Junior postdoctoraal onderzoeker

Voor de lopende evaluatie- en selectieronde voor postdoctorale mandaten blijft 1 juni 2022 in principe gelden als de datum waarop het doctoraatsdiploma op basis waarvan de aanvraag was ingediend moet behaald zijn. Kandidaten echter bij wie door de aanhoudende COVID-19 crisis de verdediging en toekenning van het doctoraat moet worden uitgesteld tot na 1 juni blijven ontvankelijk. In deze gevallen moet het doctoraat behaald zijn vóór 1 oktober 2022.

Doel

Het junior postdoctorale mandaat wil onderzoekers, die nog maar pas in het bezit zijn van een  doctoraatsdiploma, ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan.

Voor het financieren van een bijkomende postdoctoraal mandaat werkt het FWO samen met de Plantentuin Meise.

Het Fonds Suzanne Duchesne, beheerd door de Koning Boudewijnstichting stelt voor de oproep 2022 een bedrag van € 80.000 ter beschikking in de vorm van bijzondere werkingstoelagen voor geselecteerde postdoctorale onderzoekers in de oncologie (Med4 panel).

Kenmerken

 • Periode: 3 jaar
 • Salarisschaal: minimum € 4.565,20 - maximum € 7.116,70
 • Oproep 2022 open sinds 20 september 2021
 • Uiterste indiendatum: 1 december 2021 (17h00 CET)
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 31 mei 2022
 • Start mandaat: 1 oktober 2022 (ook 1 november 2022 is mogelijk)

Profiel en voorwaarden?

 • Zie het reglement postdoctoraal onderzoeker voor meer details over de ontvankelijkheidsvoorwaarden
 • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat in toepassing van de richtlijnen van de EU of een bilateraal akkoord hiermee als gelijkwaardig wordt erkend.
 • Je kan je kandidaat stellen voor een junior postdoctoraal mandaat indien je doctoraat (datum doctoraatsdiploma) behaald werd ten vroegste drie jaar vóór 1 oktober van het jaar van de start van het mandaat, of het ten laatste op 1 juni van dat jaar zal behalen.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren. Je kan onmiddellijk na jouw junior postdoctoraal mandaat, een senior postdoctoraal mandaat aanvragen.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Aanvraag- evaluatie- en selectieprocedure

 • Je vindt een supervisor aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling (artikel 3 van het reglement postdoctoraal onderzoeker)
 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie (gericht naar een FWO expertpanel).
 • De supervisor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Na de preselectie door het expertpanel krijg je bericht hierover en naargelang je resultaat word je al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde
 • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je tussen 25 april en 20 mei 2022 op interview in het panel. De data van de uitnodigingen resp. interviews, per panel vind je hier. De interviews gaan online door.
 • Op basis van de voorstellen van de expert panels neemt de raad van bestuur de finale beslissing over de selectie. Op 31 mei 2022 worden de resultaten bekend gemaakt via email en via onze resultatenpagina.
 • Je krijgt na de beslissing feedback over je evaluatie
 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies (zie hieronder)

Reglementen

Toelichting voor aanvragers

Contact

Algemene toelichting

 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies en in deze presentatie. Deze presentatie laat toe om het evaluatie- en selectieproces te begrijpen, en een aanvraag in te dienen die tegemoet komt aan de evaluatiecriteria.
 • De infosessies gaan online door (registratie via de onthaalinstelling – dienst onderzoekscoördinatie)
  • 5 oktober 2021 KU Leuven
  • 6 oktober 2021 VUB
  • 7 oktober 2021 Universiteit Antwerpen
  • 8 oktober 2021 Universiteit Gent
  • 12 oktober 2021 Universiteit Hasselt
 • Voorbeeld online aanvraagformulier met screenshots (incl. project description template)
 • COVID-19 en je aanvraag

  Als kandidaat postdoctoraal onderzoeker maak je je mogelijk zorgen over de impact van de COVID-19 crisis op je onderzoeksloopbaan tot dusver, op de sterkte van je aanvraagdossier en de ambities van je onderzoeksproject.

  Daarom raden we aan de specifieke factoren die je aanvraagdossier beïnvloeden expliciet te vermelden in het aanvraagformulier. Dit kan in het invulveld ‘career breaks’, en waar toepasselijk ook in ‘personal statement’, ‘research stays’ en/of in de projectbeschrijving. Het FWO zal de panelleden expliciet instrueren hiermee rekening te houden bij de beoordeling van je dossier.

Ondersteuning bij opstellen aanvraag

 • NIEUW
  • Het aanvraagformulier is aangepast om ruimere aandacht te schenken aan diverse onderzoekersprofielen en onderzoeksresultaten. Hiermee wil het FWO onderzoekers de gelegenheid geven om via een waaier aan wetenschappelijk relevante activiteiten, vaardigheden, ervaringen en verwezenlijkingen de opbouw van hun onderzoeksloopbaan aan te tonen. Dit is conform de internationale evolutie weg van een eenzijdige focus op ‘klassieke’ outputcriteria (zoals publicaties, bibliometrie, patenten e.d.) en in de richting van een bredere kijk op wat wetenschap kan zijn en bewerkstelligen, met respect voor de specificiteit van elke discipline. De nieuwe aanvraagformulieren willen de aanvrager dus helpen om die veelzijdigheid te tonen. Ook de evaluatieprocedure is in deze zin aangepast: in de scoreroosters zijn de descriptoren bij de scores aangevuld met de nieuwe elementen in de aanvraag.
  • In de publicatielijsten (e-loket ‘personalia’) zijn de subrubrieken 1.1. en A.1.2. voor peer reviewed articles tot één rubriek gefuseerd: ‘peer reviewed articles in journals (dus zonder onderscheid Web of Science, VABB-SHW e.a.). A2 gaat over ‘non-peer reviewed articles in journals’. De publicaties die voorheen waren ingegeven in A.1.1. en A.1.2. zijn bij de overgang van het oude naar het nieuwe schema reeds in chronologische volgorde samengevoegd in de nieuwe rubriek A1. Als aanvrager ben je echter zelf verantwoordelijk voor de informatie in de personalia en aanvraagformulieren, kijk dan ook de samengevoegde publicaties in A1 grondig na.
  • In het aanvraagformulier (tab “project”) zijn twee vragen toegevoegd over ‘responsible research and innovation: één over de mate waarin rekening is gehouden met ‘gender and diversity’ bij het onderzoeksopzet en één over het betrekken van maatschappelijke actoren bij het onderzoek. Voor beide vragen kan men het antwoord motiveren en desgevallend aangeven waarom die aspecten niet relevant zouden zijn voor de aanvraag. Ze zijn bedoeld om te sensibiliseren rond deze aspecten van wat als verantwoord onderzoek en innovatie wordt begrepen.
 • Expert panels: maak de juiste keuze!
  • Je kiest zelf het expertpanel dat het best past bij jouw aanvraag. Check grondig de lijst panels en de onderzoekstopics per panel. Voor het interdisciplinaire panel dien je de boomstructuur met aanvaardingscriteria te gebruiken om uit te maken of dit panel echt geschikt is voor jouw voorstel.
  • Indien tijdens de evaluatie het panel in consensus oordeelt dat de aanvraag buiten de scope van het panel valt, dan kan het worden afgewezen voor die reden. Het is belangrijk te beklemtonen dat de verantwoordelijkheid voor de juiste match tussen aanvraag en panel bij de aanvrager ligt!

In dienst als FWO postdoctoraal onderzoeker?

Wat komt er kijken nadat het FWO uw mandaat heeft toegekend? We nemen u hier stapsgewijs mee door de verschillende fases van uw mandaat.