Skip to content
Login E-loket

Bilaterale Onderzoeksprojecten Zuid-Afrika

In samenwerking met het Zuid-Afrikaanse NRF ondersteunt het FWO 3-jarige gezamenlijke onderzoeksprojecten tussen onderzoekers uit Vlaanderen en Zuid-Afrika.

Status

Duur

In samenwerking met

Bekendmaking resultaten

Doel

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Deze projecten gaan verder dan de klassieke mobiliteitsakkoorden, want ook personeels- en werkingsmiddelen alsook uitrusting kunnen gefinancierd worden.

Eén van de geselecteerde landen is Zuid-Afrika. Het FWO bereikte een overeenkomst met het Zuid-Afrikaanse National Research Foundation (NRF) voor het financieren van nieuwe onderzoeksprojecten in fundamenteel onderzoek en dit in alle disciplines.

In tegenstelling tot de reguliere onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek wordt er hier niet gewerkt met junior en senior onderzoeksprojecten en is het niet mogelijk 10% van het bij FWO aangevraagde budget in te zetten voor niet-Vlaamse universiteiten.

Kenmerken

 • Gezamenlijk onderzoeksproject met partner(s) uit Zuid-Afrika. Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en werkplan.
 • Fundamenteel onderzoek in alle disciplines
 • Looptijd projecten: 3 jaar
 • Personeels- en werkingskosten aangevraagd bij FWO: minimaal € 45.000 en maximaal € 85.000 per jaar per project. Als je wenst gebruik te maken van core facilities bij de uitvoering van jouw project, zorg dan dat de vergoeding daarvoor correct begroot wordt onder de kostencategorie ‘werking’.
 • Uitrusting/‘matching funding’ aangevraagd bij FWO: maximum € 150.000 per project
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: december 2023
 • Start projecten: 1 januari 2024

Profiel en voorwaarden

 • Samenwerking met partners uit Zuid-Afrika heeft een toegevoegde waarde voor het project.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7) en dit onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12).
 • In het kader van deze oproep met NRF kan je slechts 1 maal optreden als promotor(-woordvoerder) of co-promotor.
 • Aan (co-)promotor(en)(-woordvoerder) kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • Projecten in het kader van deze samenwerking staan los van de reguliere projectcompetitie en:
  • tellen bijgevolg niet mee voor het maximum van twee projecten per aanvraagronde waarvoor u mag optreden als (co-)promotor(-woordvoerder);
  • worden niet in rekening gebracht in het maximum van twee aangevraagde/lopende projecten op de startdatum van het nieuw toe te kennen project.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees grondig de richtlijnen voor aanvragers.
 • Jullie gezamenlijke aanvraag wordt vóór het verstrijken van de deadline zowel ingediend bij FWO (via het online aanvraagformulier in je FWO E-loket) als NRF volgens de daar geldende modaliteiten. Iedere digitale FWO-indiening wordt gevolgd door een automatische bevestigingsmail. Indien u deze niet ontving, gelieve na te gaan of u de aanvraag wel degelijk indiende.
 • Elke (co-)promotor(-woordvoerder) van zowel het Vlaamse als Zuid-Afrikaanse onderzoeksteam:
  • moet beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties. Opgelet: het registreren van uw E-loket profiel (login/paswoord) kan tot 24 uur in beslag nemen. Wij raden u aan tijdig een profiel aan te maken;
  • dient via de Vlaamse promotor-woordvoerder een CV toe te voegen aan de FWO-aanvraag. Gelieve daarvoor het standaardsjabloon te gebruiken dat je in het formulier vindt.
 • Je aanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en NRF checken of de aanvraag aan de formele vereisten van het respectievelijk agentschap voldoet.
 • In eerste instantie sturen zowel FWO als NRF de bij hen ingediende aanvraag uit voor internationale peer review volgens de bij ieder agentschap geldende peer review modaliteiten. Meer informatie over de FWO-modaliteiten kan worden teruggevonden in het FWO-reglement interne en externe peer review.
 • Vervolgens maakt een ad hoc gemeenschappelijk selectiecomité, interdisciplinair samengesteld uit Vlaamse en Zuid-Afrikaanse experten, een finale rangschikking.
 • De raad van bestuur van FWO en NRF beslissen over je toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

Reglementen

Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.