Skip to content
Login E-loket

Ik heb een project fundamenteel onderzoek

inclusief Weave, Lead Agency projecten, Kom op tegen Kanker, JEZ! en bilaterale extra-Europese onderzoeksprojecten

Informatie

Het programma project fundamenteel onderzoek (junior en senior) heeft tot doel het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Voorstellen worden ingediend op initiatief van de onderzoekers in alle wetenschappelijke disciplines. Deze webpagina heeft als doel de belangrijkste praktische en administratieve informatie te bundelen ten behoeve van de begunstigden van een projectsubsidie. Onderstaande informatie is ook van toepassing op de onderzoeksprojecten die het FWO steunt in het kader van Kom op tegen Kanker en Rode Neuzen.

Contract

De overeenkomst wordt opgesteld volgens het reglement van de onderzoeksprojecten van het FWO. Na toekenning ontvangen de promotor-woordvoerder en de vertegenwoordigers van de betrokken onthaalinstellingen van ons een e-mail met daarin een link naar de overeenkomst. Via deze link kunnen ze samen met de secretaris-generaal van het FWO het document digitaal ondertekenen. In tegenstelling tot de voorbije jaren, zal de overeenkomst dus niet voorgelegd worden door de dienst onderzoekscoördinatie van de hoofdonthaalinstelling. Het FWO-reglement project fundamenteel onderzoek en het algemeen reglement van het FWO maken deel uit van deze overeenkomst.

De toegekende toelage is beschikbaar per 1 januari volgend op het jaar waarin het project werd toegekend. De toegekende middelen kunnen gedurende de hele toegekende projectperiode (standaard 4 jaar) worden aangewend. Het FWO voorziet in een bijkomende uitloopperiode van 2 jaar. De subsidie is gegarandeerd en mits blijvend voldaan wordt aan de reglementering van het FWO.

Samenwerkingsovereenkomst

Reglementair is voorzien dat voor elk project dat een samenwerking behelst met een niet-Vlaamse partner, u het FWO binnen een periode van 9 maanden na de startdatum van het project (dus vóór 1 oktober van het kalenderjaar na toekenning) een samenwerkingsovereenkomst dient te bezorgen dat door alle betrokken partijen ondertekend is. De ontvangst van deze samenwerkingsovereenkomst door het FWO is noodzakelijk voor de verdere uitbetaling van de subsidie. De concrete administratieve weg die hier gevolgd wordt, verloopt volgens de interne procedure van de hoofdonthaalinstelling van de promotor-woordvoerder. Contacteer daartoe uw dienst onderzoekscoördinatie.

Het sjabloon voor een samenwerkingsovereenkomst die wordt gebruikt door universiteiten en door de meeste onderzoeksorganisaties is beschikbaar op de website. Contacteer voor bijkomende vragen uw dienst onderzoekscoördinatie.

Verslaggeving

Informatie over het FWO-verslaggevingsbeleid vindt u op deze pagina.

Interim verslag

Voor de in uitvoering zijnde projecten fundamenteel onderzoek dient de promotor-woordvoerder tweeënhalf jaar (met name voor 1 juli) na de officiële startdatum van de overeenkomst aan het FWO een wetenschappelijk verslag voor te leggen waarin de vorderingsstaat van het onderzoek evenals het nog uit te voeren gedeelte van het project wordt aangegeven. Bij dit verslag hoort ook een lijst van de eventuele wetenschappelijke publicaties en de vermelding van andere realisaties die resulteerden uit het desbetreffende project. Het sjabloon voor dit verslag is beschikbaar in het e-loket vanaf de start van de overeenkomst.

Ex post verslag

Voor de volledig afgewerkte projecten dient de promotor-woordvoerder anderhalf jaar (met name voor 1 juli) na het verstrijken van de overeenkomst aan het FWO een ex post verslag voor te leggen over de wetenschappelijke activiteiten waaraan de lijst van publicaties en de vermelding van andere realisaties met betrekking tot het project moet worden toegevoegd. Het sjabloon voor dit verslag zal reeds de informatie uit het interim verslag bevatten en wordt beschikbaar na evaluatie van het interim verslag.

Registratie van onderzoeksresultaten in FRIS

Alle informatie over onderzoeksresultaten die voortkomen uit het onderzoeksproject dienen aangeleverd te worden aan de Flanders Research Information Space (FRIS). Iedere Vlaamse begunstigde betrokken bij het project is verantwoordelijk voor het tijdig ingeven van de correcte en volledige informatie over de onderzoeksresultaten in de informatiesystemen van diens respectievelijke instelling(en), vanwaaruit deze wordt doorgestuurd naar FRIS (zie ook onze webpagina over onderzoeksresultaten). Gepeerreviewde tijdschriftpublicaties (A1-publicaties) zullen automatisch toegevoegd worden aan het verslag en uitsluitend op basis van de informatie die in FRIS aanwezig is.

Afwijkingen van de initiële overeenkomst

Wijzigingen van het onderzoeksproject of van de voorziene uitgaven moeten vooraf worden goedgekeurd door het FWO. Wijzigingen tussen de personeelscategorieën die kunnen aangeworven worden op een project en tussen personeel en werking kan je doorvoeren zonder toestemming van het FWO, zolang ze het voorziene budget niet overschrijden. Aankopen onder de budgetcategorie ‘uitrusting’ die niet voorzien waren in de goedgekeurde aanvraag zijn niet toegestaan, behalve als het gaat om de aankoop van andere uitrusting binnen de twee eerste jaren van het project waarvoor een grondige wetenschappelijke motivatie wordt gegeven en waarmee het expertpanel akkoord gaat. Verschuivingen tussen de budgetcategorieën ‘personeel en werking’ enerzijds en ‘uitrusting’ anderzijds zijn nooit toegestaan. Je kan dit melden via het domeinadres waarop uw vraag betrekking heeft. Voorstellen tot fundamentele veranderingen worden eerst onderzocht zoals bij een nieuwe onderzoeksaanvraag. Als het FWO zich akkoord verklaart met de fundamentele verandering wordt die opgenomen in de overeenkomst. Overeenkomst worden niet verlengd.

Data Management Plan

Binnen 6 maanden na de officiële start van uw project dient u een data management plan (DMP) op te stellen. Dit DMP dient de promotor-woordvoerder in bij de dienst onderzoekscoördinatie van de hoofdonthaalinstelling. Aan het FWO dient u dit niet te bezorgen.

Bij het einde van het project moet de finale versie van het DMP toegevoegd worden aan het eindverslag van het project; via het e-loket-van de promotor-woordvoerder. Dit DMP kan uiteraard aangepast zijn sinds de opmaak van de eerste versie ervan. Het DMP is een element in de eindbeoordeling van het project door het bevoegde expert panel.

Er is een standaard sjabloon (zie onze webpagina DMP) voor het opstellen van een DMP, dat door alle instellingen aangewend wordt en dat ook u dient te gebruiken. De finale versie van het DMP kan gecreëerd worden in de online planning tool DMP online en via deze tool als PDF geëxporteerd worden om toe te voegen aan het eindverslag.

Ethische vragenlijst en goedkeuring

In het aanvraagformulier voor uw project heeft u ook een vragenlijst over de ethische aspecten ingevuld. Indien u een vraag met asterisk bevestigend heeft beantwoord, geldt een wettelijke verplichting om de ethische goedkeuring te verkrijgen van de bevoegde ethische commissie aan uw hoofdonthaalinstelling alvorens met de betreffende onderzoeksactiviteiten wordt gestart. Voor andere vragen kunnen er institutionele verplichtingen gelden en/of wordt van u verwacht na te denken over ethische aspecten die verband kunnen houden met het onderwerp, de aanpak van het onderzoek en/of de gevolgen van het resultaat, en zo nodig passende voorzorgsmaatregelen te nemen.

Raadpleeg de Richtlijnen voor de ethische vragenlijst van het FWO voor hulp en achtergrondinformatie over de ethische vragenlijst.

De vereiste ethische goedkeuring dient u te bekomen voor u begint met het werkpakket waarop het betrekking heeft. Voor projectvoorstellen die tot doel hebben experimenten uit te voeren op niet-menselijke primaten diende u reeds in het bezit te zijn van een goedkeuring van de verantwoordelijke ethische commissie op het ogenblik dat de aanvraag ter beoordeling bij het FWO voorlag.

De promotor-woordvoerder dient de attesten van de ethische commissie in bij de onderzoekscoördinatie van de hoofdonthaalstelling, die ze bewaart en waar het FWO ze indien nodig kan opvragen. Zie voor meer informatie onze webpagina onderzoeksethiek.

Varia

Vermelding financieringsbron

FWO dient als subsidieverstrekker vermeld te worden bij publicaties of andere relevante communicatie rond uw project(resultaten).

Open access

Houders van een fundamenteel onderzoeksproject van het FWO zijn verplicht om hun publicaties, die geheel of gedeeltelijk tot stand zijn gekomen met FWO-middelen, ten laatste één jaar na publicatie minimaal te deponeren in een publieke “Open Access” databank. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website https://www.fwo.be/nl/het-fwo/onderzoeksbeleid/open-access/.

Transparante klinische studies

Indien uw project een klinische studie omvat, dan is het vooraleer de studie van start gaat verplicht om deze studie te registreren in een publieke klinische databank (bv. https://www.clinicaltrials.gov) (zie artikel 4 §2 van het Algemeen reglement van het FWO). In deze context wordt onder een klinische studie verstaan: elk onderzoek dat prospectief menselijke deelnemers of groepen van mensen toewijst aan één of meer gezondheids-gerelateerde interventies teneinde de effecten op gezondheidsparameters te evalueren. Klinische studies omvatten dus experimentele interventies, zoals, maar niet beperkt tot, geneesmiddelen, cellen en andere biologische producten, chirurgische ingrepen, radiologische procedures, apparaten, gedragsbehandelingen, veranderingen in het zorgproces, preventieve zorg, enz. Deze definitie omvat fase I tot fase IV klinische proeven.

Wanneer de eerste patiënt in de studie wordt geïncludeerd, dient het FWO (via tbm@fwo.be) geïnformeerd te worden over de startdatum van de studie (first patiënt in) en het registratienummer van de klinische studie. De gegevens in het publieke register moeten tijdens de duur van het onderzoek up-to-date worden gehouden en binnen het jaar na voltooiing van het onderzoek (zes maanden voor pediatrische onderzoeken) moet dezelfde database aangevuld worden met het volledige beschrijvende klinische studieprotocol en samengevatte onderzoeksresultaten, ongeacht of de resultaten van de klinische studie negatief, niet-overtuigend of positief waren. Voor meer achtergrond informatie, zie Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen - Onderzoeksethiek (fwo.be)/ Aandachtspunten/1. Transparante klinische studies.

Wetenschappelijke integriteit

Ontvangers van FWO-middelen engageren zich tot wetenschappelijke integriteit m.b.t. de onderzoekspraktijk en -uitkomst. Zie Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen - Wetenschappelijke integriteit (fwo.be)

Vacatures

Met het oog op de selectie van de beste kandidaten in internationaal perspectief, vragen we om voor het onderzoek dat het FWO steunt vacatureberichten te publiceren op de Euraxess website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/euraxess/. Vacatures gekoppeld aan onderzoeksprojecten kunnen aanvullend ook bekend worden gemaakt via de FWO-website. U kan het vacaturebericht aan het FWO bezorgen via communicatie@fwo.be.

Reglement en andere nuttige documentatie

Voorbehoud over geldige regelgeving

Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen de verschillende informatiebronnen gelden steeds de Nederlandstalige versies van de reglementen als verbindend.