Skip to content
Login E-loket

Krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen

Postdoctorale onderzoekers, verbonden aan een niet-Belgische instelling, kunnen met dit reiskrediet hun wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen bekostigen.

Status

Doel

Vlaanderen, een economisch sterke regio met een open en meertalige samenleving. Maar ook een innovatieleider in het hart van Europa met een enorme wetenschappelijke capaciteit. Het FWO beseft dat Vlaanderen deze positie enkel kan behouden wanneer de internationale mobiliteit van onderzoekers voldoende wordt gestimuleerd. Onderzoekers die aan de slag zijn in Vlaanderen, kunnen hiervoor reeds gebruikmaken van de FWO-reiskredieten voor uitgaande mobiliteit.

Met dit nieuwe kanaal, Krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen, breidt het FWO haar portfolio uit met een kanaal voor individuele inkomende mobiliteit waarbij buitenlandse onderzoekers, verbonden aan een niet-Belgische instelling, een krediet kunnen aanvragen voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen. Zo draagt het FWO tegelijkertijd ook bij aan de brain gain en brain circulation teneinde het Vlaamse onderzoek verder te versterken en verder te internationaliseren.

Interessant kanaal voor wie? Onderzoekers in Vlaanderen die een samenwerking wensen op te starten of verder uit te diepen met een collega in het buitenland, en deze collega – met een bepaalde excellente en noodzakelijke expertise – voor een korte periode naar de eigen onderzoeksfaciliteiten willen halen. Centraal staat steeds de vraag “Wat is de (wetenschappelijke) meerwaarde voor Vlaanderen om die bepaalde onderzoeker naar Vlaanderen te halen?”.

Kenmerken

 • Verblijf in Vlaanderen van minimum 1 maand en maximum 3 maanden zonder onderbreking.
 • Krediet omvat (enkel en alleen) voor de begunstigde:
  • Betaling van de eenmalige verplaatsingskosten, heen en terug, plaats van tewerkstelling in het buitenland – België;
   • Sinds 1 januari 2020 heeft het FWO een duurzaam reisbeleid geïmplementeerd in al haar financieringskanalen. Voor meer informatie zie deze website.
  • Forfaitaire dagvergoeding van 66 EUR (of max. 1.650 EUR/maand).
 • Bekendmaking resultaten: via e-mail, aan de aanvrager en de uitnodigende onderzoeker (host) in Vlaanderen.
 • Werkwijze voor het boeken van verplaatsingen voor reiskredieten

Profiel en voorwaarden

 • Een aanvraag voor een krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen kan enkel op officiële en specifieke uitnodiging van een onderzoeker (onderzoeksgroep) in Vlaanderen, d.i. de uitnodigende onderzoeker (host). In het online aanvraagformulier moet deze uitnodiging verplicht worden opgeladen (zie verderop bij ‘Hoe verloopt de aanvraagprocedure?’).
 • Er zijn geen nationaliteitsrestricties, zolang wordt voldaan aan alle criteria zoals vastgelegd in het reglement. Weliswaar, in het kader van FWO’s beleid rond goede praktijken in internationale samenwerking: neem contact op met de dienst onderzoekscoördinatie (of equivalent) van de Vlaamse onthaalinstelling – alvorens de aanvraag voor te bereiden – om meer informatie te verkrijgen over de specifieke modaliteiten inzake sommige partners.
 • De aanvrager van een krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen:
  • Is in het bezit van een diploma van doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat hiermee als gelijkwaardig wordt erkend (zie reglement voor uitgebreide informatie);
  • Heeft tijdens de volledige duur van het wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen een bezoldigde aanstelling van minimaal 50% (salaris of beurs met minimale aanstelling van 50%) aan een niet-Belgische onderzoeksinstelling. In geen geval mag de aanvrager een bezoldigde aanstelling – ongeacht het % van deze aanstelling – hebben aan een universiteit of onderzoeksinstelling in België.
  • Heeft reeds minstens één peer-reviewed publicatie.
  • Per persoon en per burgerlijk jaar kan slechts één krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen toegekend worden.
  • Moet verplicht een account aanmaken (en/of updaten) op het FWO e-loket. Het is belangrijk dat de gegevens in dit profiel up-to-date zijn, onder andere voor de uitbetaling van de FWO-financiering in geval van toekenning.
 • De uitnodigende onderzoeker (host):
  • Is aangesteld aan:
   • Een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
   • Een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling (exclusief hogescholen), of aan
   • Een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
   • Een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.
  • Dient over minimum één van de aanstellingen te beschikken of respectievelijk houder te zijn van een onderzoeksmandaat zoals omschreven in artikel 10 van het reglement van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen tot regeling van onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Een equivalente aanstelling (met doctoraat) van minimaal 50% aan de niet-universitaire instellingen hierboven vermeld, is ook toegelaten.
  • Per uitnodigende onderzoeker (host) kan per burgerlijk jaar slechts één onderzoeker onthaald worden via een krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Indiening: door de kandidaat (aanvrager) zelf, online (via FWO e-loket) in het Engels, ten laatste 3 maanden vóór afreis. Bij een correcte indiening, ontvangt de kandidaat (aanvrager) onmiddellijk een bevestiging per e-mail. Indien dit niet het geval is, dient u contact op te nemen via interprog@fwo.be . De uitnodigende onderzoeker (host) zal via een notificatiemail op de hoogte worden gebracht van de indiening.
  • Let wel: de uitnodigende onderzoeker (host) moet de eigen onthaalinstelling informeren over de ingediende aanvraag (het geplande inkomende verblijf).
 • Volgende documenten moeten verplicht in het online aanvraagformulier worden opgeladen (in de daartoe voorziene secties):
  • Een korte wetenschappelijke CV;
  • Een brief van de eigen instelling (werkgever) van de kandidaat (aanvrager) waarin wordt bevestigd dat de kandidaat voldoet aan artikel 2 §2 van het reglement;
  • Een uitnodigingsbrief, ondertekend door de uitnodigende onderzoeker (host), waarin men duidelijk de exacte periode en noodzaak van het geplande wetenschappelijk verblijf motiveert alsook de wetenschappelijke meerwaarde voor de onderzoeksgroep in Vlaanderen uiteenzet.

Let op: Het ontbreken van (een van) deze bovenstaande documenten, leidt onmiddellijk tot onontvankelijkheid van de aanvraag.

 • Aanvragen voor een krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen worden voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC). Om te weten wanneer uw aanvraag geëvalueerd zal worden en het resultaat gecommuniceerd zal worden, raadpleeg deze kalender.
  • Gelieve er rekening mee te houden dat de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) niet samenkomt in augustus.
 • Advies-, selectie- en evaluatiecriteria: Hier lees je alle advies, selectie- en evaluatiecriteria voor het aanvragen van een ‘Krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen’ bij het FWO.
 • In geval van toekenning: de begunstigde is zelf verantwoordelijk om te voldoen aan alle wettelijke van kracht zijnde verplichtingen inzake een verblijf in België.

Een aanvraag indienen

Je dient je aanvraag ten laatste 3 maanden vóór afreis in het Engels online in via het FWO E-loket.