Senior postdoctoraal onderzoeker

Doel

Het senior postdoctorale mandaat wil onderzoekers, die enkele jaren in het bezit zijn van een  doctoraatsdiploma, verder ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan.

Voor het financieren van bijkomende postdoctoraal mandaten werkt het FWO samen met de Plantentuin Meise en met VITO.

Het Fonds Suzanne Duchesne, beheerd door de Koning Boudewijnstichting stelt voor de oproep 2023 een bedrag van € 75.000 ter beschikking in de vorm van bijzondere werkingstoelagen voor geselecteerde postdoctorale onderzoekers in de oncologie (Med4 panel).

Kenmerken

 • Periode: 3 jaar
 • Salarisschaal: minimum € 4.844,76 - maximum € 7.552,50
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 24 mei 2023
 • Start mandaat: 1 oktober 2023 (ook 1 november 2023 is mogelijk)

Profiel en voorwaarden

 • Zie het reglement postdoctoraal onderzoeker voor meer details over de ontvankelijkheidsvoorwaarden
 • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat in toepassing van de richtlijnen van de EU of een bilateraal akkoord hiermee als gelijkwaardig wordt erkend.
 • Je kan je kandidaat stellen voor een senior postdoctoraal mandaat indien je doctoraat (datum doctoraatsdiploma) behaald werd minimum drie jaar en maximum zes jaar vóór 1 oktober van het jaar van de start van het mandaat.Je kan echter steeds een senior postdoctoraal mandaat aanvragen indien je voorafgaand van een junior postdoctoraal mandaat hebt genoten. Het senior postdoctoraal mandaat moet in dat geval onmiddellijk aansluiten op het junior postdoctoraal mandaat
 • Je beschikt op 1 oktober van het jaar waarin het mandaat start over minimum twee jaar postdoctorale onderzoekservaring. Indien je niet eerder een (junior) postdoctoraal mandaat van het FWO genoot dien je dit via een verklaring van je onthaalinstelling aan te tonen. De verklaring wordt ondertekend door iemand met handtekenbevoegdheid, die bijgevolg de onthaalinstelling kan binden. Contacteer de betrokken dienst onderzoekscoördinatie van je onthaalinstelling voor meer info.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Aanvraag- evaluatie- en selectieprocedure

 • Je vindt een supervisor aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling (artikel 3 van het reglement postdoctoraal onderzoeker)
 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie (gericht naar een FWO expert panel).
 • De supervisor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Na de preselectie door het expertpanel krijg je bericht hierover en naargelang je resultaat word je al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde
 • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je tussen 20 april en 15 mei 2023 op interview in het panel. Bekijk de data van de selectiedata en interviews.
 • Op basis van de voorstellen van de expert panels neemt de raad van bestuur de finale beslissing over de selectie. 24 mei 2023 worden de resultaten bekend gemaakt via email en via onze resultatenpagina.
 • Je krijgt na de beslissing  feedback over je evaluatie
 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies (zie hieronder)

Reglementen

Toelichting voor aanvragers

Contact

Algemene toelichting

 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies en in deze presentatie. Deze presentatie laat toe om het evaluatie- en selectieproces te begrijpen, en een aanvraag in te dienen die tegemoet komt aan de evaluatiecriteria.
 • Voorbeeld online aanvraagformulier met screenshots (incl. project description template)
 • COVID-19 en je aanvraag

  Als kandidaat postdoctoraal onderzoeker maak je je mogelijk zorgen over de impact van de COVID-19 crisis op je onderzoeksloopbaan tot dusver, op de sterkte van je aanvraagdossier en de ambities van je onderzoeksproject.

  Daarom raden we aan de specifieke factoren die je aanvraagdossier beïnvloeden expliciet te vermelden in het aanvraagformulier. Dit kan in het invulveld ‘career breaks’, en waar toepasselijk ook in ‘personal statement’, ‘research stays’ en/of in de projectbeschrijving. Het FWO zal de panelleden expliciet instrueren hiermee rekening te houden bij de beoordeling van je dossier.

Ondersteuning bij opstellen aanvraag

 • Het aanvraagformulier biedt ruim aandacht aan diverse onderzoekersprofielen en onderzoeksresultaten. Hiermee wil het FWO onderzoekers de gelegenheid geven om via een waaier aan wetenschappelijk relevante activiteiten, vaardigheden, ervaringen en verwezenlijkingen de opbouw van hun onderzoeksloopbaan aan te tonen. Dit is conform de internationale evolutie weg van een eenzijdige focus op ‘klassieke’ outputcriteria (zoals publicaties, bibliometrie, patenten e.d.) en in de richting van een bredere kijk op wat wetenschap kan zijn en bewerkstelligen, met respect voor de specificiteit van elke discipline. De aanvraagformulieren willen de aanvrager dus helpen om die veelzijdigheid te tonen. Ook de evaluatieprocedure is in deze zin aangepast: in de scoreroosters zijn de descriptoren bij de scores aangevuld met de nieuwe elementen in de aanvraag.
 • Expert panels: maak de juiste keuze!
  • Je kiest zelf het expertpanel dat het best past bij jouw aanvraag. Check grondig het overzicht van de panels en de scopes per panel om de juiste keuze te maken. NIEUW: de panelstructuur wordt vanaf deze oproep 2023 licht gewijzigd en de scope van alle panels grondig herzien. Er is ook een nieuw panel in het gebied medische wetenschappen (Med9) en meer aandacht voor multi- en interdisciplinariteit. Uitgebreide info over deze hervormingen vind je hier: Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen - Panelstructuurhervorming (fwo.be)
  • Indien tijdens de evaluatie het panel in consensus oordeelt dat de aanvraag buiten de scope van het panel valt, dan kan het worden afgewezen voor die reden. Het is belangrijk te beklemtonen dat de verantwoordelijkheid voor de juiste match tussen aanvraag en panel bij de aanvrager ligt!
 • Scoreroosters (ijkingskader voor toekennen scores). Het expert panel (evenals de externe reviewers) zal je aanvraag evalueren op basis van score-omschrijvingen in een scorerooster.
 • Praktische richtlijnen interview

In dienst als FWO postdoctoraal onderzoeker?

Wat komt er kijken nadat het FWO uw mandaat heeft toegekend? We nemen u hier stapsgewijs mee door de verschillende fases van uw mandaat.