Skip to content
Login E-loket

Junior postdoctoraal onderzoeker

Dit mandaat wil onderzoekers, die nog maar pas in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma, ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan.

Status

Duur

Forfaitaire werkingstoelage

Bekendmaking resultaten

Doel

Het junior postdoctoraal mandaat wil onderzoekers, die nog maar pas in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma, ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan.

Voor het financieren van bijkomende postdoctorale mandaten werkt het FWO samen met de Plantentuin Meise, VITO en het Waterbouwkundig Laboratorium.

Het Fonds Suzanne Duchesne, beheerd door de Koning Boudewijnstichting stelt voor de oproep 2024 een bedrag van € 93.000 ter beschikking in de vorm van bijzondere werkingstoelagen voor geselecteerde postdoctorale onderzoekers in de oncologie (Med4 panel).

L’Oréal-UNESCO For Women in Science biedt daarnaast de drie beste vrouwelijke kandidaten uit biomedische en STEM-disciplines (m.n. aanvragen voorgelegd in de W&T, Bio en Med panels) een extra werkingstoelage van € 20.000 ter ondersteuning van hun onderzoekscarrière.

Belangrijke data

 • 18 september 2023: oproep open
 • 1 december 2023 om 17 u.: oproep gesloten (uiterste indiendatum)
 • 21-28 maart 24: online preselectievergaderingen
 • 29 maart 2024: uitnodiging interviews
 • 17 april - 8 mei 2024: (fysieke) interviews
 • 16 mei 2024: bekendmaking resultaten
 • 1 oktober of 1 november 2024: start mandaat

Kenmerken

 • Duur van het mandaat: 3 jaar
 • Bruto maandsalaris (4 jaar anciënniteit): € 5.292,99 euro (index 2.0399 van 01/12/2023)
 • Werkingstoelage die kan variëren van € 4.000 tot € 10.000 per jaar

Profiel en voorwaarden?

 • Zie het reglement postdoctoraal onderzoeker voor meer details over de ontvankelijkheidsvoorwaarden
 • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat in toepassing van de richtlijnen van de EU of een bilateraal akkoord hiermee als gelijkwaardig wordt erkend.
 • Je kan je kandidaat stellen voor een junior postdoctoraal mandaat indien je doctoraat (datum doctoraatsdiploma) behaald werd ten vroegste drie jaar vóór 1 oktober van het jaar van de start van het mandaat, of het ten laatste op 15 september van dat jaar zal behalen (en het FWO in het laatste geval ten laatste op 1 juli van dat jaar op de hoogte brengt van de datum van je publieke verdediging).
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren. Je kan onmiddellijk na jouw junior postdoctoraal mandaat, een senior postdoctoraal mandaat aanvragen.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Aanvraag- evaluatie- en selectieprocedure

 • Je vindt een supervisor aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling (artikel 3 van het reglement postdoctoraal onderzoeker).
 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie (gericht naar een FWO expertpanel).
 • De supervisor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Na de preselectie door het expertpanel krijg je bericht hierover en naargelang je resultaat word je al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde.
 • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je tussen 17 april en 8 mei 2024 op interview in het panel. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging op 29 maart 2024. Bekijk de data van de interviews.
 • Op basis van de voorstellen van de expertpanels neemt de raad van bestuur de finale beslissing over de selectie. Op 16 mei 2024 worden de resultaten bekendgemaakt via email en via onze resultatenpagina.
 • Je krijgt na de beslissing feedback over je evaluatie.
 • De evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies (zie hieronder).

Toelichting voor aanvragers

Contact

Bij vragen over het aanvraagsjabloon of de procedure: Voor de onderzoeker

Bij technische problemen met het e-loket: FWOhelpdesk@fwo.be

Algemene toelichting

 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies en in deze presentatie. Deze presentatie laat toe om het evaluatie- en selectieproces te begrijpen, en een aanvraag in te dienen die tegemoetkomt aan de evaluatiecriteria. Meer info en inschrijven voor de infosessie dient te gebeuren via de dienst onderzoekscoördinatie van uw instelling.
 • Voorbeeld van een online aanvraagformulier met screenshots (incl. sjabloon voor projectbeschrijving).

Ondersteuning bij opstellen aanvraag

 • Het aanvraagformulier biedt ruim aandacht aan diverse onderzoekersprofielen en onderzoeksresultaten. Hiermee wil het FWO onderzoekers de gelegenheid geven om via een waaier aan wetenschappelijk relevante activiteiten, vaardigheden, ervaringen en verwezenlijkingen de opbouw van hun onderzoeksloopbaan aan te tonen. Dit is conform de internationale evolutie weg van een eenzijdige focus op klassieke outputcriteria (zoals publicaties, bibliometrie, patenten e.d.) en in de richting van een bredere kijk op wat wetenschap kan zijn en bewerkstelligen, met respect voor de specificiteit van elke discipline. De aanvraagformulieren willen de aanvrager dus helpen om die veelzijdigheid te tonen. Ook de evaluatieprocedure is in deze zin ingericht: in de scoreroosters zijn de descriptoren bij de scores aangevuld met deze bredere elementen in de aanvraag.
 • Expertpanels: maak de juiste keuze!
  • Je kiest zelf het expertpanel dat het best past bij jouw aanvraag. Controleer grondig het overzicht van de panels en de scopes per panel om de juiste keuze te maken. Selecteer het panel dat volgens jou het beste in staat is om te beoordelen wat jouw project zal toevoegen aan de wetenschappelijke kennisbasis.
  • Indien tijdens de evaluatie het panel in consensus oordeelt dat de aanvraag buiten de scope van het panel valt, dan kan het worden afgewezen voor die reden. Het is belangrijk te beklemtonen dat de verantwoordelijkheid voor de juiste match tussen aanvraag en panel bij de aanvrager ligt.