenmerken

 • Periode: 5 jaar halftijds onderzoek, twee maal hernieuwbaar
 • Het mandaat is bedoeld om de mandaathouder halftijds vrij te stellen van klinische taken om aan onderzoek te doen. Het bedrag gekoppeld aan het mandaat, met een maximum van 60.000 EUR per jaar, is bedoeld om de vervanging voor deze klinische taken te financieren.
  • In uitzonderlijke gevallen, wanneer de halftijdse vervanging van de klinische taken onmogelijk is (op basis van een gemotiveerde aanvraag), kan het bedrag worden aangewend voor een vervanging van slechts 20%, aangevuld met de verloning van een wetenschappelijk of technisch medewerker. Ook in dit geval bedraagt het maximum uitgekeerde bedrag in totaal 60.000 EUR per jaar.
  • Als huisarts komt het bedrag van het mandaat overeen met de loonkost van een halftijdse aanstelling als docent aan de betrokken universiteit (rekening houdend met anciënniteit), met een maximum van 60.000 EUR per jaar.
 • Aanvullend wordt - enkel tijdens de eerste termijn van het mandaat - een toelage voorzien van maximum 100.000 EUR (voor de ganse periode van 5 jaar) of 20.000 EUR per jaar die is bedoeld voor overige kosten (werking, uitrusting,…) verbonden aan het mandaat.
 • OPGELET bij het aanvragen van een hernieuwing van het mandaat:
  • Hernieuwingen worden sinds de hervorming van het programma (oproep 2020) selectiever toegekend en moeten voldoen aan minimale kwaliteitsvereisten.
  • Een voortgangsverslag van de afgelopen 4,5 jaar moet aan de aanvraag worden toegevoegd en zal beoordeeld worden door het panel.
  • Een hernieuwing dient onmiddellijk aan te sluiten op de voorgaande periode en moet dus worden aangevraagd tijdens het laatste mandaatjaar van het lopende mandaat. Bij afwijzing volgt geen tweede poging.
 • Aantal toekenningen per jaar: 8 (nieuwe mandaten) – 6 (eerste hernieuwing) – 4 (tweede hernieuwing)
 • Slaagpercentage 2023: 40% (nieuwe mandaten)

Profiel en voorwaarden

 • Zie het reglement fundamenteel klinische mandaten voor meer details over de ontvankelijkheidsvoorwaarden.
 • Je bent bij aanvang van het mandaat (op 1 oktober in het jaar van aanstelling) door de overheid erkend om je beroep uit te oefenen in België als arts-specialist, huisarts of apotheker-specialist in de klinische biologie.
 • Je behaalde ten laatste op 1 juni in het jaar van aanstelling een doctoraat op proefschrift en dit niet langer dan 20 jaar geleden (teruggeteld in kalenderjaren vanaf de startdatum van het mandaat).
 • Je bent als arts-specialist of apotheker-specialist voor onbepaalde duur aangesteld in een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap. Als huisarts ben je gedurende de hele looptijd van het mandaat aangesteld aan een Vlaamse universiteit, afdeling huisartsgeneeskunde.
 • Je oefent voor minstens 80% een louter klinische functie uit.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren. OPGELET: Bij de hervorming van het programma werd deze teller op nul gezet. Vanaf de oproep 2020 kan men dus opnieuw tweemaal kandideren voor het FKM-mandaat, ongeacht eventuele eerdere aanvragen.
 • Je gaat akkoord met de clausule wetenschappelijke integriteit.

Van aanvraag tot selectie

 • De ziekenhuisdirecteur, supervisor en de decaan van de faculteit geneeskunde engageren zich schriftelijk voor de effectieve vervanging van de mandaathouder en garanderen dat de betrokkene bij het einde van het mandaat opnieuw voltijds in de oorspronkelijke functie zal worden opgenomen. Dit is niet van toepassing op huisartsen.
 • Je dient je aanvraag in (geschreven in het Engels) via de online applicatie (FWO-E-Loket)
 • De jury klinische mandaten buigt zich over je aanvraag en beoordeelt de kwaliteit aan de hand van de evaluatiecriteria in het scorerooster.
 • Op basis van de rangschikking voorgesteld door de jury neemt de raad van bestuur de finale beslissing over de selectie. De resultaten worden bekend gemaakt per mail en op de website via onze resultatenpagina.
 • Je krijgt na de beslissing feedback over je evaluatie.

Documenten en toelichting voor aanvragers

Voorbeeld van een online aanvraagformulier met screenshots (incl. sjabloon voor projectbeschrijving). - eerste mandaten

Voorbeeld van een online aanvraagformulier met screenshots (incl. sjabloon voor projectbeschrijving). - hernieuwing

Contact

Bij vragen over het aanvraagsjabloon of de procedure: Voor de onderzoeker

Bij technische problemen met het e-loket: FWOhelpdesk@fwo.be

Infosessie

De FKM-procedure werd door het FWO toegelicht tijdens een online infosessie.

Download de presentatie.

Specifieke ondersteunende documenten

 • Scoreroosters. In onderstaande scoreroosters (ijkingskader voor toekennen scores) worden de evaluatiecriteria omschreven. De jury klinische mandaten zal je aanvraag evalueren op basis van de omschrijvingen in het scorerooster.
 • Handleiding ethische vragenlijst. Het aanvraagformulier bevat een vragenlijst over de ethische aspecten van het projectvoorstel. Bij een bevestigend antwoord op sommige van de vragen geldt de wettelijke verplichting om de ethische goedkeuring te verkrijgen van de bevoegde ethische commissie alvorens met de betreffende onderzoeksactiviteiten te starten. Deze goedkeuring is nog niet vereist bij de indiening van het projectvoorstel (m.u.v. experimenten op niet-menselijke primaten). Raadpleeg de handleiding voor hulp en achtergrondinformatie over de ethische vragenlijst.
 • Transparante klinische proeven. Indien het onderzoeksproject een klinische proef omvat, is de Europese regelgeving van toepassing. Het FWO verplicht de onderzoekers om de proef en de onderzoeksresultaten tijdig en correct te registreren en rapporteren. Zie de rubriek over klinische proeven op de pagina onderzoeksethiek voor meer info.
 • Lijst Disciplinecodes
  Sinds 2019 gebruikt het FWO de nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.