Skip to content
Login E-loket

Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap

Deze middelen ondersteunen onderzoekers bij het opzetten en de coördinatie van wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen.

Status

Duur

Bekendmaking resultaten

Doel

Dit krediet steunt onderzoekers bij de coördinatie van wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen (WOGs). Dit zijn internationale netwerken van onderzoekers, die de nationale en internationale samenwerking bevorderen.

Deze virtuele onderzoeksgroepen komen tot stand met behulp van een efficiënte coördinatie en een intensieve samenwerking op (inter)nationaal niveau. Ze verhinderen dubbel gebruik en bieden onderzoekers meer ontplooiingskansen. Een WOG plaatst het onderzoek van individuele en complementaire onderzoekseenheden in een ruimer kader.

Belangrijke data

 • 26 april 2024: openen oproep
 • 02 september 2024 om 17u00: uiterste indiendatum via interprog@fwo.be
 • November 2024: Evaluatie door Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP)
 • December 2024: bekendmaking resultaten
 • 01 januari 2025: start wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap

Kenmerken

 • Looptijd projecten: 5 jaar, eventueel verlengbaar.
 • Jaarlijkse werkingstoelage: maximum 12.000 EUR.
 • De niet aangewende sommen vallen daarna terug aan het FWO.
 • De financiering heeft uitsluitend betrekking op:
  • het organiseren van gastcolleges, symposia en wetenschappelijke samenwerkingsverblijven;
  • verplaatsings- en verblijfskosten van buitenlanders;
  • honoraria van gevestigde onderzoekers buiten de Vlaamse Gemeenschap;
  • het dekken van verplaatsings- en verblijfskosten van onderzoekers die verbonden zijn aan de Vlaamse onderzoeksgroepen van de WOG en die belast zijn met een informatieopdracht in buitenlandse onderzoeksgroepen;
  • secretariaatskosten voor het organiseren van gastcolleges, beperkte symposia, workshops en coördinatievergaderingen.
 • Andere uitgaven kunnen eventueel vergoed worden, mits het FWO hier vooraf toestemming voor gaf.
 • Deelname van junior onderzoeksgroepen en een genderevenwicht worden aangemoedigd.

Profiel en voorwaarden

 • Een WOG bestaat minstens uit:
  • drie onderzoeksgroepen van ten minste twee ontvankelijke onthaalinstellingen uit de Vlaamse Gemeenschap (zie reglement artikel 2);
  • twee onderzoeksgroepen uit onderzoeksinstellingen uit de Franse Gemeenschap en/of uit het buitenland.
 • Indien gewenst kunnen daarnaast ook onderzoeksgroepen uit andere organisaties dan onderzoeksinstellingen aan de WOG worden toegevoegd in zoverre er (strategisch) basisonderzoek kan worden verricht en op voorwaarde dat hun deelname een meerwaarde is voor de WOG.

 • Eén van de Vlaamse onderzoeksgroepen treedt op als kerngroep en geniet internationale erkenning (kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek).
 • Een onderzoeksgroep kan slechts als kerngroep fungeren voor één lopende WOG. 
 • Bij elke aanvraagronde kan een onderzoeksgroep slechts één maal als kerngroep een aanvraag indienen.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Selectie- en evaluatiecriteria

Raadpleeg alle selectie- en evaluatiecriteria voor het aanvragen van een krediet voor een wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap (WOG).

Opportuniteit voor top-up financiering wanneer Welshe onderzoeksgroep(en) betrokken is (zijn): Wanneer minimum één Welshe onderzoeksgroep van een universiteit uit Wales deel uitmaakt van de WOG, komt (komen) de betrokken Welshe onderzoeksgroep(en) in aanmerking voor een financiële top-up bij Universities Wales. Deze top-up dient via het FWO WOG-aanvraagformulier aangevraagd te worden. Voor meer informatie hieromtrent zie de volgende richtlijnen.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Aanvragen moeten met het daartoe bestemde aanvraagformulier (zie onder ‘Reglementen en downloads’) per e-mail worden ingediend via interprog@fwo.be uiterlijk op 01 september (17u00) die het aanvangsjaar voorafgaat. Aangezien 01 september 2024 op een zondag valt, wordt de 2024 deadline 02 september 2024 (17h00)
 • Het Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP)zal de nieuwe WOG-aanvragen evalueren en advies uitbrengen aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over de toekenningen.

Vaak gestelde vragen

Mag de aanvrager (kerngroep) uit een hogeschool komen?

Neen, maar het is wel mogelijk om één van de deelnemende onderzoeksgroepen binnen een Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap te zijn.

Kan men na afloop van een WOG nog kosten declareren?

Ja, dat kan nog tot 2 jaar na de officiële einddatum van de WOG.

Wanneer dien ik een verlenging van een WOG aan te vragen?

Tegen 1 september van het vijfde jaar, samen met het syntheseverslag van de lopende WOG.