Skip to content
Login E-loket

Aspirant strategisch basisonderzoek

Geeft junior wetenschappers de kans om een eigen uitdagend en vernieuwend doctoraatsproject uit te voeren dat op langere termijn kan leiden tot innovatieve toepassingen met economische toegevoegde waarde.

Status

Duur

Bekendmaking resultaten

Doel

Het aspirantenmandaat strategisch basisonderzoek geeft een junior wetenschapper de kans om een eigen uitdagend en vernieuwend doctoraatsproject uit te voeren dat op langere termijn kan leiden tot innovatieve toepassingen met economische toegevoegde waarde.

Nieuw vanaf oproep 2024: studienarratief

De aanvraagformulieren geven vanaf de oproep 2024 meer aandacht aan een kwalitatieve omschrijving van het afgelegde studietraject. Aanvragers dienen in de daartoe voorziene rubriek te onderbouwen, op basis van hun studietraject, waarom zij een excellente kandidaat zijn om via hun voorgestelde doctoraatsproject aan baanbrekend onderzoek te doen. De aanvragers kunnen hiertoe bijvoorbeeld verwijzen naar studieresultaten, prijzen, diploma’s of specifieke cursussen. Deze kwalitatieve benadering moet een ruimere beoordeling van de kandidaat mogelijk maken dan louter op basis van studieresultaten of percentielen.

Data

 • 7 december 2023: oproep open
 • 1 maart 2024 om 17u CET: oproep gesloten (uiterste indiendatum)
 • 27 mei - 12 juni 2024: online preselectievergaderingen
 • 13 juni 2024: uitnodiging interviews
 • 28 augustus - 27 september 2024: (fysieke) interviews
 • 4 oktober 2024: bekendmaking resultaten
 • 1 november 2024: start mandaat

Kenmerken

Voor het financieren van bijkomende aspirantenmandaten strategisch basisonderzoek werkt het FWO samen met Plantentuin MeiseINBOVITO en het Waterbouwkundig Laboratorium. Vanaf 2024 is er geen oproep meer voor een Frank De Winne aspirantenmandaat.

 • Duur van het mandaat: 4 jaar
 • Beursbedrag (0 jaar anciënniteit): € 2.460 / maand (index 2.0399 van 1/12/2023)
 • Werkingstoelage € 3.720 / jaar

Ontvankelijkheid

 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap.
 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland.
 • Heb je een studiebewijs uitgereikt buiten de EER en Zwitserland dan kan je jouw diploma gelijkwaardig aan het niveau Vlaamse master laten verklaren door NARIC OF (nieuw) bezorg je het FWO ten laatste op 15 september voor de start van jouw mandaat een verklaring waarin het bestuur van jouw universiteit bevestigt dat je wordt toegestaan om een doctoraatsproefschrift voor te bereiden. Dit geldt ook voor diploma's uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk.
 • Je dient je masterdiploma of gelijkwaardig diploma ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum van de oproep behaald te hebben.
 • Je beschikt bij de uiterste indiendatum over maximum 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.
 • Je kan maximum twee keer postuleren voor een aspirantenmandaat.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je gaat akkoord met de clausule wetenschappelijke integriteit.

Meer details over de ontvankelijkheidscriteria kan je vinden in het reglement aspirant strategisch basisonderzoek.

Procedure

 • Je zoekt een promotor aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, die jou als doctorandus wil begeleiden.
 • Je dient je aanvraag online in via ons e-loket. Je kiest hierbij het expertpanel dat je aanvraag zal evalueren. Je vindt de lijst en de leden van de expertpanels voor de mandaten strategisch basisonderzoek hier.
 • Het FWO brengt je promotor (en eventuele copromotor) op de hoogte van je aanvraag en verzoekt je promotor een aanbevelingsbrief in te dienen.
 • Het gekozen expertpanel evalueert je aanvraag en nodigt je, na afloop van de preselectiefase, eventueel uit voor de interviewfase.
 • Ben je uitgenodigd voor de interviews, dan kom je naar de kantoren van het FWO en verdedig je je aanvraag voor het gekozen expertpanel. Je vindt richtlijnen voor het interview hier terug.
 • De raad van bestuur neemt de finale beslissing over de selectie op basis van het advies van de expertpanels die de aanvragen en de interviews evalueerden. Je krijgt de resultaten via mail en je kan deze na bekendmaking ook terugvinden op de resultatenpagina.

Documenten en toelichtingen

Infosessies:

Het FWO geeft elk jaar bij openen van de oproep infosessies aan de universiteiten met toelichtingen bij het indienen van een aspirantenaanvraag. Een FWO-medewerker licht hierbij de missie van het FWO, de doelstelling van het aspirantenprogramma en de selectie- en evaluatieprocedures toe. Tijdens de infosessie kan je ook vragen stellen over deze onderwerpen. Registreren gebeurt via je universiteit zelf.

Expert panels

De keuze van het expertpanel is erg belangrijk. Het onderwerp van je onderzoeksvoorstel dient immers binnen de scope van het panel te passen, zodat de panelleden ook in staat zijn je aanvraag correct te evalueren. Je toetst je keuze dus best grondig af met je promotor. Het FWO biedt hierrond geen advies.

 • Bekijk grondig de lijst met de panels strategisch basisonderzoek.
 • Indien tijdens de evaluatie het panel in consensus oordeelt dat de aanvraag buiten de scope van het panel valt, dan kan het om die reden worden afgewezen. We benadrukken nogmaals dat de verantwoordelijkheid voor de juiste panelkeuze bij de aanvrager ligt.
 • We publiceren een geüpdatete samenstelling van de panels enkele weken na sluiten van de oproep.

Scoreroosters

Panelleden evalueren je aanvraag in een preselectiefase en tijdens een interview. De panelleden gebruiken hiervoor een scorerooster dat verschilt per fase. We bevelen je aan om bij het schrijven van je aanvraag en in de voorbereiding van je interview de scoreroosters te raadplegen.

Percentielen en studieresultaten

Je dient in je aanvraagformulier het percentiel op te geven van je studieresultaten. Lees hieronder alles over de bepaling van je percentiel.

Tweede as

Bezorg ons je divers onderzoekersprofiel: Het FWO geeft in de aanvraagformulieren ruim aandacht aan diverse onderzoekersprofielen en onderzoeksresultaten. Het geeft hiermee de gelegenheid aan onderzoekers om via een waaier aan wetenschappelijk relevante activiteiten, vaardigheden, ervaringen en verwezenlijkingen de opbouw van hun onderzoeksloopbaan aan te tonen. Dit is conform de internationale evolutie weg van een eenzijdige focus op klassieke outputcriteria (zoals publicaties, bibliometrie, patenten e.d.) en in de richting van een bredere kijk op wat wetenschap kan zijn en bewerkstelligen, met respect voor de specificiteit van elke discipline. De aanvraagformulieren willen de aanvrager dus helpen om die veelzijdigheid te tonen. De evaluatieprocedures zijn hieraan aangepast.

Geef aan wat je onderzoek belemmerde: Het FWO erkent de mogelijke impact van de COVID-19 crisis tot dusver, op de sterkte van je aanvraagdossier en de ambities van je onderzoeksproject. Het raadt hierom aan de specifieke factoren die je aanvraagdossier beïnvloeden expliciet te vermelden in het aanvraagformulier. Dit kan in het invulveld ‘career breaks’, en waar toepasselijk ook in ‘personal statement’, ‘research stays’ en/of in de projectbeschrijving. Het FWO instrueert de panelleden om hiermee rekening te houden in de evaluatie van je aanvraag.

Interview

Je kreeg een mail van het FWO en bent uitgenodigd voor het interview? Je vindt de data voor het interview, de richtlijnen voor het interview en informatie over de interview ruimtes in onderstaande documenten.

Contact

Bij vragen over het aanvraagsjabloon of de procedure: Voor de onderzoeker

Bij technische problemen met het e-loket: FWOhelpdesk@fwo.be