Fundamenteel klinisch mandaat

Doel

Het fundamenteel klinisch mandaat ondersteunt goed opgeleide artsen en apothekers-specialisten die een volwaardige carrière binnen het translationeel onderzoek nastreven. Translationeel onderzoek is de schakel tussen het fundamenteel biomedisch onderzoek, van kapitaal belang voor elke vooruitgang, en het klinisch onderzoek, dat zich op patiënten richt. Het mandaat biedt de mogelijkheid om deeltijds te worden vrijgesteld van de klinische taken in functie van het onderzoek.

Kenmerken

 • Periode: 5 jaar halftijds onderzoek, twee maal hernieuwbaar
 • Het mandaat is bedoeld om de mandaathouder halftijds vrij te stellen van klinische taken om aan onderzoek te doen. Het bedrag gekoppeld aan het mandaat, met een maximum van 60.000 EUR (*) per jaar, is bedoeld om de vervanging voor deze klinische taken te financieren.
  • In uitzonderlijke gevallen, wanneer de halftijdse vervanging van de klinische taken onmogelijk is (op basis van een gemotiveerde aanvraag), kan het bedrag worden aangewend voor een vervanging van slechts 20%, aangevuld met de verloning van een wetenschappelijk of technisch medewerker. Ook in dit geval bedraagt het maximum uitgekeerde bedrag in totaal 60.000 EUR per jaar.
  • Als huisarts komt het bedrag van het mandaat overeen met de loonkost van een halftijdse aanstelling als docent aan de betrokken universiteit (rekening houdend met anciënniteit), met een maximum van 60.000 EUR (*) per jaar.

(*) vanaf 2020 voor de nieuwe eerste mandaten en vanaf 2021 voor de nieuwe hernieuwingen

 • Naast deze 60.000 EUR per jaar wordt er enkel tijdens de eerste termijn van het fundamenteel klinisch mandaat een toelage van maximum 100.000 EUR (voor de ganse periode van 5 jaar) of 20.000 EUR per jaar voorzien voor overige kosten (werking, uitrusting,…) die aan het mandaat verbonden zijn.
 • OPGELET bij het aanvragen van een hernieuwing van het mandaat:
  • Hernieuwingen worden sinds de hervorming van het programma (oproep 2020) selectiever toegekend en moeten voldoen aan minimale kwaliteitsvereisten.
  • Een verslag van de afgelopen 4,5 jaar moet aan de aanvraag worden toegevoegd en zal beoordeeld worden door het panel.
  • Een hernieuwing dient onmiddellijk aan te sluiten op de voorgaande periode en dus te worden aangevraagd tijdens het laatste mandaatjaar van het lopende mandaat. Bij afwijzing volgt geen tweede poging.
 • Oproep geopend vanaf 8 december 2021
 • Deadline indiening via e-loket: 1 maart 2022 om 17:00 CET
 • Bekendmaking resultaten: 30 juni 2022
 • Start mandaat: 1 oktober 2022
 • Aantal toekenningen per jaar: 8 (nieuwe mandaten) – 6 (eerste hernieuwing) – 4 (tweede hernieuwing)
 • Slaagpercentage 2021: 44,4% (nieuwe mandaten)

Profiel en voorwaarden

 • Zie het reglement fundamenteel klinische mandaten voor meer details over de ontvankelijkheidsvoorwaarden.
 • Je bent bij aanvang van het mandaat (op 1 oktober in het jaar van aanstelling) door de overheid erkend om je beroep uit te oefenen in België als arts-specialist, huisarts of apotheker-specialist in de klinische biologie.
 • Je behaalde ten laatste op 1 juni in het jaar van aanstelling een doctoraat op proefschrift en dit niet langer dan 20 jaar geleden (teruggeteld in kalenderjaren vanaf de startdatum van het mandaat).
 • Je bent als arts-specialist of apotheker-specialist voor onbepaalde duur aangesteld in een academisch ziekenhuis verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap. Als huisarts ben je gedurende de hele looptijd van het mandaat aangesteld aan een Vlaamse universiteit, afdeling huisartsgeneeskunde.
 • Je oefent voor minstens 80% exclusief een klinische functie uit.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren. OPGELET: Bij de hervorming van het programma werd deze teller op nul gezet. Vanaf de oproep 2020 kan men dus opnieuw tweemaal kandideren voor het FKM-mandaat, ongeacht eventuele eerdere aanvragen.
 • Je gaat akkoord met de clausule wetenschappelijke integriteit.

Van aanvraag tot selectie

  • De ziekenhuisdirecteur, hoofdarts en de decaan van de faculteit geneeskunde engageren zich schriftelijk voor de effectieve vervanging van de mandaathouder en garanderen dat de betrokkene bij het einde van het mandaat opnieuw voltijds in de oorspronkelijke functie zal worden opgenomen. Dit is niet van toepassing voor huisartsen.
  • Je dient je aanvraag in (geschreven in het Engels) via de online applicatie (FWO-E-Loket)
  • De jury klinische mandaten buigt zich over je aanvraag en beoordeelt de kwaliteit aan de hand van de evaluatiecriteria in het scorerooster.
  • Op basis van de rangschikking voorgesteld door de jury neemt de raad van bestuur de finale beslissing over de selectie. De resultaten worden bekend gemaakt per mail en op de website via onze resultatenpagina.
  • Je krijgt na de beslissing feedback over je evaluatie.
  • De FKM-procedure werd door het FWO toegelicht op een online informatiesessie

Reglementen

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Infosessie

Nieuw

 • Het aanvraagformulier is aangepast om ruimere aandacht te schenken aan diverse onderzoekersprofielen en onderzoeksresultaten. Hiermee wil het FWO onderzoekers de gelegenheid geven om via een waaier aan wetenschappelijk relevante activiteiten, vaardigheden, ervaringen en verwezenlijkingen de opbouw van hun onderzoeksloopbaan aan te tonen. Dit is conform de internationale evolutie weg van een eenzijdige focus op ‘klassieke’ outputcriteria (zoals publicaties, bibliometrie, patenten e.d.) en in de richting van een bredere kijk op wat wetenschap kan zijn en bewerkstelligen, met respect voor de specificiteit van elke discipline. De nieuwe aanvraagformulieren willen de aanvrager dus helpen om die veelzijdigheid te tonen. Ook de evaluatieprocedure is in deze zin aangepast: in de scoreroosters zijn de descriptoren bij de scores aangevuld met de nieuwe elementen in de aanvraag.
  • In de publicatielijsten (e-loket ‘personalia’) zijn de subrubrieken A.1.1. en A.1.2. voor peer reviewed articles tot één rubriek gefuseerd: ‘peer reviewed articles in journals (dus zonder onderscheid Web of Science, VABB-SHW e.a.). A2 gaat over ‘non-peer reviewed articles in journals’. De publicaties die voorheen waren ingegeven in A.1.1. en A.1.2. zijn bij de overgang van het oude naar het nieuwe schema reeds in chronologische volgorde samengevoegd in de nieuwe rubriek A1. Als aanvrager ben je echter zelf verantwoordelijk voor de informatie in de personalia en aanvraagformulieren, kijk dan ook de samengevoegde publicaties in A1 grondig na.
  • In het aanvraagformulier (tab “project”) zijn twee vragen toegevoegd over ‘responsible research and innovation: één over de mate waarin rekening is gehouden met ‘gender and diversity’ bij het onderzoeksopzet en één over het betrekken van maatschappelijke actoren bij het onderzoek. Voor beide vragen kan men het antwoord motiveren en desgevallend aangeven waarom die aspecten niet relevant zouden zijn voor de aanvraag. Ze zijn bedoeld om te sensibiliseren rond deze aspecten van wat als verantwoord onderzoek en innovatie wordt begrepen.

Impact COVID-19

 • Als kandidaat maak je je mogelijk zorgen over de impact van de COVID-19 crisis op je onderzoeksloopbaan tot dusver, op de sterkte van je aanvraagdossier en de ambities van je onderzoeksproject. Daarom raden we aan de specifieke factoren die je aanvraagdossier beïnvloeden expliciet te vermelden in het aanvraagformulier. Dit kan in het invulveld ‘career breaks’, en waar toepasselijk ook in ‘research stays’ en/of in de projectbeschrijving. Het FWO zal de panelleden expliciet instrueren hiermee rekening te houden bij de beoordeling van je dossier.

Specifieke ondersteunende documenten

In dienst als Fundamenteel Klinisch Mandaat?