Aspirant strategisch basisonderzoek

Doel

Met een mandaat aspirant strategisch basisonderzoek kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat, en zich zo bekwamen tot strategisch denkende en innovatiegerichte wetenschappers.

Strategisch basisonderzoek in de context van doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in, dat (in geval van succes) op langere termijn kan leiden tot innovatieve toepassingen (producten, processen, diensten) met economische toegevoegde waarde voor specifieke bedrijven, voor een collectief van bedrijven of een sector, of aansluitend bij de Vlaanderen 2025 transitiegebieden (socio-economische voordelen)

Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt FWO samen met Agentschap Plantentuin Meise en INBO (Instituut Natuur- en Bosonderzoek).

NIEUW"Frank De Winne aspirant mandaten". In het kader van het impulsprogramma 'Vlaamse ruimtevaarteconomie' wordt de tweede oproep (6 mandaten) als een specifiek panel geïntegreerd in de reguliere oproep aspirant mandaten strategisch basisonderzoek.

Kenmerken

 • Periode: 2 jaar, eenmaal hernieuwbaar voor 2 jaar
 • Netto maandelijks beursbedrag:  minimum € 2.246,91
 • Forfaitaire werkingstoelage:  € 3.720 per jaar
 • Oproep 2022 gesloten (nieuwe oproep vanaf 7 december 2022)
 • Indiendeadline nieuwe oproep 1 maart 2023 17:00h CET
 • Bekendmaking resultaten (oproep 2022): 7 oktober 2022
 • Start mandaat (oproep 2022):1 november 2022

Profiel en voorwaarden

 • Zie het reglement aspirant strategisch basisonderzoek voor meer details over de ontvankelijkheidsvoorwaarden
 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap.
 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland*.

*Je kan je studiebewijs, uitgereikt buiten de EER en Zwitserland, door NARIC gelijkwaardig aan niveau Vlaamse master laten verklaren. Dit geldt ook voor diploma's uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk.

 • Je dient je masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum van de oproep behaald te hebben.
 • Je beschikt op 1 maart 2022 (uiterste indiendatum) over maximum 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.
 • Je kan maximum twee keer voor een aspirant mandaat postuleren.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • In een notendop:
  • Je vindt een promotor aan een Vlaamse Universiteit die jou als doctorandus wil begeleiden.
  • Je dient je aanvraag in via de online-applicatie (“FWO e-loket”).
  • De promotor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
  • Na de preselectie door het expertpanel krijg je bericht hierover en naargelang je resultaat word je op 13 juni 2022 al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview.
  • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je tussen 5 en 30 september 2022 op interview in het expertpanel. De data van de interviews, per panel, vind je hier. De interviews gaan door in de nieuwe kantoren van het FWO (Leuvenseweg 38, Brussel). Richtlijnen voor het interview vind je hier
  • Op basis van de voorstellen van de expert panels neemt de raad van bestuur de finale beslissing over de selectie. Op 7 oktober 2022 worden de resultaten bekend gemaakt via email en via de resultatenpagina.
  • Je krijgt na de beslissing  feedback over je evaluatie
  • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies (zie hieronder)

Reglementen

Toelichting voor aanvragers

Contact

Algemene toelichting

 • Infosessies oproep 2022

Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies en in deze presentatie. Deze presentatie laat toe om het evaluatie- en selectieproces te begrijpen, en een aanvraag in te dienen die tegemoet komt aan de evaluatiecriteria.

 • Voorbeeld online aanvraagformulier met screenshots (incl. project description template)
 • COVID-19 en je aanvraag
  • Als kandidaat aspirant onderzoeker maak je je mogelijk zorgen over de impact hiervan op de sterkte van je aanvraagdossier en de ambities van je onderzoeksproject. 
  • Daarom raden we aan de specifieke factoren die je aanvraagdossier beïnvloeden expliciet te vermelden in het aanvraagformulier. Dit kan in het invulveld ‘career breaks’, en waar toepasselijk ook in ‘motivation statement’, ‘research stays’ en/of in de projectbeschrijving. Het FWO zal de panelleden expliciet instrueren hiermee rekening te houden bij de beoordeling van je dossier.

Ondersteuning bij opstellen aanvraag

 • NIEUW
  • Het aanvraagformulier is aangepast om ruimere aandacht te schenken aan diverse onderzoekersprofielen en onderzoeksresultaten. Hiermee wil het FWO onderzoekers de gelegenheid te geven om via een waaier aan wetenschappelijk relevante activiteiten, vaardigheden, ervaringen en verwezenlijkingen de opbouw van hun onderzoeksloopbaan aan te tonen. Dit is conform de internationale evolutie weg van een eenzijdige focus op ‘klassieke’ outputcriteria (zoals publicaties, bibliometrie, patenten e.d.) en in de richting van een bredere kijk op wat wetenschap kan zijn en bewerkstelligen, met respect voor de specificiteit van elke discipline. De nieuwe aanvraagformulieren willen de aanvrager dus helpen om die veelzijdigheid te tonen. Ook de evaluatieprocedure is in deze zin aangepast: in de scoreroosters zijn de descriptoren bij de scores aangevuld met de nieuwe elementen in de aanvraag.
  • In de publicatielijsten (e-loket ‘personalia’) zijn de subrubrieken A.1.1. en A.1.2. voor peer reviewed articles tot één rubriek gefuseerd: ‘peer reviewed articles in journals (dus zonder onderscheid Web of Science, VABB-SHW e.a.). A2 gaat over ‘non-peer reviewed articles in journals’. De publicaties die voorheen waren ingegeven in A.1.1. en A.1.2. zijn bij de overgang van het oude naar het nieuwe schema reeds in chronologische volgorde samengevoegd in de nieuwe rubriek A1. Als aanvrager ben je echter zelf verantwoordelijk voor de informatie in de personalia en aanvraagformulieren, kijk dan ook de samengevoegde publicaties in A1 grondig na.
  • In het aanvraagformulier (tab “project”) zijn twee vragen toegevoegd over ‘responsible research and innovation: één over de mate waarin rekening is gehouden met ‘gender and diversity’ bij het onderzoeksopzet en één over het betrekken van maatschappelijke actoren bij het onderzoek. Voor beide vragen kan men het antwoord motiveren en desgevallend aangeven waarom die aspecten niet relevant zouden zijn voor de aanvraag. Ze zijn bedoeld om te sensibiliseren rond deze aspecten van wat als verantwoord onderzoek en innovatie wordt begrepen.
 • Expert panels: maak de juiste keuze
  • Je kiest zelf het expertpanel dat het best past bij jouw aanvraag. Check grondig de lijst SB panels en de (! geüpdated) onderzoekstopics per panel (op onderzoeksmethodologie eerder dan toepassingsdomein, met uitzondering van –NIEUW- bijkomend panel SB Frank De Winne, voor projecten met toepassingspotentieel in de ruimtevaartsector).
  • Indien tijdens de evaluatie het panel in consensus oordeelt dat de aanvraag buiten de scope van het panel valt, dan kan het worden afgewezen voor die reden. Het is belangrijk te beklemtonen dat de verantwoordelijkheid voor de juiste match tussen aanvraag en panel bij de aanvrager ligt!
  • de geüpdatete samenstelling van de panels wordt gepubliceerd enkele weken na sluiten van de oproep) – samenstelling 2021 zie hier)
 • Percentielen (study results)
  Hoe situeren je studieresultaten zich binnen je afstudeergroep? Dit vormt een element van de evaluatie door de panels. Lees alles over hoe ‘jouw’ percentiel hier.

In dienst als FWO Aspirant?

Wat komt er kijken nadat het FWO uw mandaat heeft toegekend? We nemen u hier stapsgewijs mee door de verschillende fases van uw mandaat.