Skip to content
Login E-loket

EUI Doctoraatsbeurs

Geeft junior onderzoekers de kans om doctoraatsonderzoek uit te voeren aan het Europees Universitair Instituut (EUI) in Firenze in een internationale en wetenschappelijk hoogstaande context met Europese strekking in de gedrags- en maatschappijwetenschappen.

Status

Duur

Salaris

Bekendmaking resultaten

Doel

Het Europees Universitair Instituut (EUI) in Firenze is een gerenommeerd instituut dat jonge onderzoekers de unieke kans biedt om hun doctoraatsonderzoek in een internationale en wetenschappelijk hoogstaande context uit te voeren met Europese strekking in de gedrags- en maatschappijwetenschappen: geschiedenis, rechten, economie, politieke en sociale wetenschappen. Voor het academiejaar 2024-2025 zal het FWO max. twee EUI-doctoraatsbeurzen financieren voor doctoraatsstudenten die voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria zoals vooropgesteld door het FWO. Het FWO zal eveneens de uitvoering van de eerste evaluatieronde op zich nemen. Het EUI staat in voor de finale selectie van de kandidaten.

Kenmerken?

 • Periode: 4 jaar
 • Maandelijkse beurs: € 2.050 (het beursbedrag van het 4de mandaatjaar, dat door het EUI wordt gefinancierd, wordt door het FWO aangevuld met een top-up, op die manier blijft het beursbedrag over de vier mandaatjaren heen hetzelfde)
 • Reistoelage gefinancierd door het FWO (in eerste drie mandaatjaren): € 270/jaar
 • Ziekteverzekering gefinancierd door het FWO (in eerste drie mandaatjaren): CIGNA Health Insurance premium (aansluiting en meer informatie, ook over sociale zekerheid, te bekomen via het EUI)
 • Indiening: bij het EUI (meer details, zie hieronder: Hoe verloopt de aanvraagprocedure?); de volledige aanvraag wordt in het Engels ingediend
 • Deadline: 31 januari 2024 (14:00 CET)
 • Bekendmaking resultaten: eind april 2024
 • Start mandaat: 1 september 2024

Profiel en voorwaarden?

 • Je dient bij de start van het mandaat (1 september 2024) houder te zijn van een masterdiploma uitgereikt door een Vlaamse universitaire instelling. Van deze vereiste kan uitzonderlijk worden afgeweken, wanneer je EN de Belgische nationaliteit hebt, EN jouw masterdiploma hebt behaald in één van de landen van de EER of Zwitserland EN voldoende verankering met Vlaanderen hebt.
 • Je dient jouw masterdiploma, op basis waarvan de aanvraag wordt ingediend, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum van de oproep behaald te hebben.
 • Je beschikt op de indiendatum van de oproep over maximaal 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.
 • Je kan maximum twee keer voor een EUI doctoraatsbeurs postuleren. Deze aanvragen tellen niet mee voor het maximum aantal keren dat men een regulier FWO aspirantenmandaat (fundamenteel/strategisch) kan aanvragen.
 • Tegelijkertijd een EUI doctoraatsbeurs en een regulier FWO aspirantenmandaat (fundamenteel/strategisch) aanvragen, is toegestaan.
 • Je hebt nog niet eerder van een EUI-doctoraatsbeurs of een FWO-beurs genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag in het Engels in via de online applicatie van het EUI(indienen mogelijk vanaf 01/11/2023)
 • De aanvragen worden door het FWO/EUI gecheckt op ontvankelijkheid.
 • De ontvankelijke aanvragen worden voorgelegd aan het EUI Adviescomité van het FWO. Gelieve een compleet onderzoeksproject in te dienen, in het Engels, met hypothese(s), methodologie en werkplan, voor evaluatie door het EUI Adviescomité. Dit zijn de vereisten vanuit het FWO, ongeacht het EUI departement waarvoor een aanvraag wordt ingediend. Het FWO staat namelijk in voor de eerste selectieronde.
 • De ranking van het EUI Adviescomité wordt voorgelegd aan het EUI.
 • Het EUI maakt een preselectie en nodigt de beste kandidaten uit voor een interview.
 • Het EUI selecteert twee kandidaten voor financiering.
 • Het EUI informeert de kandidaten over alle ontwikkelingen in hun aanvraag.

Reglementen en downloads

Meer informatie

Opmerking

Het FWO zal de persoonsgegevens verbonden aan uw aanvraag ontvangen van het EUI en vervolgens verwerken met het oog op de behandeling van uw aanvraag.

Het FWO respecteert hierbij de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De ontvangen gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden door het FWO en niet meegedeeld worden aan derden, met uitzondering van het EUI Adviescomité dat door het FWO aangesteld wordt voor de beoordeling van de aanvragen.

Via de FWO-nieuwskanalen zal gecommuniceerd worden over succesvolle aanvragers.

Voor meer inlichtingen of vragen i.v.m. de privacy beleid van het FWO kan u hier terecht.