Bijzondere doctoraatsbeurs

Doel?

De bijzondere doctoraatsbeurs ondersteunt personen die buiten het wetenschappelijke onderzoek werken en in één jaar tijd een doctoraat op proefschrift wensen te behalen. De personen moeten over een terbeschikkingstelling beschikken, afkomstig van hun huidige werkgever.

Oproep 2024

Belangrijke data

 • 7 december 2023: oproep open
 • 1 maart 2024 om17 u CET: oproep gesloten (uiterste indiendatum)
 • juni 2024: evaluatievergadering
 • 27 juni 2024: bekendmaking resultaten
 • 1 november 2024: start mandaat

Kenmerken

 • Duur van het mandaat: 1 jaar
 • Netto maandelijks beursbedrag: identiek aan het laatste nettobedrag van de hoofdactiviteit beperkt tot het nettoloon dat de begunstigde zou ontvangen als assistent aan een universiteit van de Vlaamse Gemeenschap

Ontvankelijkheidscriteria

 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland.
 • Heb je een studiebewijs uitgereikt buiten de EER en Zwitserland dan kan je jouw diploma gelijkwaardig aan het niveau Vlaamse master laten verklaren door NARIC OF (nieuw) bezorg je het FWO ten laatste op 15 september voor de start van jouw mandaat een verklaring waarin het bestuur van jouw universiteit bevestigt dat je wordt toegestaan om een doctoraatsproefschrift voor te bereiden. Dit geldt ook voor diploma's uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk.
 • Je hebt een vaste betrekking.
 • Je bent niet werkzaam in het wetenschappelijk onderzoek.
 • Je kan van jouw werkgever een terbeschikkingstelling of verlof zonder wedde van 1 jaar bekomen. Je kan na dit jaar jouw betrekking opnieuw bekleden.
 • Je doet afstand van iedere nevenactiviteit en de bezoldiging die er aan vasthangt.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je gaat akkoord met de clausule wetenschappelijke integriteit.

Meer details over de ontvankelijkheidscriteria kan je vinden in het reglement inzake mandaat bijzondere doctoraatsbeurs.

Aanvraag-, evaluatie- en selectieprocedure

 • Je zoekt een promotor aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel, die jou als doctorandus wil begeleiden.
 • Je dient je aanvraag online in via ons e-loket.
 • Het FWO brengt je promotor (en eventuele copromotor) op de hoogte van je aanvraag en verzoekt je promotor een aanbevelingsbrief in te dienen.
 • Het gebiedsoverschrijdend panel (GOP) evalueert je aanvraag.
 • De raad van bestuur neemt de finale beslissing over de selectie op basis van het advies van het expertpanel die de aanvragen evalueerde. Je krijgt de resultaten via mail en je kan deze na bekendmaking ook terugvinden op de resultatenpagina.

Reglementen en downloads

Verdere toelichtingen

Voorbeeld van een online aanvraagformulier met screenshots (incl. sjabloon voor projectbeschrijving).

 • Neem contact op met het FWO:

Bij vragen over het aanvraagsjabloon of de procedure: /nl/contact/voor-de-onderzoeker/

Bij technische problemen met het e-loket: FWOhelpdesk@fwo.be

 • Bekijk op voorhand de scoreroosters:

Panelleden evalueren je aanvraag. De panelleden gebruiken hiervoor een scorerooster. We bevelen je aan om bij het schrijven van je aanvraag het scorerooster te raadplegen. Het scorerooster voor de bijzondere doctoraatsbeurs vind je hier.

 • Bezorg ons je divers onderzoekersprofiel:

Het FWO geeft in de aanvraagformulieren ruim aandacht aan diverse onderzoekersprofielen en onderzoeksresultaten. Het geeft hiermee de gelegenheid aan onderzoekers om via een waaier aan wetenschappelijk relevante activiteiten, vaardigheden, ervaringen en verwezenlijkingen de opbouw van hun onderzoeksloopbaan aan te tonen. Dit is conform de internationale evolutie weg van een eenzijdige focus op klassieke outputcriteria (zoals publicaties, bibliometrie, patenten e.d.) en in de richting van een bredere kijk op wat wetenschap kan zijn en bewerkstelligen, met respect voor de specificiteit van elke discipline. De aanvraagformulieren willen de aanvrager dus helpen om die veelzijdigheid te tonen. De evaluatieprocedures zijn hieraan aangepast.

 • Geef aan wat je onderzoek belemmerde:

Het FWO erkent de mogelijke impact van de COVID-19 crisis tot dusver, op de sterkte van je aanvraagdossier en de ambities van je onderzoeksproject. Het raadt hierom aan de specifieke factoren die je aanvraagdossier beïnvloeden expliciet te vermelden in het aanvraagformulier. Dit kan in het invulveld ‘career breaks’, en waar toepasselijk ook in ‘personal statement’, ‘research stays’ en/of in de projectbeschrijving. Het FWO instrueert de panelleden om hiermee rekening te houden in de evaluatie van je aanvraag.