Bijzondere doctoraatsbeurs

Doel?

De bijzondere doctoraatsbeurs ondersteunt personen die buiten het wetenschappelijke onderzoek werken en in één jaar tijd een doctoraat op proefschrift wensen te behalen. De personen moeten over een ‘terbeschikkingstelling’ beschikken, afkomstig van hun huidige werkgever.

Kenmerken?

 • Periode: 1 jaar
 • Netto maandelijks beursbedrag: identiek aan het laatste nettobedrag van de hoofdactiviteit beperkt tot het nettoloon dat de begunstigde zou ontvangen als assistent aan een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten 30 Juni 2023
 • Start mandaat 1 November 2023

Profiel en voorwaarden?

 • Je bezit een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland.
 • Je hebt een vaste betrekking.
 • Je bent niet werkzaam in het wetenschappelijk onderzoek.
 • Je kan van jouw werkgever een terbeschikkingstelling of verlof zonder wedde van 1 jaar bekomen. Je kan na dit jaar jouw betrekking opnieuw bekleden.
 • Je doet afstand van iedere nevenactiviteit en de bezoldiging die er aan vasthangt.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je zoekt een promotor aan een Vlaamse universiteit. (of de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel) die jou als doctorandus wil begeleiden.
 • De promotor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie (“FWO e-loket”).
 • Je aanvraag wordt aan het Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP)
 • Het Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP)brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over je aanstelling (einde Juni 2023).
 • Je ontvangt nadien feedback over deze beslissing en de bevindingen van het panel.

Reglementen en downloads

Documenten en toelichting voor aanvragers

Specifieke ondersteunende documenten

Contact