Skip to content
Login E-loket

Bilaterale Onderzoeksprojecten China

Financiering van gezamenlijke onderzoeksprojecten met de National Natural Science Foundation of China (NSFC)

Status

In samenwerking met

Bekendmaking resultaten

Doel

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Deze projecten gaan verder dan de mobiliteitsprojecten, want ook personeels- en werkingsmiddelen alsook uitrusting kunnen gefinancierd worden. Eén van de geselecteerde landen is China. In 2024 bereikte het FWO een overeenkomst met de National Natural Science Foundation of China (NSFC) voor het financieren van nieuwe onderzoeksprojecten.

Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kunnen toegekende FWO-middelen enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van jouw onthaalinstelling.

Belangrijke data

 • 5 maart 2024: oproep open
 • 25 april 2024 (14u00): online infosessie voor Vlaamse (co-)promotor(en)(-woordvoerder)(s) over nieuwe kennisveiligheidstab aanvraagformulier. Meer informatie over het FWO-kennisveiligheidsbeleid kan worden teruggevonden op deze website.
 • 22 mei 2024 (17u00 lokale tijd): uiterste indiendatum via FWO E-loket rechtstreeks door de aanvrager zelf. De indiening gebeurt dus niet via de Vlaamse hoofdonthaalinstelling.
  23 mei 2024 (16u00 tijdzone Beijing): oproep gesloten bij NSFC
 • November 2024: gezamenlijk FWO-NSFC evaluatiepanel
 • December 2024: bekendmaking resultaten
 • 1 januari 2025: start project
 • Februari-maart 2025: feedback over de aanvraag bezorgd aan de promotor-woordvoerder

Kenmerken

 • Gezamenlijk onderzoeksproject met partner(s) uit China. Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en werkplan.
 • Fundamenteel onderzoek in de volgende disciplines overeenkomstig de acht NSFC-departementen:
  • Wiskunde en fysica
  • Chemie
  • Life sciences
  • Aardwetenschappen
  • Ingenieurs- en materiaalwetenschappen
  • Informatica
  • Managementwetenschappen
  • Gezondheidswetenschappen
 • Looptijd projecten: 3 jaar
 • Personeels- en werkingskosten aangevraagd bij FWO: minimaal € 45.000 en maximaal € 85.000 per jaar per project. Als je wenst gebruik te maken van ‘core facilities’ bij de uitvoering van jouw project, zorg dan dat de vergoeding daarvoor correct begroot wordt onder de kostencategorie ‘werking’. Uitrusting aangevraagd bij FWO: maximum € 150.000 per project.
 • Slaagpercentage vorige oproep 2021: 8% (11 projecten). Voor deze oproep wordt ernaar gestreefd 12 projecten te financieren.

Profiel en voorwaarden

 • Samenwerking met partners uit China heeft een toegevoegde waarde voor het project.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7) en dit onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 11).
  In tegenstelling tot de junior en senior onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek wordt er in het kader van deze bilaterale oproep met China niet gewerkt met een opdeling tussen junior en senior onderzoeksprojecten en is het niet mogelijk 10% van het bij FWO aangevraagde budget in te zetten voor niet-Vlaamse onderzoeksinstellingen.
 • In het kader van deze oproep met NSFC kan je slechts 1 maal optreden als promotor(-woordvoerder) of co-promotor.
 • Projecten in het kader van deze samenwerking staan los van de projectcompetitie junior/senior projecten fundamenteel onderzoek en:
  • tellen bijgevolg niet mee voor het maximum van twee projecten per aanvraagronde waarvoor je mag optreden als (co-)promotor(-woordvoerder);
  • worden niet in rekening gebracht in het maximum van twee aangevraagde/lopende projecten op de startdatum van het nieuw toe te kennen project.
 • Aan (co-)promotor(en)(-woordvoerder) kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees grondig de richtlijnen voor aanvragers en ga na of er geen beperkingen inzake internationale samenwerking in FWO-financieringskanalen van toepassing zijn.
 • Jullie gezamenlijke aanvraag wordt vóór het verstrijken van de deadline zowel ingediend bij FWO (via het online aanvraagformulier in je FWO E-loket) als NSFC volgens de daar geldende modaliteiten. Iedere digitale FWO-indiening wordt gevolgd door een automatische bevestigingsmail. Indien je deze niet ontving, gelieve na te gaan of je de aanvraag wel degelijk indiende.
 • Specifieke aandachtspunten FWO-aanvraag:
  • De Vlaamse promotor-woordvoerder dient voor elke (co-)promotor(-woordvoerder) van zowel het Vlaamse als Chinese onderzoeksteam een CV, gestructureerd volgens het FWO standaardsjabloon, toe te voegen aan de FWO-aanvraag.
  • Iedere Vlaamse (co-)promotor(-woordvoerder) dient voor het verstrijken van de FWO-deadline te beschikken over een FWO E-loket profiel met een geactualiseerde lijst van academisch posities en volledige lijst van publicaties. Dit geldt ook voor de Chinese promotor-woordvoerder van de Chinese hoofdonthaalinstelling en, indien aanwezig, de supervisor van iedere bijkomende Chinese onthaalinstelling. Chinese co-promotoren dienen niet te beschikken over een FWO E-loket profiel. Opgelet: het registreren van jouw E-loket profiel (login/paswoord) kan tot 24 uur in beslag nemen. Wij raden je aan tijdig een profiel aan te maken.
 • Je aanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en NSFC checken of de aanvraag aan de formele vereisten van ieder agentschap voldoet.
 • In eerste instantie sturen zowel FWO als NSFC de bij hen ingediende aanvraag uit voor externe peer review volgens de bij ieder agentschap geldende peer review modaliteiten. Meer informatie over de FWO-modaliteiten kan worden teruggevonden in het FWO-reglement interne en externe peer review.
 • Vervolgens maakt een ad hoc gemeenschappelijk evaluatiepanel, interdisciplinair samengesteld uit Vlaamse en Chinese experten, een finale rangschikking. Dit panel wordt samengesteld na het verstrijken van de oproep op basis van de ingediende aanvragen.
 • De raad van bestuur van FWO en NSFC nemen de finale beslissing tot toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Bij vragen over het aanvraagsjabloon of de procedure: Voor de onderzoeker

Bij technische problemen met het e-loket: FWOhelpdesk@fwo.be

Voorbeeld aanvraagformulier

Specifieke ondersteunende documenten