Aspirant strategisch basisonderzoek

Doel

Met een mandaat aspirant strategisch basisonderzoek kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat, en zich zo bekwamen tot strategisch denkende en innovatiegerichte wetenschappers. Strategisch basisonderzoek in de context van doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in, dat (in geval van succes) op langere termijn kan leiden tot innovatieve toepassingen (producten, processen, diensten) met economische toegevoegde waarde voor specifieke bedrijven, voor een collectief van bedrijven of een sector, of aansluitend bij de Vlaanderen 2025 transitiegebieden (socio-economische voordelen)

Voor het financieren van bijkomende mandaten werkt het FWO samen met Plantentuin Meise, INBO, VITO en Waterbouwkundig Laboratorium.

Derde call:  "Frank De Winne aspirant mandaten". In het kader van het impulsprogramma 'Vlaamse ruimtevaarteconomie' wordt de derde en laatste oproep (8 mandaten) als een specifiek panel geïntegreerd in de reguliere oproep aspirant mandaten strategisch basisonderzoek.

Dankzij de steun van de Demoucelle Parkinson Charity wordt in 2023 het FWO – Demoucelle Charity Aspirantenmandaat gelanceerd. Het gaat om een nieuw mandaat voor een jonge beloftevolle onderzoeker met als onderzoeksonderwerp biomedisch onderzoek omtrent de ziekte van Parkinson. Aanvragen in de reguliere FWO-oproepen voor aspirant fundamenteel onderzoek of strategisch basisonderzoek komen in aanmerking voor dit mandaat.  

Wilt u deelnemen aan deze oproep:

 • Dien een reguliere aanvraag in voor aspirant fundamenteel onderzoek of aspirant strategisch basisonderzoek (indiendeadline 1 maart 2023 17:00h CET).
 • Mail voor 1 maart 2023, 17:00h CET naar prijzen@fwo.be met uw aanvraagnummer, de naam van de aanvrager, de Engelse titel van uw onderzoeksvoorstel en een korte motivatie (max. 100 woorden) waarom u in aanmerking wenst te komen voor dit aspirantenmandaat. Bij deze mail zet u uw promotor en eventuele co-promotoren in cc.

Kenmerken

 • Periode: 2 jaar, eenmaal hernieuwbaar voor 2 jaar
 • Netto maandelijks beursbedrag: minimum € 2.420
 • Forfaitaire werkingstoelage: € 3.720 per jaar
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten 06 Oktober 2023
 • Start mandaat 1 November 2023

Profiel en voorwaarden

 • Zie het reglement aspirant strategisch basisonderzoek voor meer details over de ontvankelijkheidsvoorwaarden
 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap.
 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland*.

*Je kan je studiebewijs, uitgereikt buiten de EER en Zwitserland, door NARIC gelijkwaardig aan niveau Vlaamse master laten verklaren. Dit geldt ook voor diploma's uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk.

 • Je dient je masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum van de oproep behaald te hebben.
 • Je beschikt op 1 maart 2023 (uiterste indiendatum) over maximum 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.
 • Je kan maximum twee keer voor een aspirant mandaat postuleren.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • In een notendop:
  • Je vindt een promotor aan een Vlaamse Universiteit die jou als doctorandus wil begeleiden.
  • Je dient je aanvraag in via de online-applicatie (“FWO e-loket”).
  • De promotor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
  • Na de preselectie door het expertpanelkrijg je bericht hierover en naargelang je resultaat word je op 09 juni 2023 al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview.
  • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je tussen 30 augustus en 29 september 2023 op interview in het expertpanel. De data van de interviews, per panel, worden hier meegedeeld in het begin van April 2023. De interviews gaan door in de nieuwe kantoren van het FWO (Leuvenseweg 38, Brussel). Richtlijnen voor het interview vind je hier (call 2022).
  • Op basis van de voorstellen van de expert panels neemt de raad van bestuur de finale beslissing over de selectie. Op 06 oktober 2023 worden de resultaten bekend gemaakt via email en via de resultatenpagina.
  • Je krijgt na de beslissing  feedback over je evaluatie
  • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies (zie hieronder)

Reglementen

Toelichting voor aanvragers

Contact

Algemene toelichting

 • Infosessies oproep 2023

Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies. Bekijk de presentatie. Deze presentatie laat toe om het evaluatie- en selectieproces te begrijpen, en een aanvraag in te dienen die tegemoet komt aan de evaluatiecriteria

Registratie voor deze infosessies via de onthaalinstelling – dienst onderzoekscoördinatie

5 december 2022 VUB
7 december 2022 UHasselt
8 december 2022 UAntwerpen
9 december 2022 KU Leuven
9 december 2022 UGent

 • COVID-19 en je aanvraag

Als kandidaat onderzoeker maak je je mogelijk zorgen over de impact van de COVID-19 crisis op je onderzoeksloopbaan tot dusver, op de sterkte van je aanvraagdossier en de ambities van je onderzoeksproject. Daarom raden we aan de specifieke factoren die je aanvraagdossier beïnvloeden expliciet te vermelden in het aanvraagformulier. Dit kan in het invulveld ‘career breaks’, en waar toepasselijk ook in ‘personal statement’, ‘research stays’ en/of in de projectbeschrijving. Het FWO zal de panelleden expliciet instrueren hiermee rekening te houden bij de beoordeling van je dossier.

Ondersteuning bij opstellen aanvraag

 • Aandacht aan onderzoek in de brede zin

Het aanvraagformulier biedt ruim aandacht aan diverse onderzoekersprofielen en onderzoeksresultaten. Hiermee wil het FWO onderzoekers de gelegenheid geven om via een waaier aan wetenschappelijk relevante activiteiten, vaardigheden, ervaringen en verwezenlijkingen de opbouw van hun onderzoeksloopbaan aan te tonen. Dit is conform de internationale evolutie weg van een eenzijdige focus op ‘klassieke’ outputcriteria (zoals publicaties, bibliometrie, patenten e.d.) en in de richting van een bredere kijk op wat wetenschap kan zijn en bewerkstelligen, met respect voor de specificiteit van elke discipline. De aanvraagformulieren willen de aanvrager dus helpen om die veelzijdigheid te tonen. Ook de evaluatieprocedure is in deze zin aangepast sinds de oproep 2022: in de scoreroosters zijn de descriptoren bij de scores aangevuld met de nieuwe elementen in de aanvraag.

 • Expert panels: maak de juiste keuze

  • Je kiest zelf het expertpanel dat het best past bij jouw aanvraag. Check grondig de lijst SB panels, gebaseerd op de bijdrage tot de state-of-the-art (niet per se applicatie veld). Bijkomend panel SB Frank De Winne, voor projecten met toepassingspotentieel in de ruimtevaartsector.
  • Indien tijdens de evaluatie het panel in consensus oordeelt dat de aanvraag buiten de scope van het panel valt, dan kan het worden afgewezen voor die reden. Het is belangrijk te beklemtonen dat de verantwoordelijkheid voor de juiste match tussen aanvraag en panel bij de aanvrager ligt!
  • De geüpdatete samenstelling van de panels wordt gepubliceerd enkele weken na sluiten van de oproep) – samenstelling 2023 zie hier)
 • Percentielen (study results)
  Hoe situeren je studieresultaten zich binnen je afstudeergroep? Dit vormt een element van de evaluatie door de panels. Lees alles over hoe ‘jouw’ percentiel hier.
 • Lijst Vlaanderen in transitie 2025 prioriteiten
  (zie aanvraagformulier: positionering aanvraag naar economische finaliteit)
 • Scoreroosters
  Het expertpanel zal je aanvraag evalueren op basis van score-omschrijvingen in een scorerooster.
 • Interviews

In dienst als FWO Aspirant?

Wat komt er kijken nadat het FWO uw mandaat heeft toegekend? We nemen u hier stapsgewijs mee door de verschillende fases van uw mandaat.