Indiening van de gezamenlijke projectaanvraag bij een andere financierder dan het FWO (FWO als Partner Agency)

In het kader van het Weave initiatief heeft het FWO een bilateraal akkoord met volgende landen:

Dit betekent concreet dat onderzoekers ontvankelijk bij het FWO samen met hun buitenlandse partner (ontvankelijk bij één van de voorgenoemde financierders) een bilateraal onderzoeksproject kunnen indienen bij de buitenlandse financierder waarbij de buitenlandse partner ontvankelijk is. Deze financierder zal optreden als Lead Agency en dus instaan voor de volledige administratieve afwikkeling en de wetenschappelijke evaluatie.

Bovendien is het - indien gewenst- mogelijk om het project uit te breiden naar een trilateraal project omdat alle bovenstaande financierders ook bilaterale akkoorden hebben afgesloten met andere Weave partners. Hierdoor zijn deze trilaterale projecten (combinaties) mogelijk.

Meer informatie over welke Europese samenwerkingen er op dit moment mogelijk zijn binnen Weave kan teruggevonden worden op deze interactieve kaart.

Kenmerken?

Weave is geen nieuw, afzonderlijk financieringsprogramma. Het maakt gebruik van reeds bestaande financieringskanalen voor fundamenteel onderzoek (met bijhorende tijdslijnen en condities) bij de Lead Agency. Meer informatie over deze programma’s kan, voor de financierders waarmee het FWO een bilateraal akkoord heeft, gevonden worden op volgende websites:

Meer informatie over de tijdslijn, condities, procedure, ... van elke van deze financierders kan eveneens teruggevonden worden op deze interactieve kaart.

Profiel en voorwaarden?

De modaliteiten (bv. budget) en ontvankelijkheidscriteria van het Vlaamse luik volgen de regelgeving van de junior/senior onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Dit betekent o.a.:

 • FWO personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000 per jaar, voor projectpartners is ook een budget van € 0 of € 20.000 per jaar mogelijk.
 • FWO uitrusting: maximum € 150.000 per project.
 • Betrokken instellingen (Artikel 7) en (co-)promotor(en) (Artikel 10-12) dienen te voldoen aan de voorwaarden weergegeven in het reglement junior/senior onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Binnen een Weave project is het echter niet mogelijk een niet-Vlaamse instelling anders dan de betrokken buitenlandse Weave partner(s) te betrekken voor maximaal 10% van de totale projectfinanciering.
 • Weave projecten tellen mee voor het maximum van 2 projecten waarvoor u per aanvraagronde kan optreden als (co-)promotor(-woordvoerder). Ze tellen eveneens mee voor de regel die stelt dat de som van de aangevraagde en lopende onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek op naam van eenzelfde (co-)promotor(-woordvoerder) niet groter mag zijn dan twee op startdatum van het nieuw toe te kennen project.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • De aanvraag dient integraal ingediend te worden volgens de procedure (incl. deadline) van kracht bij de relevante buitenlandse financierder (Lead Agency).
  Let op: naast deze indiening:
  • dient er door de Vlaamse promotor-woordvoerder nog een administratieve indiening te gebeuren bij het FWO via E-loket, gebruik makend van het specifieke aanvraagformulier ‘Research project WEAVE (FWO acts as Partner Agency)’ en dit uiterlijk 7 werkdagen na het verstrijken van de deadline gehanteerd door de buitenlandse financierder (Lead Agency) waarbij het volledige onderzoeksvoorstel werd ingediend. Onafhankelijk van de deadline bij de Lead Agency, zal het FWO geen administratieve indieningen na 11 mei 2021 toelaten.
  • Hoewel sommige financierders waarmee het FWO een bilateraal akkoord heeft, in principe met een systeem van continue indiening werken, hebben ze voor Weave-projecten waar er een Vlaamse partner bij betrokken is, toch een deadline vastgelegd:
   • ARRS Slovenië: deadline nog niet gekend (najaar 2021)
   • FNR Luxemburg: 21 april 2021
   • FWF Oostenrijk: 16 april 2021
   • SNSF Zwitserland: 1 april 2021 (deadline van 1 oktober 2021 bij SNSF staat niet open voor Zwitsers-Vlaamse projecten)
  • dient iedere Vlaamse (co-)promotor(-woordvoerder) te beschikken over een FWO E-loket profiel met een met o.a. een actuele weergave van zijn/haar functies/carrière.
 • Het FWO en de betrokken buitenlandse financierder(s) controleren de ontvankelijkheid van de aanvraag.
 • De volledige evaluatie wordt uitgevoerd door de financierder waar het onderzoeksvoorstel werd ingediend (Lead Agency) volgens de daar geldende principes. Positief geëvalueerde aanvragen worden door de Lead Agency voorgelegd aan het FWO en eventueel andere betrokken financierders ter ratificatie.
 • De raden van bestuur van al de betrokken financierders doen de finale ratificatie. Het FWO betaalt het Vlaamse luik van positief geëvalueerde aanvragen, voorgesteld door de Lead Agency.

Reglementen en downloads

Mocht je verdere vragen hebben betreffende Weave, mail naar weave@fwo.be