Skip to content
Login E-loket

Weave - FWO als Lead Agency

In samenwerking met diverse Europese onderzoeksfinancierders ondersteunt Weave Vlaamse onderzoekers in het opzetten van volwaardige bi- of trilaterale onderzoeksprojecten

Status

Bekendmaking resultaten

Doel

Weave is een bottom-up cross-Europees initiatief opgezet door Europese onderzoeksfinancierders – en ingebed in Science Europe – om excellente gezamenlijke Europese onderzoeksprojecten te ondersteunen over de nationale en regionale grenzen heen. Gebaseerd op het Lead Agency Principe, zorgt Weave voor een vereenvoudiging van de indienings- en selectieprocedure van gezamenlijke projectvoorstellen: een Europees team van onderzoekers uit twee tot drie Europese landen of regio’s die het Weave initiatief hebben ondertekend, dient hun gezamenlijke projectaanvraag in bij slechts één financierder (Lead Agency) die verantwoordelijk is voor de verdere administratieve afhandeling en wetenschappelijke evaluatie. Elke betrokken financierder staat uiteindelijk in voor de financiering van de eigen onderzoekers (d.i. onderzoekers die ontvankelijk zijn voor financiering bij deze financierder). Aangezien Weave zowel bilaterale als trilaterale wetenschappelijke samenwerking binnen Europa zal mogelijk maken, draagt het ook bij tot de realisatie van de European Research Area (ERA).

Meer details over de financierders die instapten in het Weave initiatief alsook over het opzet, de procedure, ... kunnen teruggevonden worden op deze Weave website. Het Weave initiatief wordt de komende jaren progressief uitgerold met mogelijke officiële toetreding van nieuwe Weave financierders zodat de ontvankelijke samenwerkingscombinaties een dynamisch gegeven zijn.

Indiening van de gezamenlijke projectaanvraag bij het FWO (FWO als Lead Agency)

In het kader van het Weave initiatief heeft het FWO een bilateraal akkoord met volgende partners:

Concreet betekent dit dat onderzoekers ontvankelijk bij het FWO een gezamenlijk bilateraal of trilateraal project kunnen indienen bij het FWO met onderzoekers uit Duitsland (DFG), Franstalige Gemeenschap van België (F.R.S.-FNRS), Luxemburg (FNR), Oostenrijk (FWF), Polen (NCN), Slovenië (ARIS), Zweden (Formas) en/of Zwitserland (SNSF).

Belangrijke data

 • 15 januari 2024: oproep open
 • Maart 2024: interne deadlines (contacteer tijdig de verantwoordelijke dienst van de onthaalinstelling voor de overdracht van de aanvraag tussen promotor-woordvoerder en onthaalinstelling)
 • 2 april 2024 om 17 u.: oproep gesloten (uiterste indiendatum via FWO e-loket door de hoofdonthaalinstelling)
 • 9 - 20 september 2024: rebuttal fase (schriftelijk)
  • 20 september 2024 om 23u59: rebuttal fase gesloten (uiterste indiendatum via FWO e-loket door de promotor-woordvoerder)
 • 21 oktober – 15 november 2024: (fysieke) panelvergaderingen
 • 13 december 2024: bekendmaking resultaten
 • 1 januari 2025: start projecten aan Vlaamse zijde
 • Januari 2025: feedback over de aanvraag bezorgd aan de promotor-woordvoerder

Kenmerken

Weave is geen nieuw, afzonderlijk financieringsprogramma. Het maakt gebruik van reeds bestaande financieringskanalen voor fundamenteel onderzoek (met bijhorende tijdslijnen en condities) bij de Weave partners. Het FWO heeft het Weave initiatief in 2021 geïntegreerd in het kanaal van de reguliere FWO onderzoeksprojecten voor fundamenteel onderzoek. Gelieve voor meer gedetailleerde informatie dan ook zeker deze webfiche te consulteren.

 • Projectduur: de vuistregel is, gelijke projectduur aan zowel de Vlaamse als de niet-Vlaamse/buitenlandse zijde(s), en de regels van de Lead Agency inzake projectduur gelden:
 • FWO als Lead Agency: in principe maximaal 4 jaar, minimum 2 jaar.
 • Let wel:
  • Wanneer er Duitse onderzoekers betrokken zijn (via financierder/Partner Agency DFG), is de projectduur maximum 3 jaar, zowel aan Vlaamse als aan niet-Vlaamse/buitenlandse zijde(s).
  • Wanneer er Zweedse onderzoekers betrokken zijn (via financierder/Partner Agency Formas), is de projectduur maximum 3 jaar aan Zweedse zijde. Deze projectduur van max. 3 jaar is echter niet automatisch van toepassing op de andere betrokken partners.
 • Een overzicht van de (maximale) Weave projectduren, is hier terug te vinden.
 • FWO personeel- en werkingsmiddelen: minimum € 50.000 per jaar voor het hele project (alle Vlaamse, federale en niet-Vlaamse instellingen inbegrepen) en maximum € 145.000 per jaar per Vlaamse/federale instelling.
 • FWO uitrusting: maximum € 150.000 per project (alle Vlaamse en federale instellingen inbegrepen).

Profiel en voorwaarden

De modaliteiten (bv. budget) en ontvankelijkheidscriteria van het Vlaamse luik volgen de regelgeving van de junior/senior onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Dit betekent o.a.:

 • Betrokken instellingen (Artikel 7) en (co)promotor(en)(-woordvoerder) (Artikel 10-12) dienen te voldoen aan de voorwaarden weergegeven in het reglement junior/senior projecten fundamenteel onderzoek. Binnen een Weave project is het echter niet mogelijk een niet-Vlaamse instelling anders dan de betrokken Weave partner(s) te betrekken voor maximaal 10% van de totale projectfinanciering.
 • Junior vs. senior projecten op basis van Artikel 10 van het reglement junior/senior projecten fundamenteel onderzoek. Voor de bepaling van het type (junior/senior) dient eveneens rekening te worden gehouden met de wetenschappelijke anciënniteit van de betrokken niet-Vlaamse/buitenlandse Weave (co)promotor(en).
 • Weave projecten tellen mee voor het maximum van 2 onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek waarvoor een onderzoeker per aanvraagronde kan optreden als (co)promotor(-woordvoerder). Ze tellen eveneens mee voor de regel die stelt dat de som van de aangevraagde en lopende onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek op naam van eenzelfde (co)promotor(-woordvoerder) niet groter mag zijn dan twee op startdatum van het nieuw toe te kennen project.
 • Eenzelfde Weave-project mag slechts één keer in eenzelfde budgetjaar worden ingediend. Parallelle indiening van hetzelfde Weave-project bij meerdere financierders voor wie de betrokken onderzoekspartner(s) ontvankelijk is (zijn), is dus niet toegestaan.
 • Aanvragers gaan akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

De modaliteiten (bv. budget) en ontvankelijkheidscriteria van de niet-Vlaamse/buitenlandse partner(s) volgen de regelgeving van de respectievelijke financierder(s) waarbij zij ontvankelijk zijn. Het is echter wel belangrijk dat wanneer het FWO de Lead Agency is, in het aanvraagformulier de volledige details worden ingevuld, ook voor het budget aangevraagd bij de andere financierder(s). Voor meer info zie de specifieke websites van volgende in aanmerking komende financierders:

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

De indiening en evaluatie van dit type gezamenlijk onderzoeksproject volgt de procedure van de junior/senior onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Dit betekent o.a.:

Contact

Mocht je verdere vragen hebben betreffende Weave, kan je steeds mailen naar weave@fwo.be.